Zakon o osnivanju Javne ustanove Ljekarne Županije Zapadnohercegovačke
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009


Na temelju članka 26. točka f. Ustava Županije Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnoherecgovačke», broj: 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03 i 10/04), članka 35. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  («Narodne novine Županije Zapadnoherecgovačke», broj: 7/99) članka 12. Zakona o ustanovama (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 7/98), i članka 96. Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnoherecgovačke («Narodne novine Županije Zapadnoherecgovačke», broj: 10/03) Skupština Županije Zapadnohercegovačke, na 8.  sjednici održanoj  26. lipnja 2007. godine, donijela je

 

 

Z A K O N

O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE LJEKARNE

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

 

I .        OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Zakonom  osniva se Javna ustanova Ljekarne Županije Zapadnohercegovačke (u nastavku teksta: J. U.  Ljekarne), te uređuje njeno ustrojstvo i djelokrug rada.

 

Članak 2.

J. U. Ljekarne je javno-zdravstvena ustanova koja obavlja poslove iz svoje nadležnosti sukladno Ustavu Županije Zapadnohercegovačke i zakonima.

 

Članak 3.

J. U.  Ljekarne  je pravna osoba.

J. U. Ljekarne će poslovati pod nazivom: «Javna ustanova Ljekarne Županije Zapadnohercegovačke»

Sjedište J. U. Ljekarne je u  Ljubuškom.

J. U. Ljekarne ima pečat i žiro račun.

Pečat je okruglog oblika, promjera 40 mm s koncentrično ispisanim tekstom po obodu pečata punog naziva J. U. Ljekarne sa grbom Županije Zapadnohercegovačke u sredini.

 

Članak 4.

J. U. Ljekarne je jedinstvena ustanova za djelatnost za koju je osnovana, s tim da će u njenom sastavu biti formirane podružnice koje će biti sastavni dijelovi J. U. Ljekarne.

Osnivanje podružnica, njihov broj, sjedište i djelatnost bit će regulirano Statutom.

 

 

II.        DJELOKRUG RADA

 

Članak 5.

J. U. Ljekarne se osniva za obavljanje djelatnosti:

 

52.310 Ljekarne, izdvajanje i spravljanje lijekova po recepturi;

52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima;

52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima.

                       

Djelatnost  J. U. Ljekarne:

-          osigurava opskrbu lijekovima pučanstva-izdavanje lijekova na recept i bez recepta, te izrada magistralnih i galenskih pripravaka;

-          osigurava opskrbu lijekovima zdravstvenih i drugih ustanova i zdravstvenih djelatnika koji obavljaju privatnu praksu;

-          osigurava opskrbu pomoćnim lijekovitim tvarima, pomoćnim sredstvima u liječenju i medicinskim proizvodima;

-          opskrba dječjom hranom i ostalim dijetetskim proizvodima;

-          opskrba sredstvima za njegu, promicanje i očuvanje zdravlja  koje propiše ljekarnička komora;

-          savjetovanje u svezi s propisivanjem i racionalnom primjenom lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava.

O promjeni i proširenju djelatnosti iz predhodnog stavka odlučuje utemeljitelj J. U.  Ljekarne.

 

 

III.             UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

 

Članak 6.

J. U. Ljekarne upravlja upravno vijeće.

Upravno vijeće se sastoji od pet članova što ih imenuje Vlada Županije Zapadnohercegovačke na prijedlog ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi, temeljem zakonske procedure, i to:

-          tri člana ispred osnivača,

-          jedan član ispred zdravstvenih djelatnika J. U. Ljekarne,

-          jedan član ispred Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke.

 

Predsjednika upravnog vijeća imenuje Vlada Županije Zapadnohercegovačke prilikom imenovanja ostalih članova upravnog vijeća.

Djelokrug, ovlasti i odgovornost upravnog vijeća utvrđuje se Statutom J. U. Ljekarne.

 

Članak 7.

J. U. Ljekarne rukovodi ravnatelj.

Ravnatelja J. U. Ljekarne imenuje i razrješava Upravno vijeće uz suglasnost ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi.

Vlada Županije Zapadnohercegovačke  će u roku od 30 dana nakon stupanja na snagu ovog Zakona imenovati v. d. ravnatelja.

Vršitelj dužnosti ravnatelja dužan je pod nadzorom osnivača pribaviti potrebne dozvole za rad J. U. Ljekarne, te podnijeti prijavu za upis  J. U. Ljekarne u sudski registar.

 

Članak 8.

Ravnatelj J. U. Ljekarne ima nadležnosti:

-          voditi rad i poslovanje J. U. Ljekarne,

-          predstavljati i zastupati J. U. Ljekarne u pravnom prometu s trećim osobama izvan redovnog poslovanja, bez ograničenja do iznosa 3.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja, a preko tog iznosa uz suglasnost upravnog vijeća,

-          zastupa J. U. Ljekarne pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Vršitelj dužnosti ravnatelja ima prava i obveze kao ravnatelj sukladno zakonu.

 

Članak 9.

