KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA U ŽZH

Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-852-225; 039-852-226

Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514

Dom zdravlja Posušje: 039-681-124; 039-681-689

Dom zdravlja Grude: 039-662-162

Uprava civilne zaštite ZHŽ: 039-661-377

Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ): 039-661-702


Izvod iz zapisnika s 5. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica30.4.2019. 0:00:00

5 Sjednica skupštine. održana je 22.3.2019. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 1100 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 5. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su slijedeći zastupnici: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni slijedeći zastupnici: Marija Lovrić, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Darko Kvesić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Ružica Galić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 17 izočno: 0 opravdano izočno: 6.

Sjednici Skupštine nazočni su slijedeći ministri: Toni Kraljević - Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica prosvjete, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - Ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni slijedeći ministri: Zdenko Ćosić - Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Zdravko Boras - Ministar unutarnjih poslova.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 6 izočno: 0 opravdano izočno: 2.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,
4.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma obveza po robnom kreditu Unicredit Bank Austria AG za Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava općine Posušje,
5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
6.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti,
7.Izbor i imenovanje:
a).Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
b).Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnoimunitetnog Povjerenstva Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
c).Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje,
d).Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i,
e).Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova.

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točci: Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić, Marko Radić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi

Zastupnik Dobroslav Bukmir se javio za riječ te je konstatirao kako su vremenski uvjeti povoljni, a na sjednici koja je već bila odgođena, nedostaje čak šest zastupnika. Bukmir također konstatira kako nije nazočan ni predsjednik Vlade ŽZH za kojeg je pripremio jedno pitanje ali će ga ostaviti za iduću sjednicu. U nastavku svog izlaganja, zastupnik se pita kome se obratiti po pitanju Ureda za privatizaciju ŽZZ? Usmjerava upit prema svim dosadašnjim 'Vladama' pitajući se je li logično da nakon više od 20 godina još uvijek postoje tvrtke ili poduzeća u vlasništvu države koja/e nisu privatizirane. Drugo pitanje je zastupnik Bukmir uputio ministrici obrazovanja Ružici Mikulić, a odnosilo se na informatiku kao školski predmet koji je još uvijek u ŽZH izborni, a ne obavezni. Ministrica Mikulić odgovara kako to o čemu zastupnik govori uvjetuje puno čimbenika kao što su oprema i postor, a samim time i nastavnički kadar. "Sve je to u konačnici vezano i za Proračun Županije, ništa konkretno vam ne mogu reći, ali u planu, između ostalog imamo i to" ističe ministrica.

