Zakon o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009


Na temelju članka 26. točka e. Ustava Županije Zapadnohercegovačke (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03 i 10/04 ) i članka 96. Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj 10/03 ), Skupština Županije Zapadnohercegovačke , na 6. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2007. godine, d o n i j e l a   j e

 

ZAKON O PRORAČUNIMA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ 

 

I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

            Ovim zakonom uređuje se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna Županije Zapadnohercegovačke i proračuna općina (u daljnjem tekstu: proračun) i financijskih planova izvanproračunskih fondova, zaduživanje, jamstva i upravljanje dugom, računovodstvo, izvješćivanje , nadzor i revizija proračuna i drugih proračunskih korisnika.

 

Članak 2.

 

U smislu ovoga zakona, termini koji se u njemu koriste imaju sljedeće značenje:

  

 1. aproprijacija predstavlja zakonsko ovlaštenje koje daje zakonodavno tijelo, sadržano u proračunu za proračunske korisnike za preuzimanje obveza za nabavu roba, usluga radova ili objekata, koji će se koristiti u svrhe utvrđene u proračunu i to u iznosima koji ne mogu biti veći od iznosa odobrenog za te namjene tijekom fiskalne godine;
 2. financijski plan je akt proračunskog korisnika, izvanproračunskog fonda i izvanproračunskog korisnika kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici, te rashodi i izdaci za jednu godinu sukladno ovom Zakonu;    
 3. financijsko izvješćivanje je skup informacija o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tijekovima proračuna, te proračunskih korisnika, izvanproračunskih fondova i izvanproračunskih korisnika;
 4. fiskalna godina je razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca;
 5. funkcijska klasifikacija je skup poslova, funkcija i programa Županije i općina razvrstanih prema namjeni kojoj služe;
 6. glavna knjiga riznice je sustavna evidencija transakcija i poslovnih aktivnosti, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, te stanja imovine, obveza, potraživanja i izvora vlasništva, što su nastali u svezi s proračunom tijekom fiskalne godine;
 7. izvanproračunski fond je pravna osoba, osnovana na temelju zakona, koja se financira iz namjenskih poreza i neporeznih prihoda, odnosno doprinosa.

      Izvanproračunskim fondovima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se mirovinsko-  invalidski fond, zdravstveni fond, fond za zapošljavanje, kao i drugi fondovi  utemeljeni    zakonom;


 1. izvanproračunski korisnici u smislu ovoga Zakona jesu gospodarska društva, organizacije i ustanove koje obavljaju javne usluge i obavljaju javni servis, a utemeljene su posebnim propisima, i druge pravne osobe u kojima Županija Zapadnohercegovačka     (u daljnjem tekstu: Županija) i općine imaju odlučujući utjecaj na upravljanje na osnovi strukture kapitala;
 2. javna novčana sredstva predstavljaju, bez ograničenja, sva novčana sredstva naplaćena na  temelju prihoda, naknade i prihode od pružanja javnih usluga i djelatnosti, kredita i grantova, koji se moraju deponirati na Jedinstvenom računu riznice i isplaćivati s Jedinstvenog računa Riznice;
 3. jedinstveni račun riznice je sustav  bankovnih računa proračuna, preko kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka te isplate rashoda i izdataka i evidentiraju u sustavu Glavne knjige riznice;
 4. konsolidacija je iskazivanje financijskih podataka više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika te izvanproračunskih fondova kao da se radi o jedinstvenom subjektu;
 5. modificirana računovodstvena osnova nastanka događaja je računovodstvena osnova prema kojoj se prihodi evidentiraju u razdoblju u kojem postaju raspoloživi i mjerljivi, a rashodi se priznaju u trenutku nastanka obveze;
 6. operativni plan je iznos sredstava za pokriće rashoda i izdataka koji na prijedlog proračunskog korisnika odobrava ministar financija;
 7. plan razvojnih programa je planiranje  izdataka za investicije i kapitalne donacije
 8. prihodi podrazumijevaju, bez ograničenja, porezne i neporezne prihode i ostale prihode utvrđene zakonima, odnosno radnjama proračunskih institucija;
 9. proračun je akt kojim se utvrđuje plan financijskih aktivnosti proračunskih korisnika, koji obuhvaća projekciju iznosa prihoda i primitaka i utvrđenog iznosa rashoda i izdataka Županije i općina za razdoblje od jedne fiskalne godine. Proračunom je također utvrđena gornja granica cjelokupnog duga Županije i općina, uključujući i postojeći dug i projekciju novoga duga za danu fiskalnu godinu.

      Proračun donosi skupština Županije i općinska vijeća;

 1. proračunsko odobravanje sredstava je okvirni iznos sredstava za pokriće rashoda i izdataka koji se proračunskom korisniku utvrđuje mjesečno;
 2. proračunski izdaci su odljevi novca za financijsku i nefinancijsku imovinu i otplatu zajmova;
 3. proračunski i izvanproračunski nadzor  je sustav  kontrole materijalno-financijskog                                            poslovanja proračunskog korisnika, pravnih i fizičkih osoba kojima se sredstva                   osiguravaju u  proračunu;
 4. proračunski korisnici su ministarstva i ostala tijela uprave i ostali koji su u proračunu uvršteni kao proračunski korisnici;
 5. proračunski primitci su priljevi novca od financijske imovine, nefinancijske imovine, domaće i inozemne potpore i zaduživanja;
 6. projekcija proračuna je procjena  prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna za višegodišnje planiranje;
 7. proračunsko računovodstvo je dio računovodstvenog sustava kojim se uređuje planiranje, evidentiranje, analiziranje, nadzor i izvještavanju o poslovnim događajima proračunskih korisnika i izvanproračunskih fondova;
 8. proračunski rashodi su propisani zakonom i propisima donesenim na temelju zakona za poslove, funkcije i programe koji se planiraju u proračunu i financijskim planovima proračunskih korisnika;
 9. unutarnja kontrola je organizacija, politike i procedure koje se koriste kako bi se osiguralo da vladini programi postižu namjeravane rezultate; da su resursi korišteni u ovim programima sukladno postavljenim ciljevima određene organizacije; da su programi zaštićeni od gubitaka, prijevare i lošeg upravljanja i da su na raspolaganju pouzdane i pravovremene informacije koje se koriste pri izvješćivanju, potpori i donošenju odluka;
 10. unutarnja revizija je nezavisno tijelo koje osigurava objektivne analize u cilju poboljšanja poslovanja određenog tijela. Ova aktivnost pomaže tijelu da ostvari svoje ciljeve uvođenjem sustavnih i discipliniranih metoda procjene i poboljšanja učinkovitosti upravljanja rizikom kontrole i procesa upravljanja;
 11. zaduživanje je uzimanje zajma (za otplatu glavnice duga i financiranje proračunskog deficita, te financiranje kapitalnih investicija i posebnih programa).

