ZAKON O SUDSKIM PRISTOJBAMA
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009


Na temelju članka 26. Ustava Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03 i 10/04 ) i članka 96. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj:10/03), Skupština Županije Zapadnohercegovačke na 15. sjednici održanoj  03. lipnja 2008. godine, donijela je

 

 

ZAKON

O SUDSKIM PRISTOJBAMA

 

 

I.                   TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Plaćanje sudske pristojbe

            Ovim Zakonom uređuje se način plaćanja sudskih pristojbi u postupku pred sudovima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (u daljnjem tekstu: Županija).

            Postupci u kojima se plaća sudska pristojba i visina sudske pristojbe za pojedine radnje utvrđeni su u Tarifi sudskih pristojbi koja se nalazi u prilogu ovog Zakona i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 2.

Obveznik plaćanja pristojbe

            Pristojbe propisane ovim Zakonom plaća osoba po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se poduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim Zakonom utvrđeno plaćanje pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbeni obveznik).

            Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske pristojbu je dužna platiti osoba koja podnosi podneske i osoba na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik, odnosno osoba u čijem interesu se poduzimaju radnje.

            Za odluku prvostupanjskog suda pristojbu je dužan platiti tužitelj, odnosno predlagatelj, a za sudsku nagodbu pristojbu su dužne platiti obje strane, ukoliko u nagodbi nije drugačije ugovoreno.

            Za odluku drugostupanjskog suda i za odluku po izvanrednom pravnom lijeku, pristojbu je dužan platiti podnositelj žalbe, odnosno osoba u čijem interesu je pokrenut postupak po izvanrednom pravnom lijeku.

            Kada su sukladno odredbama ovog Zakona pristojbu dužne platiti dvije ili više osoba zajedno, njihova obveza je solidarna.

 

Članak 3.

Obvezno dostavljanje dokaza o plaćenoj pristojbi

            Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i drugo) obvezno se dostavlja dokaz o plaćenoj pristojbi.

            Ukoliko stranka smatra da ispunjava zakonom propisane uvjete za oslobađanjem od plaćanja pristojbe, mora uz podnesak podnijeti i zahtjev za oslobađanje od plaćanja pristojbe.

            U vlasničkim sporovima o nekretninama, uz podnesak se obvezno prilaže i dokaz o utvrđenoj vrijednosti nekretnine.

 

Članak 4.

Uzajamnost plaćanja pristojbe i poduzimanje radnji u postupku

            Sud neće poduzimati nikakve radnje ako pristojbeni obveznik nije platio pristojbu propisanu ovim Zakonom. U slučaju podnošenja podneska bez dokaza o plaćenoj pristojbi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika, da se uplati pristojba u roku od 8 dana, uz upozorenje da će joj podnesak biti vraćen. Ako stranka ne ispoštuje određeni rok, sud će podnesak vratiti uz obavijest da je vraćen zbog neplaćanja sudske pristojbe.

            Rokovi po Zakonu o parničnom postupku ne počinju teći dok pristojba nije plaćena ili dok sud nije riješio zahtjev za oslobađanje od plaćanja pristojbe.

            Iznimno od stavka 1. ovog članka, ukoliko pristojbeni obveznik ne postupi po pozivu suda i u ostavljenom roku ne uplati pristojbu na uloženi redovni ili izvanredni pravni lijek, podnesak neće biti vraćen, već će se nastaviti postupak po uloženom pravnom lijeku, a prinudnoj naplati sudske pristojbe pristupit će se sukladno odredbama ovog Zakona.

 

Članak 5.

Vrijeme nastanka obveze plaćanja pristojbe

            Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, pristojbena obveza nastaje:

a)      za podneske (tužbe, pravne lijekove, prijedloge za izvršenje i dr.) – u trenutku kada se predaju, a za podneske dane na zapisnik – kada je zapisnik dovršen;

b)      za sudske odluke – danom donošenja sudske odluke, a ukoliko jedna od stranaka nije sudjelovala glavnoj raspravi od dana dostavljanja pismene obavijesti o datumu donošenja odluke, odnosno danom dostavljanja odluke ako se dostava obavlja sukladno zakonskim odredbama o dostavi;

c)      za sudske nagodbe – kada se zaključe;

d)     za paušalnu pristojbu u postupku raspravljanja zaostavštine – danom donošenja rješenja o nasljeđivanju;

e)      u postupku stečaja – danom donošenja rješenja o glavnoj diobi u postupku stečaja;

f)       u postupku likvidacije – danom donošenja Rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka;

g)      za sudske prijepise – kada se zatraže od suda;

h)      za ostale radnje – kada se zatraži njihovo poduzimanje.

