Zakon o estradnoj djelatnosti
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009


Na temelju članka 26. Ustava Županije Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj:1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03 i 10/04) i članka 96.  Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj: 10/03), Skupština Županije Zapadnohercegovačke, na 8. sjednici, održanoj  26. lipnja 2007. godine, donijela je

 

 

 

Z A K O N

 O  ESTRADNOJ DJELATNOSTI

                                                                  

 

I – OSNOVNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se estradna djelatnost, dio kulturnih i umjetničkih vrijednosti na području Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Županija), status i djelovanje estradnih izvođača, estradnih umjetnika i samostalnih estradnih umjetnika, poslovanje s gospodarskim društvima, ustanovama, udruženjima i drugim pravnim osobama, organiziranje i posredovanje u javnom izvođenju estradnih programa i druga pitanja od javnog značaja za estradnu djelatnost.

 

 

Članak 2.

Pod estradnom djelatnošću u smislu ovog Zakona podrazumijeva se pripremanje i javno izvođenje glazbenih, humorističnih, folklornih, dramskih i drugih kulturno-umjetničkih i zabavnih programa.

 

 

Članak 3.

Estradna djelatnost se obavlja putem koncerata, priredbi, revija i drugih oblika estradnog predstavljanja u objektima namijenjenim za kulturne programe: dvoranama, turističkim objektima, ugostiteljskim objektima (noćnim klubovima, diskotekama,  kafićima i slično), športskim objektima i u svim drugim pogodnim prostorima za obavljanje estradne djelatnosti kao što su: trgovi, parkovi, športske površine i sl.

            Estradnom djelatnošću zadovoljavaju se potrebe građana za kulturno-zabavnim i rekreativnim sadržajima i doprinosi raznovrsnosti oblika i sadržaja kulturnog života.

                        Estradna djelatnost se može obavljati samostalno u vidu zanimanja ili kao dopunska djelatnost.

 

 

II – UDRUŽENJE ESTRADNIH IZVOĐAČA ŽUPANIJE

ZAPADNOHERCEGOVAČKE

 

 

Članak 4.

Radi afirmiranja estradnih djelatnosti i zaštite estradnih izvođača i umjetnika osniva se udruženje estradnih djelatnika.

Udruženje estradnih djelatnika u Županiji će djelovati pod nazivom Udruženje estradnih djelatnika Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Udruženje). Sjedište Udruženja je u Širokom Brijegu.

Udruženje se registrira kod ovlaštenih tijela Županije Zapadnohercegovačke na način i po postupku utvrđenim Zakonom kojim se uređuje udruživanje građana.

 

 

 

 

III – POVJERAVANJE JAVNIH OVLASTI

 

 

Članak 5.

Udruženju u području njegove djelatnosti povjerava se vršenje javnih ovlasti i to:                           

-     priznavanje svojstva estradnog izvođača i umjetnika (članak 7. stavak 4. i članak 11. ovog zakona);

-           vođenje evidencije estradnih izvođača i umjetnika ( članak 18.);

-           davanje mišljenja i odobrenja ( članak 20.,24., i 25.);

-           donošenje rješenja i izdavanje uvjerenja i drugih isprava o činjenicama o kojima odlučuje i vodi evidenciju ( članak 14. i  29.).

Organizacija, djelatnost, prava i obveze Udruženja u vezi povjerenih javnih ovlaštenja uređuju se statutom i drugim aktima u skladu sa zakonom, kojima se uređuje županijska uprava.

Na odredbe statuta Udruženje je obvezno pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

 

 
IV – ESTRADNI DJELATNICI I UMJETNICI

 

 

Članak 6.

Javnim izvođenjem estradnih programa mogu se baviti osobe koje:

-     imaju svojstvo estradnog izvođača po odredbama ovog Zakona;

-          sukladno odredbama ovog Zakona imaju poznato svojstvo estradnog umjetnika ili vrhunskog estradnog umjetnika;

-          sukladno odredbama ovog Zakona imaju priznato svojstvo samostalnog estradnog umjetnika;

-          imaju priznato svojstvo samostalnog umjetnika sukladno odredbama Zakona o samostalnim umjetnicima;

-          imaju svojstvo kazališnog umjetnika odnosno kazališnog djelatnika sukladno Zakonu kojim se uređuje kazališna djelatnost.

 

Strana fizička osoba ili domaća fizička osoba s prebivalištem na području druge županije ili drugog entiteta, koja se na području Županije namjerava  baviti estradnom djelatnošću, obvezno se treba prijaviti u Udruženje.

Uvjete za podnošenje prijave iz stavka 2. ovog članka utvrđuje Udruženje u svom Statutu.

 

 

Članak 7.