 

Članak 3.

 

            Sredstva proračuna koriste se za financiranje poslova, funkcija i programa tijela Županije, odnosno općina, kao i drugih korisnika proračuna u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje, te prava primatelja sredstava proračuna utvrđenih zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

            Propisi koji imaju financijske posljedice na proračun moraju biti obrazloženi, odnosno opravdani analizom troškova i koristi.

            Izrada i izvršavanje proračuna temelji se na načelu zakonitosti, učinkovitosti, ekonomičnosti i transparentnosti.

Članak 4.

 

Svi prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se u proračunu po bruto načelu.

Proračun mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

            Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, osim ako ovim Zakonom i Zakonom o izvršavanju proračuna za pojedinu godinu nije drugačije propisano.

            Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu proračuna ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

 

Članak 5.

 

            Proračun donosi Skupština Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Skupština) i općinska vijeća za proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini, i to prije početka godine na koju se odnosi.

            Uz proračun iz stavka 1. ovoga članka donosi se Zakon o izvršavanju proračuna, kojim se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg, zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Vlade Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Vlada), Ministarstva financija i ministra financija, u izvršavanju proračuna za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obveza te druga pitanja u izvršavanju proračuna.    

 

 

Članak 6.

 

            Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i plana razvojnih programa.

            Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

            Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku i sljedeće dvije godine.

            Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika koji su utvrđeni dokumentom o srednjoročnom planu razvoja, posebnim zakonima ili drugim propisima.

 

 

Članak 7.

 

            Račun prihoda i rashoda proračuna Županije i proračuna općina sastoji se od:

 

1) PRIHODA

 

-    poreza koji su utvrđeni zakonom,

-    neporeznih prihoda kao što su prihodi od poduzetništva i imovine,

-    administrativne i sudske naknade i pristojbe i novčane kazne,

-     prihoda ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova proračunskih korisnika na tržištu.

 

2) RASHODA

 

-     za zaposlene, kao što su tekući izdaci za plaće, naknade, izdaci za materijal i usluge,

-     tekući transferi i plaćanje kamata,

-     za subvencije, pomoći i naknade,

-     kapitalni transferi.

 

            U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske i nefinancijske imovine, inozemnih i domaćih potpora (grantovi) i primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za financijsku i nefinancijsku imovine i za otplatu zajmova i kredita.

 

Članak 8.

 

            Financijski plan izvanproračunskih fondova sastoji se od općeg dijela i posebnog dijela u kojima su iskazani prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u tekuće i razvojne programe.

            Ministar financija propisuje sadržaj financijskog plana iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

 

II. IZRADA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA

 

1. Dokument okvirnog proračuna

Članak 9.

 

            Upravljanje proračunom i izrada proračuna temelji se na Dokumentu okvirnog proračuna koji obuhvaća najmanje fiskalnu godinu i dvije sljedeće fiskalne godine.

            Osnove za izradu proračuna Županije temelje se na procjeni gospodarskog razvitka, razvitka socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja i prognozi prihoda i rashoda za godine koje su obuhvaćene Dokumentom okvirnog proračuna.

            Trogodišnje planiranje proračuna postaje obveza za sve korisnike proračunskih sredstava i izvanproračunskih fondova.

            Ministarstvo koje u svom proračunskom razdjelu sadrži niže jedinice izrađuje financijski plan iz članka 11. ovoga Zakona, na razini proračunskog korisnika i potrošačke jedinice, za koje je to ministarstvo nadležno.

 

 


Članak 10.

 

            Izvješća o gospodarskoj i fiskalnoj politici za tekuću godinu, te plan za sljedeću proračunsku godinu i procjenu razvitka za sljedeće dvije godine nadležna tijela Županije izrađuju najkasnije u travnju tekuće godine.

            Vlada na prijedlog Ministarstva financija donosi smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje.                                                                                                                                                                                         

 

Smjernice sadrže:

1.   pretpostavke društvenog i gospodarskog razvitka za proračunsku i za sljedeće dvije godine,

2.   osnovne pokazatelje fiskalne i ekonomske politike Županije,

3.   procjenu prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka svih razina proračuna Županije,

4. okvirni prijedlog opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za prethodnu proračunsku godinu, tekuću proračunsku godinu, sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine,

5.   ukupan pregled preuzetih obveza za proračun Županije koje se moraju podmiriti u sljedećim godinama i politiku plana razvojno-investicijskih programa,

Smjernice iz stavka 2 ovoga članka Ministarstvo financija obvezno je dostaviti Vladi najkasnije u svibnju tekuće godine.

 

Članak 11.

 

            Na temelju smjernica, ministar financija obvezan je proračunskim korisnicima uputiti akt o načinu i elementima izrade prijedloga financijskog plana.

            Prijedlog financijskog plana mora sadržavati:

 1. prihode i primitke iskazane po vrstama (uključujući i prihode koji se smatraju vlastitim prihodima proračunskih korisnika),
 2. rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje (proračunsku godinu i sljedeće dvije) razvrstane po proračunskim klasifikacijama propisanim u računskom planu proračuna,
 3. planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenih (za proračunsku godinu i sljedeće  dvije) za koje se traže proračunska sredstva sukladno smjernicama, zakonima i podzakonskim aktima,
 4. obrazloženje financijskog plana i predviđenih potreba kako bi Ministarstvo financija moglo izvršiti pregled i analizu svih prijedloga proračunskih korisnika
 5. plan razvojnih programa po godinama svakog proračunskog korisnika, a koji su utvrđeni Dokumentom o srednjoročnom planu razvoja, posebnim zakonima ili drugim propisima,
 6. plan nabave stalne imovine (u daljnjem tekstu: plan nabave) koji obuhvaća stalnu    imovinu potrebnu za rad proračunskog korisnika,
 7. zakonske propise koji omogućavaju njegovu provedbu.

 

Članak 12.