Zastupnik Zdravko Bešlić namjerava postaviti dva pitanja i pokrenuti jednu inicijativu. Prvo pitanje tiče se njegove inicijative iz prošlog saziva ove Skupštine gdje je otprilike saziv Vlade bio sličan kao i sada, a odnosio se na pokretanje tužbe protiv Federalne Vlade zbog koeficijenata za raspodjelu PDV-a za 2015. i 2016. godinu. Federalnim Naputkom o raspodjeli PDV-a, tek od 2016. se počeo primjenjivati popis stanovništva iz 2013.godine. što je ŽZH dovelo u nešto povoljniji položaj nego druge županije (riječ je otprilike o osam milijuna konvertibilnih maraka na godišnjoj razini). S obzirom da je popis bio '13.godine, a '14. i '15. nisu utjecale na koeficijent PDV-a ŽZH koji je tada bio vrlo loš, zastupnik Bešlić se bavio mišlju da preko Pravobraniteljstva ŽZH, ili ako to Vlada odluči drugačije jer bi u obrnutom slučaju Federacija to napravila sigurno, tuže Federalnu Vladu i zatraže povrat novca u iznosu do nekih 16 milijuna KM koje su odlukama s viših državnih instanci prelivene negdje drugdje. U Federalnom naputku o raspodjeli koeficijenata za PDV za 2019.godinu ŽZH će sudjelovati u raspodjeli PDV-a s 3,62 %, a 2017. sudjelovala je s 3,704 % pa 2017. 3,67%. Zastupnik Bešlić se pita zbog čega pada koeficijent ŽZH te zašto se konstantno s federalne razine zakida ŽZH, čak i po pitanju stanovništva a samim time i količina novca biva manja dok su u isto vrijeme nekim županijama povećavali broj stanovnika. Manipulira se stvarnim brojkama stanovnika jer je primjerice u Posušju, 2017.godine, prema federalnim statistikama rođeno 130 djece a umrlo je 139 osoba. Stvarno stanje je, tvrdi Bešlić potpuno drugačije što može posvjedočiti i evidencija Župnog ureda Posušje gdje broj novorođenih premašuje 150. Općinska služba koja je nadležna za matične urede u Posušju ima podatke koji barataju brojkama od 228 upisanih u matičnu knjigu rođenih, dok je umrlih bilo 166. Dakle, evidentno je da netko manipulira podacima, ističe zastupnik Bešlić. Zbog tih procjena je umanjen natalitet u ŽZH nekakvom metodologijom kojom je umanjen broj stanovnika za 689. Gledano u novcu, to je točno 1.100 000,00 KM manje PDV-a za 2019. godinu. Zastupnik smatra kako se na ovo jednostavno mora djelovati jer će u budućnosti, ako se ovako nastavi, trend umanivanja koeficijenata raspodjele PDV-a u ŽZH biti konstanta. Sljedeće pitanje zastupnika Bešlića ticalo se Federalnog ureda za inspekcijske poslove koji doslovno u "autobusima" dopremi inspektore koji onda nadziru rad po ŽZH i naplaćujući kazne pune Federalni Proračun, a po Zakonu o radu nemaju ingerenciju za to na ovom području koje podliježe jedino inspekciji iz ŽZH koja bi trebala, po mišljenju zastupnika Bešlića donositi odluke o tome može li ili ne Federalna inspekcija "operirati po ŽZH".