Estradni izvođač je osoba koja se bavi estradnom djelatnošću, u pravilu, kao dodatnim zanimanjem i koje tijekom bavljenja estradnom djelatnošću nije steklo značajna priznanja.

Estradni umjetnik je osoba koja sudjeluje u javnom izvođenju nekog od programa iz članka 2. ovog zakona i kome je to svojstvo priznato od strane Udruženja po osnovu bavljenja estradnom djelatnošću i priznanja koje je dobilo za svoje djelovanje na estradi.

Estradnom umjetniku s više od 20 godina neprekinutog bavljenja estradnom djelatnošću ili koji je stekao značajna domaća i strana priznanja može se priznati svojstvo vrhunskog estradnog umjetnika.

Postupak i bliži kriteriji za priznavanje svojstva estradnog umjetnika i vrhunskog estradnog umjetnika, kao i njihova prava, određuju se posebnim aktom Udruženja.

 

Članak 8.

Osnovne obveze estradnog izvođača odnosno umjetnika su:

-     da se zalaže za kvalitetu estradnih programa;

-          da plaća članarinu matičnom udruženju sukladno općim aktima tog Udruženja;

-          da redovito ispunjava druge obveze utvrđene posebnim zakonom: porezi, doprinosi i dr.;

-          da u svojim javnim nastupima čuva ugled profesije kojom se bavi sukladno kodeksu ponašanja koji propisuje Udruženje.

Osnovne obveze iz stavka 1. obvezan su sadržaj  članske iskaznice koju izdaje Udruženje.

Pored ovih osnovnih obveza, statutom Udruženja mogu se ustanoviti i druge obveze estradnih izvođača odnosno estradnih umjetnika.

 

 

Članak 9.

Domaći i strani estradni izvođač ili umjetnik može sudjelovati u javnom izvođenju estradnih programa odnosno javno nastupati samo po ugovoru s organizatorom ili posrednikom registriranim za tu djelatnost.

Ukoliko dođe do spora prema osnovi ugovora iz stavka 1. ovog članka, koji ugovorene strane ne mogu razriješiti sporazumno, nadležan je sud u Širokom Brijegu.

 

 

 

 

V – SAMOSTALNI ESTRADNI DJELATNICI I UMJETNICI

 

 

Članak 10.

Samostalni estradni umjetnik je osoba koja estradnu djelatnost obavlja samostalno u vidu zanimanja, kome je to svojstvo priznato od strane Udruženja.

Svojstvo samostalnog estradnog umjetnika, Udruženje može priznati samo državljaninu Bosne i Hercegovine koji ima prebivalište na području Županije Zapadnohercegovačke.

 

 

Članak 11.

Postupak priznavanja svojstva samostalnog umjetnika uređuje se općim aktom Udruženja.

Članak 12.

Zahtjev za priznavanje svojstva samostalnog estradnog umjetnika zainteresirana osoba dužna je podnijeti Udruženju sa sljedećim prilozima:

-    biografijom podnositelja zahtjeva;

-    uvjerenjem o državljanstvu;

-    dokazom o stečenoj stručnoj spremi;

-    dokazom o iskustvu u estradnoj umjetnosti i osvojenim priznanjima;

-    dokazom o prebivalištu na području Županije.

 

 

Članak 13.

            Udruženje rješava podneseni zahtjev uzimajući u obzir:

-    obrazovanje i osposobljenost kandidata za bavljenje estradnom djelatnošću;

-    nagrade i priznanja koja je kandidat dobio za svoje estradno djelovanje kako u zemlji tako i u inozemstvu;

-    razdoblje estradnog djelovanja.

            Bliže kriterije za priznavanje svojstva samostalnog estradnog umjetnika utvrđuje Udruženje posebnim propisom.

 

 

Članak 14.

            Svojstvo samostalnog estradnog umjetnika Udruženje priznaje svojim rješenjem.

            Protiv rješenja Udruženja može se izjaviti žalba Ministarstvu.

 

 

Članak 15.

            Samostalni estradni umjetnik osigurava sredstva za doprinose za svoje mirovinsko i invalidsko osiguranje te zdravstvenu zaštitu.

            Ova sredstva za samostalnog estradnog umjetnika može osigurati i pravna osoba s kojom sklopi ugovor o suradnji.

 

 

Članak 16.

            Svojstvo samostalnog estradnog umjetnika prestaje u sljedećim slučajevima:

-    ako samostalni estradni umjetnik ne ispunjava obveze iz članka 8. alineja 2. i 3. ovog  zakona u trajanju od tri mjeseca;

-    ako zasnuje radni odnos;

      -    ako se duže od tri godine ne bavi estradnom djelatnošću;

      -    ako više nema prebivalište na području Županije;

      -  ako samostalnom estradnom umjetniku bude izrečena mjera sigurnosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti;

      -  ako bude upućen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

 

 

Članak 17.