.           Programi proračunskih korisnika iz članka 11. stavka 2. točke 5. sadrže:

1.      naziv programa,

2.      opis programa (općih i posebnih ciljeva),

3.      potrebna sredstva za provedbu programa,

4.      potreban broj djelatnika za provedbu programa,

5.      procjenu rezultata,

6.      procjenu nepredviđenih rashoda i rizika.

U planu razvojnih programa iskazuju se planirani prihodi i primici te planirani rashodi proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, koji su razrađeni po:

1.   vrstama prihoda i primitaka,

2.   pojedinim programima proračunskih korisnika,

3.   godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračun sljedećih godina,

4.   izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Plan razvojnih programa usklađuje se svake godine.

Financiranje plana razvojnih programa obavlja se sukladno utvrđenoj dinamici ulaganja po godinama, a na temelju Dokumenta okvirnog proračuna.

 

Članak 13.

            Proračunski korisnik izrađuje prijedlog plana razvojnog programa s obrazloženjem, koji predlaže nadležnom ministarstvu, odnosno tijelu nadležnom za proračunskog korisnika.

            Prijedlog plana razvojnog programa iz stavka 1. ovoga članka mora biti usklađen s prijedlogom financijskog plana proračunskog korisnika.

            Proračunski korisnici su dužni dostaviti i obrazloženja o svim prekinutim višegodišnjim razvojnim programima.

            Nadležno ministarstvo, odnosno tijelo nadležno za proračunskog korisnika izrađuje zajednički prijedlog plana razvojnog programa koji mora biti usklađen s prijedlogom proračuna. Pojedinačni program ili program korisnika mora biti usklađen s dokumentima srednjoročnog plana razvoja i s proračunskim smjernicama.

Proračunski korisnik izrađuje i prijedlog plana nabave stalnih sredstava koji mora biti usklađen s prijedlogom financijskog plana proračunskog korisnika i predlaže ga nadležnom ministarstvu, odnosno tijelu nadležnom za proračunskog korisnika.Članak 14.

 

Ministar financija razmatra financijske planove i programe proračunskih korisnika i istim predlaže potrebne promjene planova proračunskih korisnika.

            Vlada razmatra i usvaja Dokument okvirnog proračuna do 30. lipnja tekuće godine, zajedno sa srednjoročnim okvirom rashoda za tri godine.

 

2. Podnošenje proračunskih zahtjeva

 

Članak 15.

 

Ministarstvo financija dužno je proslijediti naputke proračunskim korisnicima, u pogledu pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz proračuna, rokove za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava i ograničenja u pogledu potrošnje, najkasnije do 1. srpnja tekuće godine za sljedeću godinu.

            Naputak će sadržavati temeljni sadržaj Dokumenta okvirnog proračuna i indikativnu gornju granicu rashoda za sljedeću fiskalnu godinu, izvedenu iz Dokumenta okvirnog proračuna za svakog proračunskog korisnika.

            Vlada  će uredbom regulirati koji prihodi su vlastiti prihodi i način i rokove raspodjele.

            Uz procjene prihoda i zahtjeve za odobrenje rashoda proračunski korisnici podnose odgovarajuće analize ili obrazloženja. Kod kapitalnih projekata, u prvoj godini zahtjev mora sadržavati ukupan iznos izdataka projekta, fazni plan upravljanja projektom i procjenama troškova za svaku sljedeću godinu.

            Proračunski korisnici su obvezni svoje zahtjeve iz stavka 4. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija do 1. kolovoza tekuće godine.

 

Članak 16.

 

Ministarstvo financija razmatra procjene prihoda i zahtjeve za odobrenje rashoda proračunskih korisnika i nakon konzultiranja i pregovaranja s proračunskim korisnicima utvrđuje visinu sredstava za svakog proračunskog korisnika.

Ministar financija upućuje Vladi nacrt proračuna za sljedeću fiskalnu godinu do 1. listopada tekuće godine.

            Ako tijekom razmatranja nacrta predloženog proračuna dođe do neslaganja između ministra financija i ministara odgovornih za pojedine proračunske korisnike ili drugih rukovoditelja tijela uprave, ministar financija obvezan je izraditi izvješće za Vladu, koja o tome donosi konačnu odluku.

 

3. Sadržaj Proračuna

 

Članak 17.

Nacrt proračuna obvezno sadrži:

1.   detaljan prikaz svih javnih prihoda i izdataka proračuna utvrđen u članku 6. i 7. ovoga Zakona,

2.   prijedlog uporabe proračunskog suficita, odnosno izvore za financiranje proračunskog deficita,

3.   funkcijsku klasifikaciju izdataka proračunskih korisnika skladno  metodologiji koju propisuje ministar financija,

4.   prihode i izdatke svakog proračunskog korisnika sukladno  prihodima i izdacima (po kategorijama, potkategorijama i stavkama) klasifikacije računskog plana.

            U slučaju usvajanja višegodišnjeg investicijskog programa kapitalni izdaci smatrat će se budućim opterećenjima proračunskih pozicija prema kriterijima vremenske dinamike utvrđene kao sastavni dio investicijskog programa. Nacrt proračuna obvezno sadrži godišnji pregled predviđenih izdataka po stavkama za investicijske programe koji traju dulje od jedne fiskalne godine.

            Nacrtom proračuna utvrdit će se maksimalan iznos kratkoročnog zaduženja koje će Ministarstvu financija omogućiti pokrivanje rashoda i efikasno upravljanje gotovinom, s tim da se takve pozajmice moraju otplatiti tijekom fiskalne godine.

            Nacrtom proračuna utvrdit će se maksimalan iznos dugoročnog zaduženja koje može nastupiti tijekom fiskalne godine.

            Nacrtom proračuna utvrdit će se maksimalan iznos garancija i svih drugih jamstava koji predstavljaju potencijalne obveze.

            U nacrtu proračuna utvrdit će se i visina tekuće zalihe koja ne smije prelaziti 3% proračunskih prihoda bez primitaka.

            Uz nacrt proračuna prilaže se obrazloženje koje sadrži

1.   makroekonomske pokazatelje i analizu njihovih učinaka iz Dokumenta okvirnog proračuna

2.   podatke o svim prihodima i rashodima prethodne fiskalne godine i izvješće o izvršenju proračuna u prvom polugodištu tekuće fiskalne godine za svakog proračunskog korisnika,

3.   podatke o tekućim i dugoročnim obvezama na temelju duga Županije, uključujući otplatu glavnice, plaćanje kamata i ostalih obveza na osnovi servisiranja duga,

4.   kapitalne izdatke

5.   jamstva.

