Zakon o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji u Županiji Zapadnohercegovačkoj
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009


Na temelju članka 26. Ustava Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ br. 1/96, 2/99, 14/00, 17/00 i 1/03) i članka 96. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ br. 10/03) Skupština Županije Zapadnohercegovačke, na 8. sjednici,  održanoj 26. lipnja 2007. godine, donijela je

 

 

ZAKON

O NOVČANOJ POTPORI U PRIMARNOJ

POLJOPRIVREDNOJ I PREHRAMBENOJ PROIZVODNJI U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

 

I.             TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje novčana potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji: izvor i visina sredstava, osobe koje ostvaruju pravo na novčanu potporu, namjena i korištenje sredstava, obveze i realizacija novčane potpore, nadzor nad provođenjem zakona, kaznena i druga pitanja u svezi s novčanom potporom (u daljnjem tekstu: novčana potpora).

Članak 2.

Novčana potpora glede ovoga Zakona jesu novčana sredstva za promicanje primarne poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Članak 3.

Cilj donošenja Zakona je osiguranje dugoročne potpore koja će omogućiti:

-stvaranje komercijalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i podizanje razine proizvodnje na razinu samodovoljnosti u proizvodnjama koje imaju usporednu prednost i otvaranje novih kapaciteta, čime bi se stekli preduvjeti prijelaza na izvoz pojedinih proizvoda, pri tome poštujući pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i načela EU-e;
- smanjenje ovisnosti od uvoza;
- stabilizaciju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
- zajamčena i sigurna opskrba pučanstva, uz odgovarajuću cijenu;
- zadržavanje pučanstva na selu i ostanak pučanstva u Zapadnoj Hercegovini;
-očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

II. IZVOR I VISINA SREDSTAVA

Članak 4.

Sredstva za novčanu potporu iz članka 2. ovoga Zakona osiguravaju se u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke (u daljem tekstu Županije) za svaku kalendarsku godinu.

Visina novčane potpore ne može biti manja od 2% vrijednosti godišnjega Proračuna Županije uzimajući u obzir eventualni rebalans Proračuna Županije.

Članak 5.

O odabiru prioriteta za novčanu potporu (proizvodnja ili proizvodi), odlučuje vlada na prijedlog ministra gospodarstva Županije ( u daljem tekstu resorni ministar), za svaku godinu pojedinačno, vodeći računa da se pri odabiru prioriteta trebaju uvažavati:
- temeljna strateška opredjeljenja u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, stanje resursa u prošlosti i danas, analiza potpore iz prethodne godine, zaduženosti pojedinih poduzeća , znanstvenih institucija, komora, grupacija i udruga, regionalne značajke, različitosti i obilježja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje svake općine, kako bi se aktivirali domaći prirodni i ljudski resursi, iskoristile usporedne prednosti, mogućnosti izvoza i dr.


III. KORISNICI

Članak 6.

Pravo na novčanu potporu imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: korisnici) koje ispunjavaju slijedeće opće uvjete:
1. koji su registrirani za obavljanje djelatnosti primarne poljoprivredne i prehrambene proizvodnje na teritoriju Županije Zapadnohercegovačke, (upisali se u registar proizvođača ili uzgajivača)
2. imaju prebivalište ili sjedište na teritoriju Županije Zapadnohercegovačke;
3. koji proizvode za tržište ili daju usluge na tržištu (certificiraju, iznajmljuju prostore i opremu, licence itd.);
4. koji ispunjavaju i ostale posebno propisane uvjete što će se utvrditi podzakonskim aktima.

Korisnik prava ostvaruje novčanu potporu na temelju podnijetog zahtjeva županijskom ministarstvu gospodarstva.

Subvencije kredita kroz kamate doznačuju se  bankama koje su plasirale sredstva pravnim i fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete iz ovog Zakona i podzakonskih akata.

Korisnik prava dužan je dobivena sredstva namjenski koristiti .

Županijsko ministarstvo gospodarstva vodi evidenciju korisnika prava na novčanu potporu.

IV. NAMJENE

Članak 7.

Novčana potpora namijenjena je za:
1. potpore u razvoju stočarstva, voćarstva s vinogradarstvom, ratarstva s povrtlarstvom;
2. subvencioniranje kamata za  kredite u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji na godišnjoj razini;
3. potpore za projekte, nove tehnologije,  prezentacije od interesa za primarnu poljoprivrednu i prehrambenu  proizvodnju nakon realizacije projekta;
4. organsku proizvodnju;
5. pčelarstvo;

V. OBVEZE I REALIZACIJA


Članak 8.

I - SREDSTVA ZA POTPORU KORISTE SE ZA:

A. Biljna proizvodnja:

1.    Merkantilna proizvodnja
- krmno bilje na oranicama (nova sjetva);
- krumpir;
- sjemenski krumpir;
- ostalo povrće i jagodičasto  voće;
- duhan;

2.    Sadni materijal:
- sadni materijal se potiče po komadu-sadnici.

3.    Višegodišnji zasadi:
- višegodišnji zasadi: voćnjaci i vinogradi potiču se po jedinici površine (m2, ha…) zasada/godišnje.