Sredstva za rad i poslovanje J. U. Ljekarne  ostvaruje:

 

-          iz sredstava pri obavljanju vlastite djelatnosti;

-          ugovorom sa Županijskim Zavodom za zdravstveno osiguranje;

-          ugovorom s Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne skrbi za poslove zdravstva županije, koje se, sukladno zakonu, financiraju iz Proračuna županije;

-          iz sredstava osnivača sukladno aktu o osnivanju;

-          iz sudjelovanja korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite;

-          iz drugih izvora na način i pod uvjetima određenim zakonom, aktom o osnivanju i statutom zdravstvene ustanove.

 

Članak 10.

Upisom u sudski registar J. U. Ljekarne stječe svojstvo pravne osobe. U pravnom prometu s trećim osobama J. U. Ljekarne nastupa samostalno bez ograničenja, te može stjecati sva prava i preuzimati obveze.

Za poduzete obveze u pravnom prometu J. U. Ljekarne odgovara svim sredstvima kojima raspolaže.

Za poduzete obveze J. U. Ljekarne u pravnom prometu osnivatelj odgovara solidarno neograničeno.

 

Članak 11.

Rezultat poslovanja utvrđuje se za svaku poslovnu godinu koja se računa od 01.01. do 31.12. tekuće godine.

Ostvarena dobit raspodijelit će se po Odluci osnivača.

Gubitak u poslovanju J. U. Ljekarne osnivač je dužan pokriti do visine 1.000,00 KM.

 

IV. IMOVINA J. U. LJEKARNE

 

Članak 12.

Imovinu J. U. Ljekarne čine stvari, prava i novac koji su na dan stupanja  na snagu ovog Zakona zatečena u Gradskoj ljekarni Grude, Posušje, Ljubuški i Široki Brijeg.

Imovinu J. U. Ljekarne čine stvari, prava i novac koji se nakon donošenja ovog Zakona pribave J. U. Ljekarne.

Uposlenike te pitenje njihovih prava i obveza, koji su na dan stupanja na snagu ovog Zakona imali zasnovan stalni radni odnos u  Gradskoj ljekarni Grude, Posušje, Ljubuški i Široki Brijeg, preuzima J. U. Ljekarne.

Imovina J. U. Ljekarne ne može se opterećivati niti otuđivati bez suglasnosti Osnivatelja.

 

Članak 13.

Osnovna sredstva nabavljat će se na temelju odluke Upravnog vijeća uz suglasnost Osnivatelja.

 

Članak 14.

Upravno vijeće J. U. Ljekarne dužno je donijeti Statut J. U. Ljekarne.

 

Članak 15.

Nadzor nad financijskim poslovanjem J. U. Ljekarne, pored mjerodavnih državnih službi, obavljat će i mjerodavno tijelo osnivatelja.

 

Članak 16.

            Nadzor nad stručnim radom  obavljat će Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke i nadležna inspekcija sukladno pozitivnim propisima.

            J. U. Ljekarne  je dužna organizirati unutarnji nadzor nad poslovanjem svojih organizacijskih jedinica i djelatnika.

 

Članak 17.

            O svom poslovanju J. U. Ljekarne je dužna osnivatelju dostavljati redovita periodična izvješća.

 

Članak 18.

Periodična izvješća dostavljat će se uz periodične i završne financijske obračune.

Izvješća iz prethodnog članka odnose se na cjelokupno poslovanje J. U. Ljekarne.

 

Članak 19.

            Nakon donošenja Statuta Upravno vijeće dužno je utvrditi program donošenja ostalih akata J. U. Ljekarne.

 

Članak 20.

Na temelju ovog Zakona izvršit će se  upis osnivanja J. U. Ljekarne u sudski registar.

 

 

V.                PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju s radom i bit će izvršeno njihovo brisanje iz sudskog registra temeljem ovog Zakona sljedeće ljekarničke ustanove:

1.       Gradska ljekarna Posušje, upisana u sudski registar Županijskog suda Široki Brijeg rješenjem broj: U/I-00650/01 od 3. travnja 2002. godine,

2.       Gradska ljekarna Široki Brijeg, upisana u sudski registar Županijskog suda Široki Brijeg rješenjem broj: U/I-00652/01 od 8. travnja 2002. godine,

3.       Gradska ljekarna Ljubuški,  upisana u sudski registar Županijskog suda Široki Brijeg rješenjem broj: U/I-00651/01 od 8. travnja 2002. godine,

4.       Gradska Ljekarna Grude, upisana u sudski registar Županijskog suda Široki Brijeg rješenjem broj: U/I-01020/04 od 22. prosinca 2004. godine.

            Aktivnosti oko brisanja iz sudskog registra zdravstvenih ustanova navedenih u stavku 1. ovog članka izvšit će vršitelj dužnosti ravnatelja.

 

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u  “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”.

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-          SKUPŠTINA

 

Broj: 01- VIII - 348/07

Široki Brijeg,  26. lipanj 2007.

 

Predsjednik

Vitomir FilipovićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.