 

Članak 6.

Izuzeci od obveze plaćanja pristojbe

            Iznimno od obveze iz članka 3. ovog Zakona, za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječjeg dodatka, skrbi i socijalne pomoći, pristojba se plaća samo ako tužba bude odbijena ili odbačena.

            Pristojbena obveza iz stavka 1. ovog članka nastaje danom donošenja odluke.

 

Članak 7.

Način plaćanja pristojbe

Pristojbe predviđene Tarifom sudskih pristojbi plaćaju se županijskim biljezima ili uplatom na propisani račun kod ovlaštene organizacije platnog prometa (u daljnjem tekstu: propisani račun).

Propis o izgledu i sadržaju, izdavanju, rasparčavanju, povlačenju iz uporabe i zamjeni županijskih biljega donosi Ministarstvo financija.

Pristojbe se uplaćuju na propisani račun kada je iznos pristojbe veći od 50,00 KM.

Potvrda o uplati pristojbe prilaže se uz podnesak za koji je pristojba plaćena, a kada se podnosi potvrda o plaćenoj pristojbi za sudsku odluku, podnositelj treba naznačiti za koju odluku plaća pristojbu.

Sud će na spisu utvrditi koliko je pristojbe plaćeno.

 

Članak 8.

Rok zastare naplate pristojbe

Pravo na naplatu pristojbe zastarijeva u roku od pet (5) godina od dana nastanka pristojbene obveze.

 

 

II.                OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PRISTOJBE

 

Članak 9.

Oslobođeni od obveze plaćanja pristojbe

            Od plaćanja pristojbe oslobođeni su:

            a) Županija Zapadnohercegovačka i tijela županijske vlasti,

b) osobe i tijela u obavljanju javnih ovlasti,

            c) jedinice lokalne samouprave,

            d) ustanove za socijalni rad,

            e) izdržavane osobe u postupcima utvrđivanja i ostvarivanja prava na temelju zakonskog izdržavanja,

            f) invalidi domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,

            g) supružnici, djeca i roditelji branitelja, poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,

            h) imatelji socijalnih iskaznica, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, umirovljenici koji primaju zaštitni dodatak,

            i) osobe u sporu u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa.

            Pristojbe za podneske i radnje ne plaća osoba koja poklanja svoju imovinu tijelima iz stavka 1. ovog članka, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama.

            Strana fizička ili pravna osoba je oslobođena plaćanja pristojbe ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije.

 

Članak 10.

Kada se po zakonu ne plaća sudska pristojba

            U zemljišno-knjižnim postupcima ne plaća se pristojba za:

            a) upis opravdanja predbilježbe,

            b) potpuno ili djelomično brisanje nekog upisanog prava,

            c) službene radnje u postupku uređenja, osnivanja i ispravljanja zemljišnih knjiga, osim ako je greška nastala krivicom nositelja prava, u postupku usklađivanja zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem, kao i u postupku za obnavljanjem uništenih zemljišnih knjiga, ukoliko se vjerodostojnom ispravom utvrdi da je upis bio prije proveden,

            d) upis provođenja odluke o diobi prava vlasništva ili prava služnosti korištenja ako su sudionici diobe upisani kao suvlasnici tih prava,

            e) za zabilježbu privremene uprave određene u tijeku postupka prinudne javne prodaje, kao i za zabilježbu prinudne uprave određene umjesto prinudne javne prodaje,

            f) naknadni upis supružnika kao suvlasnika na temelju sudske odluke, ako je upis kojim se označava idealni dio svakog supružnika na nekretninama koje su u njihovom suvlasništvu,

            g) upis u zemljišne knjige prava konstituiranih zakonom u korist građana,

            h) sve ostale radnje koje se poduzimaju po službenoj dužnosti.

            Pristojbu za upis u zemljišno-knjižnim postupcima dužna je platiti osoba u čiju se korist vrši upis. Ako upis traži osoba čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu, ta osoba također solidarno jamči za plaćanje pristojbe sa osobama u čiju se korist obavlja upis.

            Pristojba za upis u zemljišno-knjižnim postupcima plaća se i kad se upis obavlja po službenoj dužnosti, ako se ne radi o upisu koji je oslobođen od pristojbe.

            Ako se u zemljišno-knjižnim postupcima, na temelju jednog zahtjeva, upisuje više prava u korist jedne osobe, pristojba se plaća onoliko puta koliko se upisa traži.