 

 

 

 4. Financijski plan izvanproračunskog fonda

 

Članak 18.

 

            Financijski plan izvanproračunskog fonda donosi nadležno tijelo utvrđeno zakonom, odnosno aktom tog fonda na način predviđen tim propisima i pod uvjetima određenim ovim zakonom.

            Kod izrade financijskog plana izvanproračunskog fonda primjenjuju se ekonomski parametri i smjernice iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.

Prijedlog financijskog plana izvanproračunskog fonda mora sadržavati podatke iz članka 11. ovoga  Zakona.

            Prijedlog financijskog plana izvanproračunskog fonda dostavlja nadležno ministarstvo Vladi do 20. rujna tekuće godine uz prethodnu suglasnost ministra financija, koji je ovlašten predložiti njegove izmjene i dopune.

 

 

III. DONOŠENJE PRORAČUNA

 

Članak 19.

 

            Nakon razmatranja, Vlada, podnosi Skupštini prijedlog proračuna za sljedeću godinu, najkasnije do 1. studenog tekuće godine za sljedeću fiskalnu godinu.

            Uz prijedlog proračuna Županije, zajedno se podnose Skupštini financijski planovi izvanproračunskih fondova uz obrazloženje, te Dokument okvirnog proračuna kao osnovna informacija za izradu proračuna.

            Sve izmjene koje Skupština unese u predloženi proračun moraju biti sukladne utvrđenoj gornjoj granici manjka. Prijedlozi o povećanju izdataka moraju sadržavati i mjere za povećanje prihoda ili za smanjenje ostalih izdataka za isti iznos.

            Skupština usvaja predloženi proračun do 31. prosinca tekuće godine.

 

Članak 20.

 

            Proračuni Županije i proračuni općina i financijski planovi njihovih izvanproračunskih fondova objedinjuju se na razini Županije i dostavljaju Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja, radi konsolidiranja.

 

 

 1. Privremeno financiranje

 

 

Članak 21.

 

            Ako Skupština ne donese proračun prije početka fiskalne godine, financiranje se obavlja privremeno, a najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine.

            Odluku o privremenom financiranju donosi Skupština.

            Privremeno financiranje, u smislu stavka 1. ovoga članka, obavlja se razmjerno sredstvima utrošenim u istom razdoblju, odnosno najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu.

            Proračunski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne odobri Proračun.

            Nastavljanje višegodišnjih projekata, nabava roba i usluga, odnosno nastavljanje isplate sredstava u ove svrhe, dopušteno je sukladno uvjetima privremenog financiranja, s tim da je višegodišnje financiranje ili ovlaštenje za buduće obveze odobreno u prethodnim proračunima.

            Nakon isteka privremenog financiranja, u tom razdoblju ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u proračun tekuće godine.

            Proračun se mora usvojiti najkasnije 31. ožujka tekuće godine.

            Ukoliko se proračun ne usvoji do 31. ožujka,  nakon toga se neće realizirati rashodi u bilo koju svrhu, osim otplate zajmova, sve dok se proračun ne usvoji.

 

 

 

 

 

2.   Privremene mjere za uravnoteženje proračuna i izmjene i dopune proračuna

 

Članak 22.

 

            Izuzetno, ako se tijekom proračunske godine, zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici proračuna, Vlada može, na prijedlog Ministarstva financija, donijeti odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i/ili izdataka u trajanju do 45 dana.

            Mjerama privremene obustave izvršavanja Vlada može:

1. zaustaviti preuzimanje obveza i/ili

2. predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili

3. zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava, potrebnu radi preuzimanja obveza.

 

 

Članak 23.

 

            O odluci iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona, Vlada mora upoznati Skupštinu odmah nakon donošenja te odluke.

            Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja proračuna proračun ne može uravnotežiti, Vlada mora predložiti Skupštini izmjene i dopune proračuna, najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna.

            Osim toga, ako prihodi porastu, Ministarstvo financija može započeti s postupcima izmjena i dopuna proračuna.

            Svaka izmjena i dopuna proračuna obavlja se po istom postupku koji se primjenjuje kod usvajanja proračuna.

            U tijeku postupka izmjena i dopuna proračuna, Vlada može, na prijedlog ministra financija, produljiti privremenu obustavu izvršavanja pojedinih izdataka.

            Izmjenama i dopunama proračuna koje usvoji Skupština na prijedlog Vlade, ponovno se uravnotežuju prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci proračuna.

 

 

 

Članak 24.

 

Odredbe članka 9. do 23. ovoga Zakona shodno se primjenjuju kod izrade i donošenja proračuna općina i financijskih planova njihovih izvanproračunskih fondova.

 

IV. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

Članak 25.

 

            Unutar Ministarstava financija uspostavlja se riznica u svrhu izvršavanja proračuna, nadzora izvršavanja proračuna, upravljanja novcem i vođenja Jedinstvenog računa riznice, (u  daljnjem tekstu: JRR), te vođenja računovodstva.

            Izvanproračunski fondovi i općine dužni su uvesti riznično poslovanje u roku od tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministarstvo financija propisuje procedure i računovodstvenu metodologiju radi osiguranja jedinstvenog postupanja svih proračunskih korisnika u izvršavanju proračuna.

            JRR sastoji se od depozitnog, investicijskog, te jednog ili više transakcijskih računa, posebnog računa za upravljanje razvojnim sredstvima kao i posebnih računa za upravljanje dugom i međunarodnim ugovorima.

 

Članak 26.

 

            Ministarstvo financija odgovorno je za potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda na JRR sukladno važećim propisima.

            Nadležna ministarstva i drugi proračunski korisnici odgovorni su za potpuno i  pravodobno prikupljanje i uplaćivanje vlastitih prihoda i naknada na JRR - e.

            Ministarstva i drugi proračunski korisnici odgovorni su za zakonitost, svrsishodnost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

            Uvjeti o potraživanjima nastalim na temelju ugovora ili bilo koje potraživanje temeljem prihoda ne mogu se otpisati ili izmijeniti bez odobrenja Ministarstva financija.

 

Članak 27.

 

            Transakcije svih prihoda, primitaka, rashoda i izdataka se evidentiraju u Glavnoj knjizi riznice.

            Registar proračunskih korisnika vodi Ministarstvo financija po propisanoj proračunskoj klasifikaciji.

