Zakon o pravima izabranih dužnosnika
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009


Na temelju članka 26. točka e) Ustava Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03 i 10/04) i članka 96. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 10/03), Skupština Županije Zapadnohercegovačke, na 8. sjednici, održanoj 26. lipnja 2007. godine, donijela je

 

 

 

ZAKON

O PRAVIMA IZABRANIH DUŽNOSNIKA

NOSITELJA IZVRŠNIH FUNKCIJA

I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI

U ŽUPANIJI ZAPADNHERCEGOVAČKOJ

  

 

            I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

            Ovim Zakonom uređuju se prava izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Županija) koja se odnose na plaće, naknade plaće i druga prava sukladno ovom Zakonu.

            Odredbe ovog Zakona odnose se i na savjetnike izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

 

Članak 2.

            Na prava i obveze koji se odnose na radno pravni status izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju se propisi kojima se uređuje prava državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji i Federaciji Bosne i Hercegovine, opći propisi o radu i kolektivni ugovori u Županiji i Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Članak 3.

Izabrani dužnosnici u smislu ovog Zakona su:

-          Predsjednik Skupštine Županije;

-          Dopredsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Skupštine Županije, i

-          Zastupnici u Skupštini Županije.

 

Nositelji izvršnih funkcija u smislu ovog Zakona su:

-          Predsjednik Vlade Županije;

-          Članovi Vlade Županije - ministri.

 

Savjetnicima u smislu ovog Zakona smatraju se savjetnici izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija.

 

 

            II. PRAVO NA PLAĆU, NAKNADU PLAĆE I DRUGIH MATERIJALNIH

     TROŠKOVA

 

            1. Plaća

Članak 4.

            Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na plaću za vrijeme provedeno na radu.

            Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ostvaruju pravo na plaću danom stupanja na dužnost sukladno općim aktima zakonodavnog odnosno izvršnog tijela vlasti (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

           

Članak 5.

            Izabrani dužnosnik koji ne ostvaruje plaću na temelju zastupničke dužnosti (neprofesionalac), ima pravo na razliku plaće koju bi ostvario na temelju obavljanja zastupničke dužnosti, ako je plaća koju ostvaruje po drugom temelju manja.

 

Članak 6.

Plaća se utvrđuje množenjem osnovice s utvrđenim koeficijentom i tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu radnog staža izabranog dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, a najviše do 20%.

            Osnovicu iz stavka 1. ovog članka predstavlja iznos koji se utvrđuje aktom Vlade Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Vlada Županije).

 

Članak 7.

            Koeficijent za utvrđivanje plaće određuje se prema značaju dužnosti koju izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici obavljaju i to:

 

1.      Članovi Skupštine Županije

 

 

Koeficijent

- predsjednik Skupštine

 

12

 

- dopredsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Skupštine

 

11

 

- zastupnik

 

9

 

 

2.      Članovi Vlade Županije

 

 

Koeficijent

- predsjednik Vlade

 

12

 

- ministri

 

11

 

 

            3. Savjetnici

 

 

Koeficijent

- savjetnici

 

8

 

 

 

  1. Naknada plaće zbog bolesti ili ozljede


Članak 8.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u visini plaće koju je ostvario za prethodni mjesec i za prvih 30 dana odsustva s posla radi bolesti ili ozljede.

            Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u visini od 90% plaće koju je ostvario za prethodni mjesec prije odsustva s posla zbog bolesti ili ozljede za odsustvo s posla preko 30 dana.

            Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u punom iznosu koju su ostvarili za prethodni mjesec ako je do odsustva s posla došlo iz razloga ozljede na radu.

 

 

  1. Naknada plaće nakon prestanka javne funkcije


Članak 9.

Izabrani dužnosnici i nositelji izvršnih funkcija nakon prestanka javne funkcije imaju pravo na naknadu plaće u trajanju od 6 mjeseci, u visini koju su ostvarili u zadnjem mjesecu prije prestanka javne funkcije.

Pravo na naknadu plaće utvrđene u stavku 1. ovoga članka prestaje ukoliko izabrani dužnosnik i nositelj izvršne funkcije ostvari plaću po nekoj drugoj osnovi ili ispuni uvjete za mirovinu.