            Pristojba za upis u zemljišno-knjižnim postupcima plaća se i kad se upis obavlja u tijeku parničnog, vanparničnog ili izvršnog postupka.

            Za davanje usmenih informacija i obavijesti u zemljišno-knjižnim postupcima se ne naplaćuje ni sudska pristojba ni dodatni troškovi.

            U postupku stečaja i likvidacije pristojba se ne plaća za:

            a) podneske stečajnog ili likvidacijskog upravitelja,

            b) podneske kojima se prijavljuje upis stečajnog ili likvidacijskog postupka, ili upis u sudski registar koji se vrši po službenoj dužnosti.

            Za upis odluke o otvaranju stečajnog postupka, odluke o pokretanju postupka likvidacije, kao i odluke o zabrani obavljanja određene djelatnosti, odnosno poslova pravne osobe, ne plaća se pristojba.

 

Članak 11.

Tko može biti oslobođen od obveze plaćanja pristojbe

            Sud može osloboditi obveznika od plaćanja pristojbe ako bi plaćanjem pristojbe, imajući u vidu visinu sredstava iz kojih se obveznik i članovi njegovog domaćinstva izdržavaju, ta sredstva bila u tolikoj mjeri umanjena da bi time bila ugrožena njihova egzistencija.

            Odluku iz stavka 1. ovog članka donosi sud na pismeni zahtjev pristojbenog obveznika. Prije donošenja odluke, sud će cijeniti sve okolnosti, a naročito će uzeti u obzir vrijednost mjerodavnu za naplatu pristojbe, ukupan prihod i imovinu pristojbenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, kao i broj osoba koje pristojbeni obveznik izdržava.

            Pod domaćinstvom se u smislu ovog Zakona podrazumijeva zajednica života, privređivanju i trošenja ostvarenih prihoda.

            Izdržavana osoba, u smislu ovog Zakona su:

            a) maloljetna djeca i usvojenici,

            b) djeca i usvojenici na redovnom školovanju ili na izvanrednim studijima, ako su nezaposleni – do navršene 26 godine života,

            c) unuci bez roditelja ako žive u domaćinstvu sa pristojbenim obveznikom,

            d) bračni drug, i

            e) roditelji, odnosno usvojitelji ako žive u zajedničkom domaćinstvu sa pristojbenim obveznikom i nemaju vlastitih prihoda.

Članak 12.

Dokazi za oslobađanje od obveze za plaćanje pristojbe

            Visina prihoda pristojbenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, dokazuje se na temelju uvjerenja nadležnog tijela uprave, odnosno drugih pismenih dokaza koje je pristojbeni obveznik dužan da podnese o svom imovnom stanju.

            Uvjerenje iz stavka 1. ovog članka služi kao dokaz za oslobađanje od plaćanja pristojbe samo ako od njegovog izdavanja do podnošenja zahtjeva za oslobađanje nije proteklo više od šest mjeseci.

            Kada je to potrebno, sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavijesti o imovnom stanju pristojbenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku.

            Protiv odluke suda u vezi sa zahtjevom za oslobađanje od plaćanja pristojbe nije dozvoljena posebna žalba.

 

Članak 13.

Rješenje o oslobađanju od obveza plaćanja pristojbe

            Rješenje o oslobađanju od obveze plaćanja pristojbe odnosi se na sve pristojbe po odgovarajućem predmetu bez obzira kada je nastala pristojbena obveza.

            Sud može u tijeku postupka ukinuti rješenje o oslobađanju od plaćanja pristojbe ako utvrdi da je pristojbeni obveznik u stanju platiti pristojbu, a tom prilikom će odlučiti da li će pristojbeni obveznik u potpunosti ili djelomično platiti pristojbu od koje je bio ranije oslobođen.

 

Članak 14.

Važenje oslobađanja od plaćanja pristojbe

            Oslobađanje od obveze plaćanja pristojbe dano u parničnom i vanparničnom postupku, kao i u postupku u upravnim sporovima važi i u postupku izvršenja odluka donijeti u tim postupcima ako se izvršenje zahtjeva u roku od tri mjeseca po pravomoćnom okončanju postupka.

            Oslobađanje od obveze plaćanja pristojbe u vanparničnom i izvršnom postupku važi i u parničnom postupku koji nastane u tijeku vanparničnog i izvršnog postupka.

 

Članak 15.

Osobe koje nisu dužne plaćati pristojbu za drugoga

            Skrbnik osobe čije je prebivalište nepoznato, skrbnik imovine čiji je vlasnik nepoznat, kao i privremeni zastupnik stranke kojeg sud postavi u postupku, nisu dužni plaćati pristojbu za osobe koje zastupaju.