4.    Ljekovito bilje i cvijeće

B. Životinjska proizvodnja:

-      mlijeko: kravlje, ovčje i kozje;

-      utovljena junad, telad, kozlići i janjci;

-      utovljene svinje;

-      uzgoj rasplodnih junica (godišnje);

-      rasplodne ovce i koze (godišnje);

-      rasplodne svinje (godišnje);

-      rasplodni konji (godišnje);

-      košnice pčela;

-      uzgoj 18-tjednih pilenki (lakih linija);

-      uzgoj pilenki teških linija;

-      proizvodnja ribe i riblje mlađi;

-      proizvodnja puževa

II - EKOLOŠKA PROIZVODNJA

Potpora za:
- savjetodavna služba;
- ekološki proizvodi

III - KAPITALNA ULAGANJA

Potpora za:

- ulaganje u nove zasade voćnjaka i vinograda                                                                           - sustavi za navodnjavanje;
- objekti u stočarstvu.
-opremu u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji
- objekti u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji.


IV – SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA KREDITE U
PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ I PREHRAMBENOJ PROIZVODNJI

- Subvencioniranje kamata za kredite pravnih i fizičkih osoba zbog očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta na godišnjoj razini.


V - POTPORA STRUČNIM INSTITUCIJAMA


Za poslove od posebnog interesa za Županiju i to:
- uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu;
- zaštita bilja;

VI - POTPORA UVOĐENJU NOVIH TEHNOLOGIJA U PRIMARNU
POLJOPRIVREDNU I PREHRAMBENU PROIZVODNJU


- organiziranje stručnih skupova;
- izdavanje stručnih publikacija;
-  udrugama poljoprivrednih proizvođača;
- naobrazba u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji

Članak 9. 

Odluku o temeljnim kriterijima i načinu ostvarivanja potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke donosi Vlada Županije na prijedlog ministra gospodarstva, za svaku proračunsku godinu.

Odlukom vlade bliže se utvrđuje visina i uvjeti potpore po jedinici i ukupna vrijednost, opći i posebni kriteriji za ostvarivanje potpore, način ostvarivanja, te nadzor i kontrola provođenja iste. 

Članak 10.

Naputak o posebnim uvjetima koje mora zadovoljiti podnositelj zahtjeva za ostvarenje novčane potpore, postupak za njegovo ostvarenje, potrebitu dokumentaciju i obrasce , popis ostvarene potpore, način njihove isplate te obveze koje korisnik mora ispuniti nakon primitka novčane potpore, propisat će ministar gospodarstva uz suglasnost vlade Županije. 

Članak 11.

Ministarstvo gospodarstva Županije (u daljem tekstu: Županijsko ministarstvo) će Vladi Županije dostavljati izvješće o realizaciji novčanih potpora na kraju svake kalendarske godine.  

Članak 12.

Županijsko ministarstvo i njegove stručne službe, na temelju ovog Zakona, Odluke Vlade i Naputaka ministra gospodarstva, zaprimaju i prikupljaju dokumentaciju, obrađuju i obavljaju provjeru dokumentacije kao i stanja na terenu, te na propisanim obrascima rade obračun po vrstama potpore u obujmu koji je propisan.Ministarstvo će u naprijed navedenim poslovima kada je to potrebno koristiti usluge Županijskog zavoda za poljoprivredu  i ostalih institucija na nivou Županije.

Korisnik koji ispunjava uvjete za ostvarivanje novčane potpore podnosi županijskom ministarstvu dokumentaciju propisanu ovim Zakonom, odlikom Vlade i Naputkom za ostvarenje novčane potpore.

Nakon obradbe i provjere dostavljene dokumentacije korisnika, županijsko ministarstvo će u propisanim rokovima, zahtjev za isplatu novčanih potpora dostaviti ministarstvu financija.

Županijsko ministarstvo zahtjeve za isplatu potpora, ministarstvu financija, dostavlja u prikladnom obliku i elektronskoj formi, radi odobravanja isplate novčanih potpora. 

Članak 13.

Dokumentacija korisnika dostavljena županijskom ministarstvu uvodi se u djelovodnik predmeta i akata i trenutkom upisa postaje službena dokumentacija sa kojom se postupa sukladno Uredbi o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj 7/00) i Naputka o načinu obavljanja uredskog poslovanja u tijelima uprave i službi za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke », br. 13/00).

Nadzor i kontrolu korisnika i potencijalnih korisnika potpore u fazi proizvodnje na terenu, kao i u tijeku prikupljanja i obradbe dokumentacije obavlja ministarstvo gospodarstva ili tijelo koje ministarstvo ovlasti. Inspekcijske preglede obavlja županijski poljoprivredni inspektor. 

Članak 14.