Umjesto naknade plaće iz stavka 1. ovoga članka izabrani dužnosnici i nositelji izvršnih funkcija nakon prestanka javne funkcije mogu prihvatiti isplatu otpremnine u iznosu od tri neto plaće ostvarene kod korisnika proračuna u mjesecu koji prethodi prestanku javne funkcije.

 

 

  1. Stalno mjesečno novčano primanje (paušal)


Članak 10.

            Izabrani dužnosnici u obavljanju svoje dužnosti imaju paušal na ime materijalnih troškova u iznosu koji utvrdi Skupština Županije (u daljnjem tekstu: Skupština).

            Paušal se utvrđuje množenjem koeficijenata sa osnovicom koju utvrdi Vlada Županije sukladno članku 6. stavak 2. ovog Zakona.

            Koeficijent iz stavka 2. ovog članka ne može biti veći od pet.

            Visina stalnog mjesečnog novčanog primanja ovisi o angažiranju zastupnika, o čemu odlučuju ovlaštena radna tijela Skupštine.

            Paušal zastupniku isplaćuje se mjesečno za prethodni mjesec, ako ovlaštena radna tijela Skupštine ne odluče drugačije.

 

 

            5. Naknada za rad članovima povjerenstava i odbora Skupštine Županije


Članak 11.

            Izabranim dužnosnicima, članovima povjerenstava i odbora u Skupštini za nazočnost i sudjelovanje u radu sjednica povjerenstava i odbora, pripada naknada.

            Visinu naknade, pravo na njeno stjecanje, odnosno prestanak tog prava, utvrdit će posebnim aktom ovlaštena radna tijela Skupštine.

            Isplata naknade iz ovog obavlja se mjesečno za prethodni mjesec.

Pravo iz stavka 1. ovog članka ne može ostvariti izabrani dužnosnik koji je svoju dužnost profesionalizirao.

 

            6. Naknada troškova za službeno putovanje


Članak 12.

            Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici upućeni na službeno putovanje imaju pravo na naknadu troškova dnevnice, noćenja, prijevoza i ostalih izdataka nastalih u vezi sa službenim putovanjem.

            Službenim putovanjem, u smislu ovog Zakona, smatra se obavljanje poslova izvan sjedišta tijela u kome izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije i savjetnik obavlja svoju funkciju.

            Službenim putovanjem smatra se i dolazak izabranog dužnosnika na sjednicu Skupštine i njenih radnih tijela.

            Putni nalog izdaje tajnik Skupštine, odnosno osoba koja je općim aktom mjerodavnog tijela ovlaštena za izdavanje putnog naloga.

 

Članak 13.

            Dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu utvrđuje se sukladno aktima Vlade Županije.

            Troškovi noćenja priznaju se na temelju računa do visine cijena noćenja u hotelu «A» kategorije u mjestu noćenja.

            Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu troškova smještaja na temelju računa za korištenje hotela «A» kategorije, u slučaju kada u svojstvu člana delegacije učestvuje na međunarodnim skupovima na kojima organizator odnosno domaćin određuje uvjete smještaja.

 

Članak 14.

            Dnevnica za službeno putovanje obračunava se po dolasku sa službenog puta.

            Za službeno putovanje koje traje od 8 do 12 sati isplaćuje se polovina dnevnice, a za službeno putovanje koje traje od 12-24 sata isplaćuje se puna dnevnica.

 

Članak 15.

            Dnevnice za inozemstvo obračunavaju se od sata prelaska granice Bosne i Hercegovine u polasku i do sata prelaska granice Bosne i Hercegovine u povratku sa službenog puta.

            Ako se za službeno putovanje koristi avion, dnevnica se obračunava od sata polijetanja aviona sa aerodroma u Bosni i Hercegovini do sata slijetanja na aerodrom u Bosni i Hercegovini, na kojem je izvršen carinski pregled.

            Ako službeni put uključuje posjetu više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj se počinje službeno putovanje, a na povratku dnevnica za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno.

 

Članak 16.

            Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu ostalih izdataka koji nastaju u svezi sa službenim putovanjem kao što su izdaci za pribavljanje putne isprave, osiguranje, vakciniranje, liječnički pregled, službena pošta, pristojbe, troškovi telefona i telefaksa, steno daktilografske i druge usluge, sukladno ovom Zakonu.