 

Članak 28.

 

            Nakon donošenja proračuna, Ministarstvo financija dužno je upoznati proračunske korisnike s odobrenim proračunskim sredstvima i alokacijama proračunskih sredstava po vremenskim razdobljima.

            Proračun se izvršava na temelju mjesečnog plana alokacija raspoloživih proračunskih sredstava proračunskim korisnicima, koja odobrava ministar financija, na temelju plana novčanih tijekova putem kojeg se projiciraju sve uplate i isplate sa JRR.

 

 

Članak 29.

 

            Na temelju alokacije proračunskih sredstava i instrukcije Ministarstva financija, proračunski korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih proračuna Ministarstvu financija.

U prijedlozima operativnih proračuna bit će obuhvaćeni rashodi za svaki mjesec.

            Ministarstvo financija upoznat će proračunske korisnike s odobrenim operativnim proračunima.

            U okviru iznosa odobrenih operativnih proračuna, proračunski korisnici će izdati zahtjev za plaćanje i voditi evidenciju o proračunskim transakcijama koristeći automatizirani sustav Glavne knjige riznice, sukladno instrukcijama Ministarstva financija.

 

 

Članak 30.

 

            Ministarstvo financija obavlja plaćanja u ime svih proračunskih korisnika putem automatiziranog sustava JRR.

            Proračunski korisnici dužni su o statusu uplata, te o raspoloživim sredstvima iz proračuna, izrađivati izvješća  prema naputcima Ministarstva financija.

 

Članak 31.

 

            Proračunskim korisnicima nije dopušteno stvarati obveze, odnosno rashode ili opterećenja proračunskih pozicija, ako ti rashodi ili opterećenja proračunskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog za tog proračunskog korisnika.

            Rashodi svakog proračunskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih proračunskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugo vremensko razdoblje koje je utvrdilo Ministarstvo financija, osim uz suglasnost tog Ministarstva.

            Ministar financija ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti s ovim Zakonom i Zakonom o izvršavanju proračuna.

            Rashode ili opterećenja proračunskih pozicija koja se plaćaju iz doznačenih grantova ili zajmova danih proračunskim korisnicima ne mogu se realizirati prije dobivanja instrukcija koje donosi Ministarstvo financija.

 

Članak 32.

 

            Neiskorištene aproprijacije i opterećenja istječu 31. siječnja sljedeće fiskalne godine.

            Aproprijacije se mogu prenositi u sljedeću fiskalnu godinu za financiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova, kao i za financiranje projekata od posebnog značenja za razvitak gospodarstva ili poboljšanja učinkovitosti.

            Aproprijacije u svrhu financiranja višegodišnjih kapitalnih projekata prenose se na sljedeću fiskalnu godinu prema iznosima i vremenskom rasporedu utvrđenom u višegodišnjem kapitalnom proračunu.

            Članak 33.

 

            Ministarstvo financija, na prijedlog proračunskog korisnika može donijeti odluku o prestrukturiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za proračunskog korisnika, najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda za tog proračunskog korisnika.

            Zakonom o izvršavanju proračuna regulirat će se opseg i vrste rashoda za prestrukturiranje.

            U okviru odobrenog proračuna, preraspodjela sredstava iznimno je dopuštena između proračunskih korisnika, o čemu odlučuje Vlada na prijedlog Ministarstva financija.

 

Članak 34.

 

            Žurni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava tekuće zalihe utvrđenih u proračunu iz članka 17. stavka 6. ovoga Zakona.

            Raspodjelu sredstava odobrava Vlada sukladno kriterijima za uporabu sredstava tekuće zalihe utvrđenim Zakonom o izvršavanju proračuna, a nakon dobivanja mišljenja Ministarstva financija.

            Proračunsko izdvajanje za tekuću zalihu ne smije prijeći 3% ukupnih prihoda, isključujući primitke.

            Ukoliko se tijekom fiskalne godine prenesu određene nadležnosti proračunskog korisnika ili sam proračunski korisnik prestane postojati, Vlada je dužna uspostaviti povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja. Nakon usvajanja izvješća povjerenstva, Ministarstvo financija obavlja prijenos preostalih planiranih sredstava u tekuću zalihu, dok se prijenos ostalih sredstava obavlja na temelju odluke Vlade.

            Ministar financija obvezan je tromjesečno izvještavati Vladu o korištenju proračunskih zaliha.

            Korištenje tekuće zalihe iz stavka 1. ovoga članka odobrava do određenih iznosa predsjednik Vlade i ministar financija, sukladno Zakonu o izvršavanju proračuna.

            Vlada polugodišnje izvještava Skupštinu o korištenju proračunskih zaliha iz stavka 1. ovoga članka.

 

1. Planiranje likvidnosti

 

Članak 35.

 

            Ministarstvo financija nadležno je za planiranje tromjesečnih i mjesečnih novčanih tijekova iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona kojima se projicira priljev i odljev sredstava s JRR-a i koji predstavljaju osnovu za izvršavanje proračuna.

            Pri izradi planova novčanih tijekova Ministarstvo financija koristi informacije iz različitih izvora, koje uključuju, ali nisu ograničeni samo na:

1.      završne bilance JRR za prethodno razdoblje

2.      predviđanja svih prihoda na JRR

3.      predviđanja svih rashoda

4.      predviđanja servisiranja dugova

5.      projekcije vanjskog tijeka pomoći i pozajmljivanje       

6.      kretanja u ključnim makroekonomskim parametrima.

 

            Ministarstvo financija analizira ove informacije, priprema prijedlog plana novčanih tijekova i utvrđuje tromjesečno i mjesečno proračunsko izmirenje obveza sukladno likvidnosti proračuna i preuzetim obvezama proračunskog korisnika, do visine planirane u godišnjem financijskom planu proračunskog korisnika.

            Ukoliko je planiran deficit, u plan novčanih tijekova se uključuju i preporuke o potrebnim korektivnim mjerama. 

 

Članak 36.

 

            U okviru izrade proračuna i financijskih planova na temelju trogodišnjeg planiranja proračuna i izvršavanja proračuna, Vlada poduzima mjere u odnosu na izvanproračunske korisnike u Županiji, putem ovlaštenih tijela sukladno zakonu.

 

 

  

2. Investiranje javnih sredstava

 

Članak 37.

 

            Ministarstvo financija može plasirati bilo koji iznos koji je na JRR, a koji trenutačno nije potreban za proračunske i izvanproračunske svrhe.