            Naplata pristojbe u slučajevima iz stavka 1. ovog članka obavlja se iz imovine osoba koje se zastupaju.

            Neplaćenu pristojbu u slučajevima iz stavka 1. ovog članka sud će unositi u popis pristojbi i po završetku postupka postupiti će kao u slučaju iz članka 31. ovog Zakona kada osoba ne prisustvuje sudskoj radnji za koju je dužna platiti pristojbu.

 

 

Članak 16.

Osobe na koje se odnosi oslobađanje od obveze plaćanja pristojbe

            Oslobađanje od plaćanja pristojbe odnosi se samo na osobu kojoj je to oslobađanje priznato.

            Kada više osoba zajednički predaju podnesak ili zajedno poduzmu radnju u postupku, a jedno ili više njih je oslobođeno od obveze plaćanja pristojbe, osoba koja nije oslobođena dužna je platiti pristojbu kao da nema oslobođenih od obveze plaćanja pristojbe.

 

Članak 17.

Uspjeh u postupku i obveza plaćanja pristojbe

            Ako u parničnom postupku i izvršnom postupku osoba oslobođena od obveze plaćanja pristojbe uspije u postupku, pristojbu koju bi ona bila dužna platiti da nije bila oslobođena, platiti će stranka koja ne uživa oslobađanje i to u razmjeri u kojoj je oslobođena stranka uspjela u postupku.

            Ako se između stranke oslobođene od obveze plaćanja pristojbe i stranke koja nije oslobođena zaključi sudska nagodba, pristojbu koju bi trebala platiti oslobođena stranka platiti će stranka koja nije oslobođena, osim ako se stranke drukčije dogovore.

 

Članak 18.

Popis pristojbe za plaćanje

            Kada u postupku pred sudom sudjeluju na jednoj strani osoba koja je oslobođena od obveze plaćanja pristojbe, a na drugoj osoba koja nije oslobođena, sud je dužan voditi popis pristojbi koje bi trebala platiti oslobođena osoba.

            Popis pristojbi se zaključuje po završetku postupka. Ako se postupak završi na način predviđen člankom 17. ovog Zakona sud će sukladno članku 31. ovog Zakona izdati nalog za plaćanje pristojbe.

 

Članak 19.

Obračun i kontrola plaćanja pristojbe

            Iznos pristojbe, koju je pristojbeni obveznik dužan platiti, sukladno odredbama ovog Zakona, obračunava osoba koju odredi predsjednik suda.

            Kontrolu naplaćene pristojbe obavlja službena osoba koja poduzima radnju u postupku.

 

 

            III. UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI PREDMETA SPORA RADI

      NAPLATE PRISTOJBE

 

Članak 20.

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku

            U parničnom postupku pristojba se plaća prema vrijednosti predmeta spora.

            Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, odredbe propisa o parničnom postupku na temelju kojih se utvrđuje vrijednost spora primjenjuju se i prilikom određivanja vrijednosti spora radi naplate pristojbe.

 

Članak 21.

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora kod više tuženih

            Ako tužitelj jednom tužbom obuhvati dva ili više tuženih i traži da tužbeni zahtjev bude usvojen prema sljedećem tuženom, u slučaju da bude pravomoćno odbijem prema onome koji je u tužbi naveden prije njega, ili ako prema svakom od njih ističe zahtjev, ili ako prema pojedinim od njih ističe različite zahtjeve koji su u međusobnoj vezi, vrijednost predmeta spora radi naplate pristojbe određuje se prema zahtjevu čija je vrijednost najveća.

 

Članak 22.

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u sporovima u vezi

sa zakonskim izdržavanjem

            Ako je predmet spora pravo na zakonsko izdržavanje ili potraživanje pojedinih iznosa zakonskog izdržavanja, vrijednost predmeta spora radi naplate pristojbe računa se prema zbiru davanja za tri mjeseca, ako se izdržavanje ne traži za kraće vrijeme.

 

Članak 23.

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u sporovima iz nasljednog prava

            Ako je predmet spora nasljedno pravo na cijeloj ostavini, kao vrijednost predmeta spora uzima se vrijednost čiste ostavine, a ako je predmet spora samo jedan dio ostavine ili određena stvar iz ostavine, kao vrijednost predmeta spora uzima se čista vrijednost tog dijela, odnosno stvari.

 

Članak 24.

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u vlasničko-pravnim sporovima

            Vrijednost predmeta spora u vlasničko-pravnim sporovima o nekretninama, određuje se prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koja je predmet spora, a koju, na zahtjev stranke, utvrđuje nadležna porezna uprava u općini na čijem području se nekretnina nalazi.