Zastupnik Zvonko Jurišić se obraća ministru financija Toniju Kraljeviću, odnosno Ministarstvu financija po pitanju Federalnog ureda za reviziju koji je revizirao institucije ŽZH u 2018.godini za 2017.godinu a ponukan je time što je ministar gospodarstva Dario Sesar najavio kroz svoj odgovor jedan novi zamah, jednu novu inicijativu za donošenje novih zakona i pravilnika, kad je u pitanju gospodarski razvoj ŽZH s ciljem, odnosno naglaskom na pojedine oblasti koje će biti 'tretirane' u ovom mandatu ove Vlade koje na neki način imaju kontinuitet. Zastupnik Jurišić se ponovno referira na spomenuti odgovor ministra gospodarstva koji objašnjava što nije zabilježena značajnija stopa rasta gospodarstva u ŽZH istaknuvši kako je Županija u proteklom razdoblju vratila 40. 000 000.00 (četrdeset milijuna konvertibilnih maraka duga). Sudska rješenja o izvršenju u iznosu 3.300 000,00 i obaveze doprinosa iz ranijeg razdoblja u iznosu 1.730 628,00 km nisu evidentirane na poziciji rashoda i obaveza u razdobljima na koje se odnose to nije sukladno članku 76. Zakona o Proračunima Federacije BiH. Transakcijski računi pravosudnih institucija na dan 31.12.2017. godine na kojima su prikazani računi u iznosu od 1.114 000,00 nisu u sistemu glavne knjige trezora što nije u skladu s Člankom 15. Zakona o trezoru Federacije BiH i prihodi se precijenjeni za namjenska sredstva naknada za šume u iznosu od 923 864,00 km s obzirom da nisu utrošena za namjene utvrđene Zakonom o šumama nego za tekuće izdatke. Zastupnik se referira i na Narodne novine koje su ga 'dočekale' na zastupničkom mjestu da je Vlada usvojila program utroška sredstava u šumarstvu 190 000,00 km i čestita ministru ali će možda sljedeći put postaviti pitanje je li u okviru riznice otvoren podračun kad su u pitanju namjenska sredstva za šume ovih 923 000,00 kmkoji je prikazan kao prihod Vlade za kojeg Jurišić smatra da nije prihod Vlade. Iščitavajući Proračun u zadnje tri godine razvidno je kako je vraćeno oko 15.000 000,00 km duga Županije, tvrdi Jurišić te dodaje kako ga zanima o kakvih se 40.000 000,00 km govorilo odnosno gdje su? Ministar financija Toni Kraljević odgovorio je zastupniku Jurišiću izrazivši zadovoljstvo što čita revizorska izvješća kao i negov stupanj brižnosti oko županijskog Proračuna, međutim ta tematika kada je riječ o javnim prihodima i općem dobru, ne ide baš najbolje zastupniku Jurišiću, tvrdi ministar Kraljević podsjećajući zastupnika kako dug nije samo vraćanje kredita i to onih iz vemena kada je zastupnik Jurišić obnašao više dužnosti u Županiji 2010.godine kada su se podizali krediti pozamašnih svota s rokom otplate od dvije godine pa su pristigli na naplatu resornom ministarstvu 2015.godine. Dakle, samo na vraćanju kredita je bilo 5. 900 000,00 km ističe Kraljević te nastavlja kako se vraćanje duga odnosi i na uplaćivanje starih doprinosa, plaćanja dobavljača, raznih kredita uzetih kod mikrokreditnih organizacija itd. Ministar će sve to detaljno predočiti zastupniku u pisanom obliku, a na sljedećoj sjednici Skupštine javno obrazložiti kako je taj dug rastao, s posebnim naglaskom na razdoblje 2006. - 2010. godina. Zastupnik Jurišić odgovara ministru Kraljeviću čudeći se njegovoj reakciji jer intencija njegovog izlaganja revizorskih izvješća nije bila razljutiti ministra, dapače, predlaže i skupštinsku raspravu o ovoj temi kao i još neke aktivnosti vezane za obznanjivanje stvarnog stanja prihoda i rashoda u Proračunu ŽZH.

Zastupnik Damir Jurišić svoj upit usmjerava prema ministru gospodarstva Dariju Sesaru zanimavši se za okončanje procesa prodaje tvornice kružnih pila u Posušju, te ako nije prodana, u kojoj je fazi? Ministar Dario Sesar ističe kako je stečaj krenuo prije dvije godine, a vrhunac stečajnog postupka je bila prodaja nekretnine, tj. prodaja samog prostora tvornice kružnih pila, a bilo je dosta zanimanja za tvornicu; najbolja ponuda je iznosila 780 000,00 km. Ukoliko kupac u dogovorenom roku ne uplati taj iznos, ide druga ponuda 760 000,00 km a iz toga bi se najvećim dijelom uplatili doprinosi za mirovinsko, zdravstveno, a jedan manji dio otpada na sudske presude dok će dobar dio ostati u Proračunu ŽZH. Što se tiče Tkaonice u Ljubuškom, također ista stvar. Pokušat će se prodati sama nekretnina i onda iz tog iznosa podmiriti zaostali doprinosi nekadašnjim djelatnicima. Za Duhansku stanicu u Ljubuškom je interes pokazala Općina Ljubuški, radit će se revizija tako da će se znati sva prava i obveze.

Zastupnik Dobroslav Bukmir uputio je sugestiju oko rješavanja pitanja nekadašnjih djelatnica ljubuške Tkaonice (Platnare), siguran je da se još u ovoj gdoini neće rješiti pitanje prodaje nekretnine, te to smatra sramotom jer taj postupak traje već 23 godine.