            Investiranje neangažiranih javnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka izvršavat će se isključivo u svrhu povećanja resursa proračuna sukladno uvjetima propisanim Zakonom o investiranju javnih sredstava (“ Službene novine Federacije BiH “, broj: 77/04).

            Svi prihodi koji su stečeni investiranjem javnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka polažu se na JRR.

            Investicijske aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka predmetom su revizije Ureda za reviziju proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine.

            Izvještavanje o rezultatima uloženih javnih sredstava obavlja se sukladno odredbama zakona iz stavka 2. ovoga članka.

 

Članak 38.

 

Odredbe članka 25. do 37. ovoga Zakona shodno se primjenjuju kod izvršavanja proračuna općina i njihovih izvanproračunskih fondova.

 

V. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM

 

Članak 39.

 

            Financijske obveze preuzete u ime i za račun Županije sukladno zakonu i drugim propisima čine dug Županije i obveza su Županije.  

Županija i općine mogu se zadužiti u svrhe, pod uvjetima i u opsegu propisanim zakonom.

            Dug Županije može biti u obliku zajma.

 

Članak 40.

 

            O visini zaduživanja Županije i jamstava Županije odlučuje Skupština, na prijedlog Vlade.

            Odluka iz stavka 1. ovoga članka donosi se u skladu s iznosima i namjenama utvrđenima godišnjim proračunom i Zakonom o izvršavanju proračuna Županije.

            Zakonom o izvršavanju proračuna Županije utvrđuje se gornji iznos novog zaduživanja, kao i obveza iz osnova tekućih otplata duga Županije, te druga kratkoročna zaduživanja.

 

Članak 41.

 

            Zaduživanje Županije može nastati u sljedećim slučajevima:

1.   za financiranje proračunskog deficita

2.   za financiranje kapitalnih investicija i posebnih programa odobrenih od Skupštine

3.   za refinanciranje ukupnog ili dijela neizmirenog duga Županije

4.   plaćanje garancija Županije u potpunosti ili djelomično u slučajevima da zajmoprimac ne isplati svoje obveze.

 

Članak 42.

 

            Županija se može kratkoročno zadužiti unutar države za privremeno financiranje deficita nastalog iz gotovinskog tijeka.

Kratkoročni dug iz stavka 1. ovoga članka otplatit će se u tekućoj fiskalnoj godini i ni u kom vremenskom razdoblju tijekom tekuće fiskalne godine neće prijeći 5% ostvarenih prihoda bez primitaka, u prethodnoj fiskalnoj godini.

 

Članak 43.

 

            Odredbe članka 42. se primjenjuju i na općine .

 

Članak 44.

 

            Županijskim izvanproračunskim fondovima dopušteno je zaduživanje jedino unutar države i u domaćoj valuti, sukladno zakonu, uz prethodno pismeno odobrenje ministra financija.

            Suglasnost na gornji iznos zaduživanja iz stavka 1. ovoga članka, daje Skupština u okviru donošenja godišnjeg financijskog plana izvanproračunskih fondova u kojem mora biti naznačen gornji iznos novog zaduživanja kao i obveza iz osnove tekućih otplata duga izvanproračunskog fonda, te druga kratkoročna zaduživanja.

 

Članak 45.

 

            Jamstva Županije sukladno zakonu, mogu se izdati samo u svezi s financiranjem kapitalnih investicija.

 

Članak 46.

 

            Općine mogu stvoriti obveze po osnovi zaduživanja sukladno zakonu, jedino ukoliko je općinsko vijeće odobrilo zaduženje ili izdavanje jamstva.

            Otplata duga općine predstavlja izričitu obvezu općine.

            Dug općine ne predstavlja izravnu niti neizravnu obvezu Županije, osim ukoliko Ministarstvo financija nije izdalo jamstvo u svezi s kreditom općine.

 

Članak 47.

 

            Dug općine, sukladno zakonu, može nastati u svrhe:

1.   za financiranje proračunskog deficita,

2.   za financiranje kapitalnih investicija i posebnih programa odobrenih od strane općinskog vijeća,

3.   za refinanciranje ukupnog ili dijela neizmirenog duga općine,

4.   plaćanje po osnovi izdanih jamstava u potpunosti ili djelomično u slučajevima kad zajmoprimac ne isplati svoje obaveze

 

 

Članak 48.

 

            Općina može izdati jamstvo za financiranje kapitalne investicije samo pod uvjetom da je pravna osoba koja je zajmoprimac sredstava pravna osoba čiji je većinski vlasnik općina, ili je pod nadzorom općine.

 

 

Članak 49.

 

            Sukladno zakonu, jamstva općine se mogu izdati samo u svezi s financiranjem kapitalnih investicija.

 

Članak 50.

 

            O obliku zajma i vrsti instrumenta osiguranja otplate zajma odlučuje Vlada.

            Ugovore o zaduživanju proračuna i izdavanju jamstva potpisuje ministar financija.

 

Članak 51.

 

            U upravljanju dugovima u Županiji, Županija i općine zajedno dogovaraju i određuju gornju razinu konsolidiranog duga Županije, kao i gornju razinu novih zajmova u okviru pripreme proračuna za sljedeću fiskalnu godinu.

            U slučaju da se ne može doći do sporazuma, ministar financija ovlašten je predložiti gornju razinu konsolidiranog duga Županije, uključujući i gornju razinu novih zajmova za sljedeću fiskalnu godinu prije finaliziranja proračuna.

            U svezi stavka 1. ovoga članka Vlada može predložiti mjere ograničenja vezane za zaduživanje općina i izvanproračunskih fondova u Zakonu o izvršavanju proračuna za određenu godinu.

 

Članak 52.

 

            Za upravljanje dugom nadležno je Ministarstvo financija.

            Ministarstvo financija vodi evidenciju o dugu, danim jamstvima i zajmovima, sukladno zakonu i provedbenim propisima.

 

Članak 53. 

 

            Sa JRR Županije mogu se podmirivati sve kamate i otplate glavnice po dugu i jamstvima Županije, sukladno uvjetima i rokovima, koje je ugovorila Županija.

 

Članak 54.

 

Ministarstvo financija vodi evidenciju cjelokupnog neizmirenog duga i jamstava Županije i općina.

Ministarstvo financija propisuje sadržaj evidencija o dugu i jamstvima u Županiji kao i rokove dostavljanja izvješća o cjelokupnom neizmirenom dugu i jamstvima općina.