            Prava i obveze samostalnog estradnog umjetnika miruju za vrijeme:

-    odsluženja vojnog roka;

-    pritvora odnosno izdržavanja kazne zatvora do šest mjeseci;

-    trajanja kaznenog i prekršajnog postupka koji ga čini nedostojnim bavljenja estradnom djelatnošću.

Članak 18.

            Evidencija samostalnih estradnih umjetnika vodi se u Udruženju.

            Samostalnog estradnog umjetnika Udruženje upisuje u evidenciju samostalnih estradnih umjetnika i izdaje mu člansku iskaznicu.

            Udruženje regulira vođenje evidencije samostalnih estradnih umjetnika i sadržaj članske iskaznice posebnim propisom u skladu s odredbama ovog zakona.

 

 

VI – POSLOVANJE ESTRADNIH IZVOĐAČA I UMJETNIKA

 

Članak 19.

Estradni izvođači i estradni umjetnici mogu poslovati s gospodarskim društvima, ustanovama, udruženjima i drugim pravnim osobama kao i samostalnim gospodarstvenicima na tržišnim osnovama.

            Ovo poslovanje regulira se ugovorom o angažmanu ili posredovanju koji sadrži naročito:

-    sudionike u poslovanju;

-    predmet poslovanja;

-    vrijednost poslovanja;

-    međusobna prava i obveze;

-    način ostvarivanja moralnih i materijalnih autorskih prava sukladno posebnom zakonu.

 

 

VII – ODOBRAVANJE ORGANIZIRANJA I POSREDOVANJA U JAVNOM IZVOĐENJU ESTRADNOG PROGRAMA

 

Članak 20.

Organiziranjem javnih estradnih programa i posredovanjem u javnom izvođenju estradnih programa može se baviti gospodarsko društvo, ustanova, udruženje ili samostalni gospodarstvenik, koji u svojoj djelatnosti imaju predviđeno organiziranje estradnih programa (u daljem tekstu: Organizator odnosno Posrednik).

Iznimno, organiziranjem javnih estradnih programa i posredovanjem u javnom izvođenju estradnih programa može se baviti  i humanitarna organizacija, druga organizacija ili pravna osoba ako je to od interesa za ostvarivanje njezine društvene funkcije (u daljem tekstu također: Organizator odnosno Posrednik).

Za organiziranje javnih estradnih programa i posredovanje u javnom izvođenju estradnih programa Organizator odnosno Posrednik dužan je pribaviti odobrenje odnosno dozvolu najmanje četiri dana prije javnog izvođenja estradnog programa.

Odobrenje odnosno davanje dozvole iz stavka 3. ovog članka izdaje Udruženje uz suglasnost Ministarstva.

 

 

Članak 21.

Podnositelj zahtjeva za odobrenje iz članka 20. stavka 3. ovog zakona dužan je uplatiti naknadu u visini iznosa koju će sukladno svojim ovlastima odrediti Udruženje posebnim propisom uz pribavljenu suglasnost Ministarstva.

 

Članak 22.

Ako Udruženje odobri posredovanje u javnom izvođenju estradnih programa obvezno se zaključuje ugovor između posrednika i estradnih izvođača odnosno estradnih  umjetnika.


Članak 23.

Protiv rješenja Udruženja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja odnosno dozvole iz članka 20. ovog zakona  dozvoljena je žalba  Ministarstvu u roku od osam dana od dana njegovog prijema.

Ministarstvo rješava po žalbi u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak.

 

 

Članak 24.

Organiziranjem javnog izvođenja estradnih programa odnosno posredovanjem u izvođenju estradnih programa u inozemstvu ili s inozemnim estradnim izvođačima  odnosno umjetnicima na području Županije može se baviti samo Organizator odnosno Posrednik koji je registriran za obavljanje ove djelatnosti s elementom inozemnosti uz obvezno pribavljeno mišljenje Udruženja koje prethodi izdavanju radne dozvole za zaključivanje ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u skladu s propisima kojim se regulira zapošljavanje stranaca.

Ukoliko Organizator ili Posrednik prethodno ne pribavi mišljenje Udruženja ili ne dobije pozitivno mišljenje, Udruženje je ovlašteno podnijeti zahtjev Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke – ovlaštenoj policijskoj upravi radi zabrane održavanja estradnog programa odnosno nastupa.

 

 

Članak 25.

Međunarodna kulturna suradnja u svezi vršenja estradne djelatnosti je slobodna, s tim da je Organizator obvezan pribaviti mišljenje Udruženja, kao i sva potrebna odobrenja i suglasnost u svezi boravka i rada.

 

 

Članak 26.

