Izvod iz zapisnika s 27. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica30.3.2022. 13:52:28

27. sjednica Skupštine održana je 30.12.2021. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 27. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Mirko Jelić, Darko Kvesić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 20 izočno: 0 opravdano izočno: 3.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 9 izočno: 0 opravdano izočno: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu ( hitan postupak),
4.Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, ( hitan postupak),
5.Prijedlog Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu,
6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun.

1. Usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Marija Lovrić podnosi Inicijativu za uspostavu radne skupine za analizu parafiskalnih nameta. Uzevši u obzir da u BiH ima više od tri tisuće parafiskalnih nameta na svim razinama vlasti, predlaže da se oformi radna skupina koja će napraviti analizu parafiskalnih nameta na području ŽZH kako bi se na taj način povećala konkurentnost domaćih tvrtki te zaposlenosti u njima.

Zastupnica Marija Lovrić postavlja upit Vladi ŽZH koji se odnosi na kapitalne projekte i sve informacije o njima.

Zastupnica Marija Lovrić ministru financija postavlja pitanje vezano za dostavljeno mišljenje Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH i u njemu je navedeno 18 točaka (preporuka) koje su trebale biti ispravljene; ovo je revizija za 2020.godinu, pa zastupnicu zanima koje od tih točaka su riješene?

Zastupnik Dobroslav Bukmir se osvrnuo na prethodnu sjednicu kada je sedam oporbenih zastupnika tražilo zasebnu točku Dnevnog reda - štrajk prosvjetnih djelatnika i stanje u školstvu. Afirmativno se osvrće na ishod sastanka ministra financija i sindikata te iskazuje zabrinutost za školsku djecu.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić je podnio detaljno Izvješće o stanju u ŽZH po pitanju stanja s koronavirusom te još jednom apelirao stanovništvu kako bi se u što većem broju moralo cijepiti radi što veće sigurnosti.

Zastupnik Zvonko Jurišić podnosi inicijativu za ukidanje Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u plaćanju zdravstvene zaštite (participacije) koju zastupnik uz prisjećanje i obrazlaže istaknuvši opravdanje njezina dosadašnjeg postojanja. Sada, kada je Proračun veći, zastupnik misli kako premija zdravstvenog osiguranja nije opravdana u istoj mjeri kao do sad te, pošto je ova Odluka isključivo u ingerenciji Skupštine, kako već na sljedećoj sjednici ovu Inicijativu treba razmotriti (uz prethodno zasjedanje Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata).

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu ( hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu ( hitan postupak).

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu ( hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu ( hitan postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu ( hitan postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu ( hitan postupak)

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević se obraća nazočnima i detaljno obrazlaže Prijedlog Proračuna ŽZH za 2022. godinu ističući kako je Proračun utvrđen u iznosu od 105.203 548, 00 KM. Porez na dobit poduzeća je 25. 790 847,00 KM, porez na dohodak 7.740 601,00 KM. Najizdašniji porezni prihod koji pripada županijama je 57.279 600.00 KM, porez na imovinu je 1.320 000.00, te neporezni prihodi 8. 162 500, KM ističe potpredsjednik Vlade i ministar financija Toni kraljević i podsjeća kako se ŽZH već sedmu godinu zaredom ne zadužuje ni feninga. Obrazlažuću rashodovnu stranu Proračuna, Kraljević najprije spominje izdatke za bruto plaće i naknade: 64. 151 168,00 KM, tekući prijenosi i grantovi su u visini 17.907 000,00 KM (ministar svaku poziciju pojašnjava odvojeno).

Zastupnica Marija Lovrić se referira na članak 19. Zakona o Proračunima te ističe kako po ovom Zakonu, Vlada nakon razmatranja Skupštini dostavlja Prijedlog Proračuna za sljedeću godinu najkasnije do 1. studenog tekuće godine za sljedeću fiskalnu godinu. Prijedlog Proračuna Vlada Skupština je zaprimila od Vlade 22.prosinca, a zastupnici 23. prosinca i to kao i prošle godine opet po hitnom postupku bez javne rasprave. Zasupnicu zanima zašto je to tako? Zastupnica također komentira i dio rashodovne strane Prijedloga Proračuna.

Zastupnica Marija Lovrić podnosi šest amandmana na Prijedlog Proračuna ŽZH.