Ministarstvo financija dužno je dostaviti Federalnom Ministarstvu financija Izvješće o konsolidiranom dugu Županije sa stanjem duga na dan 31. prosinca prethodne fiskalne godine najkasnije do 31. ožujka tekuće fiskalne godine.

 

VI. RAČUNOVODSTVO, NADZOR I REVIZIJA PRORAČUNA

 

Članak 55.

 

            Ministri i rukovoditelji ostalih proračunskih korisnika odgovorni su za računovodstvo, unutarnju kontrolu i nadzor svojih ministarstava, odnosno proračunskih korisnika, uključujući i proračunske korisnike i potrošačke jedinice koji  spadaju u njihovu nadležnost.

Ministar financija je, pored upravljanja prihodima i izdacima Ministarstva financija, odgovoran u ime Vlade za računovodstvo i unutarnji nadzor transakcija zaduživanja i duga.

Ministarstvo financija može obavljati nadzor računovodstvenih dokumenata prihoda i izdataka proračunskih korisnika, nadzor izvanproračunskih fondova, te nadzor općina.

            Način nadzora iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka propisuje ministar financija, a obavlja se u određenim vremenskim razmacima.

 

1. Računovodstvo

 

Članak 56.

 

            Proračunskim računovodstvom uređuju se poslovne knjige, knjigovodstvene isprave i obrada podataka, sadržaj računa računskog plana, priznavanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, procjenjivanje bilančnih pozicija, revalorizacija, financijsko izvješćivanje i druga područja u vezi s proračunskim računovodstvom.

 

Članak 57.

 

            Proračunsko računovodstvo temelji se na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja, te na međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor.

            Proračunsko računovodstvo vodi se po načelu dvojnog knjigovodstva i na računima računskog plana proračuna.

 

Članak 58.

 

            Proračunsko računovodstvo primjenjuju Riznica i proračunski korisnici.

            Proračunsko računovodstvo primjenjuju i izvanproračunskih fondovi.

 

Članak 59.

 

            Priznavanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka putem sustava Glavne knjige riznice provodi se po načelu modificiranog nastanka događaja.

            Prihodi i primitci priznaju se samo u onom razdoblju kada su mjerljivi i raspoloživi, to jest kada su uplaćeni na JRR.

            Rashodi i izdatci priznaju se u onom razdoblju kada je obveza nastala za plaćanje.

Članak 60.

 

            Proračunsko računovodstvo za proračun županije, općina i izvanproračunskih fondova vodi se prema federalnoj Uredbi o računovodstvu.

 

Članak 61.

 

Ministar financija osigurava provedbu jedinstvenih računovodstvenih procedura i propisa o knjigovodstvu i financijskom izvješćivanju za sva ministarstva, proračunske korisnike i izvanproračunske fondove.

 

2. Unutarnja kontrola i unutarnja revizija

 

Članak 62.

 

            Proračunski korisnici obvezni su urediti sustav unutarnje kontrole sukladno međunarodnim standardima unutarnje kontrole, kako bi se osiguralo izvršavanje aktivnosti u okviru osnovne djelatnosti.

            Ministarstvo financija donosi instrukcije za uspostavu i održavanje sustava unutarnje kontrole, a proračunski korisnici obvezni su donijeti pravilnik o unutarnjim kontrolama.

            Sustav unutarnje kontrole osigurava uspostavu organizacije, politika i procedura koje se koriste za postizanje namjeravanih rezultata u vladinim programima, da su resursi korišteni u tim programima sukladno postavljenim ciljevima određene organizacije, da su programi zaštićeni od gubitaka, prijevare i lošeg upravljanja i da su na raspolaganju pouzdane i pravovremene informacije koje se koriste pri izvješćivanju, potpori i donošenju odluka.

 

Članak 63.

 

            Unutarnja revizija je tijelo proračunskog korisnika, koje neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija proračunskih korisnika, upozorava na nepravilnosti i usklađenost sa zakonskim i drugim propisima, kojima je utvrđeno njihovo poslovanje te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja proračunskih korisnika.

            Unutarnju reviziju proračunskog korisnika ustrojava rukovoditelj proračunskog korisnika.

            Vlada će posebnim aktom utvrditi za koje proračunske korisnike će internu reviziju obavljati Ministarstvo financija.

            Izuzetno od stavka 1. ovoga članka, na prijedlog Ministarstva financija, Vlada će utvrditi plan unutarnjih revizija gdje će unutarnju reviziju obavljati Ministarstvo financija.

            Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete koje moraju ispunjavati osobe za obnašanje poslova unutarnje revizije, metodologiju rada sukladno strukovnim načelima i standardima internog revidiranja te kodeksom strukovne etike unutarnjeg revizora.

            Ministar financija pravilnikom propisuje zajedničke kriterije o ustrojstvu unutarnje revizije proračunskih korisnika, a sukladno Međunarodnim standardima za unutarnju reviziju.

            Proračunski korisnici su dužni ustrojiti i unutarnju reviziju najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz stavka 5. ovoga članka.

 

Članak 64.

 

            Odredbe članka 55. do 63. ovoga Zakona primjenjuju se i na općine.

 

2.  Financijsko izvješćivanje i revizija

 

                                                                       Članak 65.

 

            Ministarstvo financija dužno je podnositi Vladi mjesečna financijska izvješća u roku od najviše 30 dana, a tromjesečna i polugodišnja financijska izvješća u roku od najviše 60 dana, od završetka svakog izvještajnog razdoblja.

 

Članak 66.

 

            Sukladno instrukcijama Ministarstva financija, svi proračunski korisnici pripremaju tromjesečna financijska izvješća s obrazloženjima koja se odnose na programske rezultate izvršavanja proračuna. Tromjesečna izvješća podnose se ministru financija u roku od 30 dana nakon isteka svakog tromjesečja.

Ministar financija može izdati posebne naputke o financijskom izvješćivanju za određena tijela županijske uprave.

 

Članak 67.

 

            Ministarstvo financija dužno je pripremiti i podnijeti tromjesečno izvješće o izvršavanju proračuna Vladi, koji mora sadržavati:

1. prikaz fiskalnog stanja,

2. komparativni pregled odobrenih i stvarnih prihoda i rashoda,

3. prijedlog mjera za poboljšanje situacije.

 

Članak 68.