Zastupnik Darko Kvesić je neposredno prije početka sjednice poslao mail Srtručnoj službi Skupštine ŽZH kojeg je pred svima pročitao predsjednik Ivan Jelčić. Zastupnika postavlja dva pitanja; predsjedniku Skupštine i ministrici obrazovanja, a na njih će se uredno odgovoriti u zakonskom roku, ističe predsjednik Jelčić. Također iz maila se može iščitati i stav zastupnika Kvesića koji kaže da je potrebno izbrisati određeni broj savjetnika predsjednika i zamjenika predsjednika predviđen Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Skupštine ŽZH, te predviđa uvjete za njih. Predsjednik Jelčić smatra da su već postojeći uvjeti u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima stoga ne vidi razlog ponovnog komentiranja, osim da su predviđene sve struke sukladno Zakonu o pravima izabranih dužnosnika. Prema riječima predsjednika Jelčića, zastupnik Kvesić ovaj prijedlog nije dostavio u ispravnom obliku, a nije ni ispoštovana procedura predviđena Člankom 131- stavak 3. Poslovnika Skupštine ŽZH koji nalaže da se izmjene podnose tri dana ranije. Odgovore na pitanja zastupnik će dobiti na vrijeme, ističe predsjednik.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

Zastupnik Ivan Leko je u ime Kluba zastupnika HDZ-a je predložio Odluku o očitovanje na Prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca kojeg je dostavilo Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku, prihvaća u predloženom tekstu uz uvjet da se sukladno članku 3. 2 Ustava Federacije BiH i članka 16. Ustava ŽZH; NN ŽZZ br. 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03, 10/04 i 17/11 Skupštine Županije Zapadnohercegovačke na očitovanje i suglasnost dostavi Nacrt i Prijedlog predmetnog Zakona kad bude u proceduri. Uvjetna suglasnost iz stavka 1. ovog članka ne znači trajno prenošenje nadležnosti sa Županije na Federaciju BiH. Članak 2. zadužuje se Stručna služba Skupštine ŽZH da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dostavi ovu Odluku koja stupa na snagu od dana objave u Narodnim novinama ŽZH. Na prijedlog predsjednika Skupštine održana je desetominutna stanka tijekom koje se resorno ministarstvo očitovalo o Prijedlogu Odluke jer su ustanovljene određene izmjene u odnosu na poslani materijal.

Rezultati glasovanja: Ivan Leko - Zastupnik - Prijedlog

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić se osvrnuo na Prijedlog Odluke kluba zastupnika HDZ-a koju on kao ministar prihvaća. Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku predložilo je Prednacrt Zakona o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca te zbog davanja podataka i mišljenja predloženog teksta u skladu s odredbama Ustava Federacije BiH, dostavilo ga je županiji. Nakon razmatranja predloženog teksta Prednacrta Zakona vidljivo je kako je predlagač, odnosno odredbe Zakona o radu, NN ŽZH br. 11/17 i Zakona o radu SN Federacije BiH br. 26/16 i 89/18 detaljnije razradilo pitanje prava zaposlenika i poslodavaca na slobodno organiziranje i udruživanje te prava na kolektivno pregovaranje. Pored navedenog, predloženi Prednacrt Zakona o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata zaposlenika i poslodavaca propisuje postupak za utvrđivanje i uvjete koji moraju ispuniti udruge poslodavaca i sindikata za dobivanje reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje i zakonodavni okvir za vođenje bipartitnog i tripartitnog socijalnog dijaloga. Predloženim Prednacrtom Zakona propisana je nadležnost Federalnog ministarstva za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca za područje Federacije, a županijska ministarstva za područje županija. Ministar Pejić predlaže usvajanje ovog Zakona jer smatra da je predloženi Prednacrt Zakona bitan i da će pridonijeti postizanju ciljeva u oblasti pridruživanja poslodavaca i sindikata te kvalitetnijem kolektivnom pregovaranju te će pridonijeti kvaliteti ukupnog zakonodavstva.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma obveza po robnom kreditu Unicredit Bank Austria AG za Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava općine Posušje

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević je podsjetio nazočne i zastupnika Zvonka Jurišića, kako se ovdje radi o garanciji iz 2007.godine. Što se tiče kredita Općini Posušje, tada se potkrala omaška da je umjesto 'Federacija BiH' pisalo Bosna i Hercegovina. Supsidijarni zajmoprimac je bila Federacija BiH, i u toj ishodišnoj odluci iz 2007. kasnije je tako prepisivana do trenutka kada je priča aktualizirana u smislu reprograma ovog kredita; dakle, prema riječima ministra Kraljevića, samo je potrebno ispravljanje ove pogreške - umjesto 'Bosne i Hercegovine' napisati 'Federacija BiH'.