Zastupnik Dobroslav Bukmir komentira odnos visine plaća i cijena prehrambenih proizvoda te konstatira kako plaće nisu velike te povlači paralelu s privatnim sektorom i odlascima mladih ljudi i radne snage koja s čitavog Balkana odlazi u inozemstvo i ne vraća se više u svoju matičnu zemlju. U skoroj budućnosti se može dogoditi da bude ulaganja ali da ne bude radne snage. Zastupnik zatim komentira i poticaje za poljoprivredu za koje bi htio da su veći za barem 100 000,00 KM te nadležnima apelira da se suzdrže od bilo kakvih komentiranja poljoprivrede.

Zastupnik Zvonko Jurišić izražava nejasnoće vezane za rashodovnu stranu Proračuna, konkretno pozicija bruto plaća odnosno povećanje od 20% u Ministarstvu financija i Zavodu za javno zdravstvo, a broj zaposlenika je ostao isti. Zastupnik također izmeđuostalog komentira i porodiljne naknade te naknade za izbjegle osobe.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević odgovara zastupnici Lovrić protupitanjem kada je, ukoliko joj je poznato, država BiH i Federacija BiH usvojila Proračun za 2022.godinu? Vezano za kazneno popravne zavode ministar odgovara kako je povećanje opravdano jer svaki naš zatvorenik koji se nalazi u Sokolcu košta 100 KM (ministar ističe kako je jeftiniji dan u hotelu Sheraton u Zagrebu). Zastupniku Jurišiću ministar Kraljević odgovara kako je ovo trajno rješavanje problema kampa za izbjeglice gdje će se preostale obitelji zbrinuti tako da ta stavka više neće postojati u Proračunu. Vezano za povećanje bruto plaća - to je dio programa ističe Kraljević u koji su ukomponirani i vježbenici.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predlaže stanku kako bi se Vlada očitovala o amandmanima zastupnice Lovrić.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić odgovara kako je Vlada razmotrila amandmane zastupnice Lovrić te je konstatirano kako ih nakon razmatranja Vlada neće prihvatila.

Zastupnica Marija Lovrić ističe kako je odgovor očekivan.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva zastupnike na glasovanje o amandmanima zastupnice Lovrić. Konstatirano je kako su amandmani većinom glasova odbijeni.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Marija Rašić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 1 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, ( hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (hitan postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (hitan postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, (hitan postupak).

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević obrazlaže kako se ovim Zakonom uređuju opseg i struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna ŽZH za 2022. godinu kao i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja, jamstava, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, zatim prava i obveze poreznih obveznika, korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Vlade ŽZH, Ministarstva financija ŽZH te ministra financija u izvršavanju Proračuna za tekuću godinu, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja o izvršavanju Proračuna. Sve je prošlo kroz mišljenja Ministarstva pravosuđa i Ureda za zakonodavstvo.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Marija Rašić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić ističe kako je Izvješće rađeno u skladu s Poslovnikom i Odluci o metodologiji izrade i donošenja programa rada, te u skladu s tim odlukama Izvješće sadrži svoj programski, normativni i tematski dio. Tu je ova godina naglašena kao dosta specifična s obzirom na Odluku o proglašenju stanja nesreće zbog korona virusa. Govori se i o padu prihoda (8%) koji je time uzrokovan, ali se ipak uspjelo na kraju godine to izvesti na pravi put. Predsjednik Ćosić ističe i poticanje razvoja malog gospodarstva i malih poduzetnika te njihov ukupni rast; spominjani su i neki novi projekti - primjerice digitalizacija obrazovnog sustava kroz suradnju Ministarstva obrazovanja u Ureda za europske integracije pri Vladi ŽZH.

Zastupnica Marija Lovrić pita predsjednika Vlade zašto se Izvješće za 2020.godinu donosi na kraju 2021. godine? Kritički se osvrće na tromost sustava po pitanju brojnih projekata koji ni u 2020.godini nisu završeni. Koji su to kapitalni projekti odrađeni? Po kojim kriterijima se dijele sredstva pojedincima, udrugama i neprofitnim organizacijama?

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić odgovara kako je zastupnica Lovrić u pravu - Izvješće kasni. Ključni razlog je, između ostalog primjena nove metodologije jer su neka izvješća vraćana i ponovo rađena.

Zastupnik Zvonko Jurišić zanima ga podatak Službe za zapošljavanje - ukupan broj zaposlenih u 2020. godini je 531 što je ukupno 2.643 364,00 KM. Zastupnika zanima, s krajem 2021.godine koliko je od ovog broja zaposlenih ostalo danas na poslu?

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Marija Rašić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1230 sati.

Unositelj podataka:

Nikola Bebek

Kreator softvera: Domagoj Skoko

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^