U pogledu uvjeta za osnivanje Organizatora i Posrednika iz članka 20. ovog zakona u izvođenju javnih estradnih programa primjenjuju se odgovarajući zakoni kojima se regulira rad gospodarskih društava, humanitarnih organizacija, drugih organizacija, ustanova, udruženja i drugih pravnih osoba.

 

 

Članak 27.

Organizator je odgovoran za javno izvođenje estradnog programa u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju javno okupljanje i javni red i mir.

 

 

Članak 28.

Svako oglašavanje javnog estradnog programa, pored oznake sudionika programa, obvezno sadrži naziv odnosno ime organizatora tog programa.

 

 

Članak 29.

Kontrola provedbe odredbi ovog zakona u svezi pribavljanja potrebnih mišljenja, suglasnosti, odobrenja i dozvola povjerava se Udruženju.

Udruženje je ovlašteno da u slučaju kršenja odredbi ovog Zakona podnese prijavu nadležnom sudu.

Udruženje najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu Ministarstvu.VIII – NADZOR

 

Članak 30.

Nadzor nad provođenjem ovog Zakona i nadzor nad zakonitošću rada Udruženja u skladu s odredbama ovog Zakona obavlja Ministarstvo i županijska radna inspekcija.

 

 

 

IX – KAZNENE ODREDBE

 

Članak 31.

Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj Organizator odnosno Posrednik kao pravna osoba:

-    ako ne pribavi odobrenje Udruženja iz članka 20. ovog zakona;

-    ako organizira javno izvođenje estradnog programa u inozemstvu odnosno s 

     inozemnim estradnim umjetnikom na području Županije ili ako posreduje suprotno  članku 24. ovog zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba  u Organizatoru ili Posredniku, novčanom kaznom  od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

            Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se Organizator odnosno Posrednik kao fizička osoba, novčanom kaznom od 500,00 do 1500,00 KM.

 

 

Članak 32.

Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj Organizator kao pravna osoba ako za javno izvođenje estradnog programa angažira osobu za koju nije osigurano mišljenje, odobrenja i suglasnost iz članka 25. ovog Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba Organizatora od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se Organizator kao fizička osoba novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

 

 

Članak 33.

Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM  kaznit će se za prekršaj Organizator kao pravna osoba, ako  prilikom javnog oglašavanja estradnog programa ne navede sadržaj iz članka 28. ovog zakona.

Za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba Organizatora, novčanom kaznom od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se Organizator kao fizička osoba novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

 

 

Članak 34.

Novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba odnosno estradni izvođač ili estradni umjetnik ako:

-  sudjeluje u javnom izvođenju estradnog programa na području Županije Zapadnohercegovačke suprotno odredbama članka 6. ovog zakona;

-    sudjeluje u javnom izvođenju estradnih programa suprotno odredbama članka 9. ovog  zakona.

Članak 35.

Za utvrđeni prekršaj odredbi ovog Zakona pored novčane kazne obvezno se rješenjem oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem prekršaja u skladu sa Zakonom o prekršajima, a po postupku i na način utvrđen Zakonom o prekršajima mogu se izreći i sljedeće zaštitne mjere:

-    zabrana obavljanja samostalne djelatnosti;

-    udaljenje stranca s teritorija Županije.

 

 

X – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 36.

Organizatori i Posrednici osnovani prije stupanja na snagu ovog Zakona dužni su uskladiti svoju organizaciju i djelatnost s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

 

 

Članak 37.

            Udruženje estradnih izvođača dužno je uskladiti svoju organizaciju u skladu s odredbama članka 5. stavak 2. i donijeti akte iz članka 5. stavak 2., članka 7. stavak 4., članka 8. stavak 1. alineja 4. i članak 11. ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Članak 38.

Do priznavanja svojstva estradnog umjetnika po odredbama ovog Zakona, osoba koja se bavi estradnom umjetnošću ima status estradnog izvođača.

Izuzetno od odredbi članka 7. stavak 2. ovog zakona, estradnim umjetnicima odnosno vrhunskim estradnim umjetnicima smatraju se osobe  zatečene u svojstvu estradnog djelatnika po odredbama Zakona o estradnoj djelatnosti («Službeni list SR BiH», br.25/84, 5/88 i 20/90), a koja se u roku od šest mjeseci od dana donošenja akta od prethodnog članka prijave Udruženju radi upisa u evidenciju i pruže dokaze o odgovarajućem trajanju estradnog rada i stečenim priznanjima.

 

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona na području Županije prestaje primjena Zakona o estradnoj djelatnosti («Službeni list SR BiH», broj:25/84, 5/88 i 20/90).

 

Članak 40.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u «Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke».

 

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-SKUPŠTINA-                                                                                           

Broj:01- VIII- 346/07                                                                                             

Široki Brijeg, 26. lipanj 2007.                                                   

 

 

 

Predsjednik
Vitomir Filipović

 ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.