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma obveza po robnom kreditu Unicredit Bank Austria AG za Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava općine Posušje

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je nazočnima obrazložila ovu točku Dnevnog reda rekavši kako je vidljivo u prijelaznim i završnim Odredbama da je stari Pravilnik bio iz 2012.godine s izmjenama koje su nastupile u 2017., a u tom razdoblju je puno propisa stupilo na snagu što je iziskivalo donošenje novog Pravilnika da bi bilo moguće usuglasiti se s novim propisima. Referirala se na sedmu točku Dnevnog reda 'Izbor i imenovanje zamjenika predsjednika Skupštine' rekavši kako se ta 'institucija' uvodi kroz sami sadržaj Pravilnika sa svim pravima koja pripadaju i predsjedniku Skupštine. Sami sadržaj Pravilnika se nije znatno mijenjao u odnosu na 2012.godinu i ne dolazi ni do kakvog povećanja, a ukoliko nazočne zanima bilo koje radno mjesto rado će ga objasniti.

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 16 protiv: 1 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točci: Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

a). Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Damjanović je podsjetio nazočne kako je sukladno stranačkim dogovorima na mjesto potpredsjednice Skupštine ŽZH predložena zastupnica Ivana Barišić.

Zastupnik Dobroslav Bukmir izražava zadovoljstvo što u poprilično patrijarhalnoj sredini kao što je Hercegovina, sada na mjestu zamjenika predsjednika imamo ženu.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako se nije previše unosio u Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Skupštine ŽZH, ali mu se čini da, ukoliko se popune sva upražnjena radna mjesta, spomenuta institucija će imati 30 djelatnika. Ističe kako neče biti protiv usvanjanja ovog dokumenta, ali se pita gdje će se iznaći svi potrebni prostori za toliki broj novozaposlenih?

Tajnik Skupštine Julijana Šimović odgovara zastupniku Zvonku Jurišiću kako donošenje novog Pravilnika znači usklađivanje s podzakonskim aktima, pri čemu je prvenstveno mislila na Uredbu o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva županijskih i općinskih tijela uprave. Po toj Uredbi su predviđena određena radna mjesta koja imaju predviđena tri sektora s pomoćnikom, stručnim suradnikom i stručnim savjetnikom. Sukladno Uredbi o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti koje obavljaju državni službenici i Uredbe o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti koju obavljaju namještenici. To bi značilo, dodaje Šimović, da ako propisujemo sektore moramo i predvidjeti radna mjesta. Iz tog razloga je posebno naglasila kako ovo nije nikakvo povećanje jer u Stručnoj službi Skupštine radi sedam osoba od kojih samo dvoje ima visoku stručnu spremu.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

b). Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnoimunitetnog Povjerenstva Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Damjanović ističe kako je Povjerenstvo donijelo Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno imunitetnog povjerenstva; u točki 2. riječi Zdravko Bešlić zamjenjuju se riječima Ante Pavlović.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

c). Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Damjanović pojašnjava kako je u konzultacijama sa strankama i zastupnicima u Odluci o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje, u točki 2. riječi Ivan Damjanović zamjenjuju se riječima Marija Lovrić.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

d). Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Damjanović kaže kako se u Odluci o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, u točki 2. riječi Marija Lovrić zamjenjuju riječima Zdravko Bešlić.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

e). Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Damjanović pojašnjava kako se u točki 2. Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova riječi Ante Pavlović zamjenjuju riječima Ivan Damjanović.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1225 sati.

Zapisnik sačinio:

Nikola Bebek

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

^