Županijsko ministarstvo dužno je svu propisanu i prikupljenu dokumentaciju iz članka 12. Ovoga Zakona arhivirati i omogućiti uvid u istu prigodom kontrole od strane mjerodavne županijske inspekcije.

Dokumentacija iz stavka 1. Ovoga članka mora se čuvati najmanje pet godina za svaku proračunsku godinu. 

Članak 15.

Županijsko ministarstvo vodi središnju bazu podataka o svim vrstama novčanih potpora i njihovim korisnicima i čuva je onoliko koliko se čuva financijska dokumentacija.

VI. UPRAVNI NADZOR  

Članak 16.

Županijsko ministarstvo obavlja upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, koji su ovim Zakonom stavljeni u nadležnost Županije.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja i Županijsko ministarstvo financija u okviru svojih zakonskih ovlaštenja.

Članak 17.
 

Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja županijski poljoprivredni inspektor.

Županijski poljoprivredni inspektor :

1.    provodi uvid u isprave koje se odnose na ostvarivanje konkretne naknade za sve vrste potpore;

2.     naređuje korisniku povrat novčane potpore ostvarene suprotno odredbama ovog Zakona;

3.     naređuje otklanjanje nedostataka pri vođenju postupka za novčanu potporu;

4.     provjerava udovoljava li korisnik prava na novčanu potporu uvjetima za ostvarivanje toga prava u slučajevima kada je to potrebno;

5.     izvješćuje mjerodavna tijela uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenog postupka;

6.     prikuplja podatke i obavijesti od odgovornih osoba kada je to potrebno za obavljanje njihovih poslova;

7.     podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega;

8.     utvrđuje nezakonito dobivanje ili nenamjensku uporabu sredstava.

Članak 18.

Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru mjerodavnog poljoprivrednog inspektora dužne su mu pružiti potrebne podatke i obavijesti, omogućiti obavljanje nadzora, odnosno osigurati uvjete za nesmetan rad.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na zahtjev mjerodavnog poljoprivrednog inspektora u određenom roku dostaviti ili pripremiti podatke i materijale koji su mu potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.

Rok iz stavka 2. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

Članak19.

Mjerodavni poljoprivredni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora sastavlja zapisnik na licu mjesta, donosi rješenje kada je za to ovlašten ovim Zakonom i propisima donijeti na temelju njega.

Članak 20.

Ako mjerodavni poljoprivredni inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propis donesen na temelju njega, naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci, uklone u određenom roku.

Mjerodavni poljoprivredni inspektor donijet će rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

Članak 21. 

U obavljanju inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor može privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o počinjenom prekršaju ili presude o kaznenom djelu, dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz.

O privremenom oduzimanju dokumentacije ili predmeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda. 

Članak 22. 

Protiv rješenja županijskog poljoprivrednog inspektora može se podnijeti žalba Županijskom ministru gospodarstva.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 23.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba (korisnik) ako:
- ostvari novčanu potporu suprotno članku 7. ovoga Zakona;
- nenamjenski koristi dobivena sredstva, suprotno članku 6. stavak4. i odredbama članka 7.ovoga Zakona;
- dostavi lažne podatke s ciljem ostvarenja novčanih sredstava za novčanu potporu iz članka 7. ovoga Zakona;
- ne postupi po naređenim mjerama poljoprivrednog inspektora iz članka 18. stavak. 1 i 2. ovoga Zakona;

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.500,00 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 24.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba (korisnik) ako:
- ostvari novčanu potporu suprotno članku 6. ovoga Zakona;
- nenamjenski koristi dobivena sredstva, suprotno odredbama članka 6. stavak 4. i odredbe članka 7. ovoga Zakona;
- dostavi lažne podatke s ciljem ostvarenja novčanih sredstava za novčanu potporu iz članka 7. ovoga Zakona;
- ne postupi po naređenim mjerama poljoprivrednog inspektora iz članka 18. stavak 1. i 2. ovoga Zakona.

Članak 25. 

Korisnik novčane potpore koji počini prekršaj iz čl. 6. i 7. ovoga Zakona neće imati pravo na novčanu potporu za razdoblje od pet godina, računajući od dana dostave pravomoćnog rješenja.

Članak 26. 

Za prekršaj iz članka 6. i 7. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja ostvarene novčane potpore koja je ostvarena, odnosno nastala učinjenim prekršajem.

 VIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 27. 

Vlada Županije u roku od 60 dana od dana usvajanja Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, na prijedlog ministra gospodarstva, donijeti će odluku o vrsti, temeljnim kriterijima i načinu ostvarenja novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, sukladno članku 9. ovoga Zakona.

Naputak za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, donijet će ministar gospodarstva u roku od 60 dana od dana usvajanja Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, sukladno članku 10. ovoga Zakona. 

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke».

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-      SKUPŠTINA

Broj: 01- VIII- 344/07

Široki Brijeg,  26. lipanj 2007.

Predsjednik

Vitomir FilipovićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.