            Izdaci iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se prema priloženim računima.

 

Članak 17.

            Na temelju putnog naloga izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici mogu dobiti akontaciju u visini procijenjenih troškova.

            Akontacija se utvrđuje tako što se izdatak za prehranu utvrđuje na temelju dnevnice, a ostali izdaci na temelju procijenjenih troškova.

            Izdaci za službeno putovanje priznaju se na temelju obračunatih putnih troškova, koji se u roku od pet dana od dana kada je službeno putovanje završeno, podnose uz pismeno izvješće koje je ovjerio naredbodavatelj. Uz obračun putnih troškova prilaže se nalog za službeno putovanje, odgovarajući dokaz (račun) za uporabu prijevoznog sredstva, hotelski račun kao i drugi dokazi o načinjenim troškovima.

 

            7. Naknada za troškove prehrane (topli obrok)


Članak 18.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz članka 5. ovog Zakona, imaju pravo na naknadu troškova prehrane (topli obrok) u iznosu utvrđenom aktima Vlade Županije za državne službenike i namještenike.

            Naknada iz stavka 1. ovog članka neće se obračunavati za vrijeme odsustvovanja sa posla po temelju službenog puta, bolovanja ili godišnjeg odmora.

 

            8. Naknada za godišnji odmor (regres)


Članak 19.

            Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz članka 5. ovog Zakona, imaju pravo na regres za godišnji odmor u iznosu utvrđenom aktima Vlade Županije za državne službenike i namještenike.

 

            9. Naknada za slučaj smrti, teške invalidnosti i bolesti


Članak 20.

            Naknadu za slučaj smrti, teške invalidnosti i bolesti izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ostvaruju na način i pod uvjetima utvrđenim aktima Vlade Županije za državne službenike i namještenike.

 

            10. Naknada za otpremninu


Članak 21.

            Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na isplatu otpremnine prilikom odlaska u mirovinu, u iznosu od tri njihove neto plaće ostvarene kod korisnika proračuna u prethodnom mjesecu.

 

            11. Ostale naknade


Članak 22.

            Izabranim dužnosnicima i nositeljima izvršnih funkcija mogu se odobriti troškovi reprezentacije u visini koju svojom odlukom utvrdi ovlašteno povjerenstvo Skupštine, odnosno Vlada Županije.

Članak 23.

Nositelji izvršnih funkcija, iz članka 3. stavak 2. ovog Zakona, imaju pravo na položajni dodatak.

            Položajni dodatak nositelja izvršnih funkcija iznosi do 30% od njihove plaće.

 

            III. DRUGA PRAVA IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSITELJA IZVRŠNIH

      FUNKCIJA I SAVJETNIKA

 

            1. Radni staž i socijalno osiguranje


Članak 24.

            Izabranom dužnosniku, nositelju izvršne funkcije i savjetniku, sa izuzetkom osoba iz članka 5. ovog Zakona vrijeme provedeno na radu u smislu ovog Zakona, uračunava se u radni staž.

 

Članak 25.

            Radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici dužni su ovlaštenom tijelu, prilikom stupanja na dužnost, predati radnu knjižicu u roku od 30 dana.

 

Članak 26.

            U vremenu provedenom na radu izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz članka 5. ovog Zakona, ostvaruju prava iz radnog odnosa kao i pravo na zdravstvenu zaštitu članova svoje obitelji, sukladno općim propisima.

 

 

            2. Godišnji odmor


Članak 27.

            Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz članka 5. ovog Zakona, imaju pravo na korištenje godišnjeg odmora na način i pod uvjetima predviđenim za rukovodeće državne službenike uposlene u tijelima državne službe u Županiji.

 

 

            IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 28.

            Ovlaštena tijela dužna su uskladiti opće akte s ovim Zakonom, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

 

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaju važiti propisi kojima su bila regulirana prava izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

 

Članak 30.

            Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke".

 

 

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

- SKUPŠTINA -

 

Broj: 01- VIII- 345/07

Široki Brijeg, 26. lipanj 2007.

 

Predsjednik
Vitomir Filipović

 

 

 

 

 

 ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.