 

            U okviru izvršavanja proračuna Vlada na prijedlog nadležnih ministarstava, najmanje dva puta godišnje razmatra izvješća o poslovanju izvanproračunskih korisnika iz članka 36. ovoga Zakona.

 

Članak 69.

 

            Izvješća o izvršavanju proračuna općina i financijskih planova njihovih izvanproračunskih fondova za svako tromjesečje fiskalne godine objedinjuju se i dostavljaju Ministarstvu financija u roku 30 dana po završetku obračunskog razdoblja.

 

Članak 70.

 

            Proračunski korisnik i izvanproračunski fond obvezni su izraditi godišnji obračun svog financijskog plana za prethodnu godinu i dostaviti ih nadležnom ministarstvu (ili službi) financija i nadležnim institucijama sukladno zakonu i drugim propisima, najkasnije do kraja veljače tekuće godine.

            U slučaju da proračunski korisnik završno godišnje izvješće ne podnese pravovremeno, ministar financija ima diskrecijsko pravo privremeno obustaviti odobrenje rashoda sve dok se ne dostavi godišnje izvješće.

 

Članak 71.

 

            Ministarstvo financija, odnosno upravna tijela za financije dužna su izraditi konsolidirani godišnji obračun za proračunske korisnike i godišnji obračun za prethodnu fiskalnu godinu do 15. travnja tekuće godine .

 

Članak 72.

 

            Konsolidirani godišnji obračuni proračuna općina i financijskih planova njihovih izvanproračunskih fondova objedinjuju se na razini Županije i dostavljaju Ministarstvu financija do 15. svibnja. tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu.

 

Članak 73.

 

Ministar financija obvezan je pravovremeno dostaviti Vladi izvješće o izvršavanju proračuna Županije za prethodnu godinu, a Vlada ga je obvezna podnijeti na usvajanje Skupštini u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine.

 

Članak 74.

 

            Sadržaj izvješća iz članka 73. ovoga Zakona mora biti sukladan sadržaju i klasifikacijama računa proračuna, kao i odredbama iz članka 17. ovoga Zakona, a sadrži:

 1. prihode i primitke, rashode i izdatke za fiskalnu godinu koji su odobreni od strane Skupštine ili naknadno izmijenjeni;
 2. ostvarene prihode i primitke, rashode i izdatke tijekom godine koji su prikazani tako da se može jasno vidjeti razlika između odobrenog proračuna i njegovog ostvarenja;
 3. početno i završno stanje JRR;
 4. početno i završno stanje imovine, obveza i izvora vlasništva;
 5. objašnjenje većih odstupanja;
 6. podatke o svim promjenama na osnovi zaduživanja i upravljanja dugom i o jamstvima danim tijekom fiskalne godine;
 7. podatke o korištenju proračunske zalihe;
 8. informaciju o poduzetim korektivnim radnjama u cilju realiziranja preporuka revizije iz prethodne godine.

            Ministarstvo financija posebnim aktom regulira pripremu bilo kakvih dodatnih financijskih izvješća.

 

Članak 75.

 

            Reviziju godišnjih izvješća svakog proračunskog korisnika obavlja Ured za reviziju proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o reviziji proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

4. Objavljivanje

 

Članak 76.

 

            Dokument okvirnog proračuna iz članka 14. ovoga Zakona, Proračun, Zakon o izvršavanju proračuna, kao i svaka izmjena i dopuna proračuna Županije objavljuje se u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke", u roku od deset dana od dana njegovog donošenja.

            Svako korištenje tekuće zalihe objavljuje se u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke", u roku od deset dana od dana donošenja odluke Vlade, sukladno članku 34. ovoga Zakona.

            Tromjesečno, polugodišnje i godišnje izvješće o izvršavanju proračuna objavljuju se u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke",  u roku od deset dana od dana njihovog podnošenja, sukladno članku 68. i 73. ovoga Zakona.

            Mjesečno izvješće o izvršavanju proračuna i svi dokumenti navedeni u ovom članku također se objavljuju na službenoj stranici Ministarstva financija.

            Odluke o dugu, jamstvima i zajmovima objavljuju se u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke", u roku od deset dana od dana njihovog donošenja.

 

Članak 77.

 

Odredbe članka 65. do 76. ovoga Zakona primjenjuju se i na općine.

 

VII. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 78.

 

          Novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba proračunskog korisnika, odgovorna osoba izvanproračunskog fonda, nositelj izvršne vlasti Županije ili općine, nadležan za proračun ili druga odgovorna osoba, ako:

 1. zahtjevi za izdvajanje iz proračuna ne budu podneseni sukladno članku 15. ovoga Zakona,
 2. ako se u izradi i donošenju proračuna ne pridržava odredaba članka 19. do 23. ovoga Zakona,
 3. ako se računovodstvene evidencije ne vode sukladno članku 57. ovoga Zakona,
 4. tromjesečna izvješća  ne budu podnesena sukladno članku 66. ovoga Zakona.

          Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba proračunskog korisnika, odgovorna osoba izvanproračunskog fonda, nositelj izvršne vlasti Županije ili općine, nadležan za proračun ili druga odgovorna osoba, ako:

 1. su rashodi proračunskog korisnika realizirani u suprotnosti s člankom 31. do 34. ovoga Zakona,
 2. ovlaštenim službenicima za unutarnju reviziju nije omogućeno da provode reviziju sukladno članku 63. ovoga Zakona,
 3. je upravljanje gotovinom izvršeno u suprotnosti s člankom 26. ovoga Zakona,
 4. ako provede zaduženje suprotno odredbama članka 39. do 54. ovoga Zakona.

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 79.

 

            Vlada će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise iz članka 15. i 63. ovoga Zakona.

Ministar financija će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti provedbene akte iz članka 8. stavak 2., članka 25. stavka 3., članka 54. stavak 2., članka 61., članka 62. stavka 2. i članka 63. ovog  Zakona.

 

Članak 80.

 

            U slučaju da su obveze i prava koja proistječu iz drugih zakona i propisa, u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjivat će se ovaj Zakon.

 

Članak 81.

 

            Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o proračunima u  Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 04/98 i 5/00'').

Članak 82.

 

            Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke.

 

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

- SKUPŠTINA-

Broj: 01 - VI - 192/07

Široki Brijeg, 30.ožujka 2007. godine

 

 

 

                                                                                                                                        

 

Predsjednik
Vitomir FilipovićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.