 

Članak 25.

Što se uzima kao vrijednost predmeta spora radi naplate pristojbe

            Kao vrijednost predmeta spora radi naplate pristojbe uzima se:

            a) u diobenim parnicama – vrijednost dijela imovine koja se izdvaja iz zajedničke imovine koja je predmet diobe;

            b) u parnicama u kojima je predmet spora izvršenje kakve radnje ili trpljenje ili nečinjenje ili izjava volje ili utvrđenje da postoji ili ne postoji neko pravo ili pravni odnos ili da se utvrdi istinitost ili neistinitost kakve isprave – iznos koji je tužitelj označio u tužbi s tim da taj iznos ne može biti manji od 500,00 KM;

            c) u parnicama za proglašenje prestanka važnosti ugovora o arbitraži – iznos od 500,00 KM;

            d) u sporovima o stvarnim i osobnim službenostima i o doživotnom izdržavanju – iznos od 500,00 KM;

            e) u sporovima o utvrđivanju reda prvenstva potraživanja u izvršnom postupku – visina potraživanja, a najviše 1.000,00 KM.

 

 

Članak 26.

Najniži iznos predmeta vrijednosti spora

            Ako se po odredbama članaka 20. do 25. ovog Zakona ne može utvrditi vrijednost predmeta spora, kao vrijednost se uzima iznos od 500,00 KM.

 

Članak 27.

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u izvršnom postupku

            U izvršnom postupku plaća se pristojba prema vrijednosti zahtjeva koji treba izvršiti ili osigurati.

            Pri utvrđivanju vrijednosti zahtjeva u izvršnom postupku za naplatu pristojbe sukladno se primjenjuju odredbe članaka 20. do 26. ovog Zakona.

 

Članak 28.

Utvrđivanje vrijednosti predmeta u upravnim sporovima

            U upravnim sporovima plaća se pristojba prema vrijednosti predmeta spora, ako je predmet spora procjenjiv.

            Vrijednost procjenjivog spora utvrđuje se sukladno odredbama članka 20. do 26. ovog Zakona.

            Ako predmet spora nije procjenjiv, plaća se pristojba kao u tarifnom broju 23 ove Tarife.

 

Članak 29.

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u ostalim postupcima

            Kada je u vanparničnom postupku, u zemljišnoknjižnom postupku, u stečajnom postupku i postupku likvidacije za plaćanje pristojbe mjerodavna vrijednost zahtjeva, za njeno utvrđivanje će se sukladno primjenjivati odredbe članka 20. do 26. ovog Zakona, ako u Tarifi sudskih pristojbi nije drukčije određeno.

 

Članak 30.

Promjena vrijednosti predmeta spora u tijeku postupka

            Prvobitno utvrđena vrijednost predmeta spora ostaje kao temelj za plaćanje pristojbe, bez obzira da li se ta vrijednost promijenila u tijeku postupka.

            Ako se pravnim lijekom, odnosno prigovorom protiv rješenja o izvršenju, odluka pobija samo u jednom dijelu, za plaćanje pristojbe za pravni lijek, odnosno prigovor uzima se vrijednost samo pobijanog dijela.

            Ako pravni lijek ulažu obje stranke, pristojba za pravni lijek određuju se posebno za svaku stranku prema vrijednosti onog dijela odluke koji se pravnim lijekom pobija.

            U statusnim sporovima, u sporovima za utvrđivanje i u sporovima u kojima se tužbeni zahtjev ne odnosi na novčani iznos, za plaćanje pristojbe za pravni lijek, mjerodavna je vrijednost prema kojoj je plaćena pristojba za tužbu.

            Za pravni lijek koji se ulaže samo protiv odluke o troškovima postupka ili odluke o sporednim potraživanjima, pristojba se plaća samo prema iznosu troškova postupka ili iznosu sporednih potraživanja.

 

 

            IV. POSTUPAK ZA NAPLATU NEPLAĆENE PRISTOJBE

 

Članak 31.

Prinudna naplata neplaćene pristojbe

            Pristojbe čiji se iznos određuje na kraju postupka, pristojbeni obveznik je dužan platiti u roku od 8 dana od prijema obavijesti o uplati pristojbe. Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u navedenom roku, sud će zatražiti od nadležnog poreznog tijela na čijem području se nalazi prebivalište odnosno sjedište pristojbenog obveznika da se naplata dužne pristojbe obavi prinudnim putem.

            Po prijemu obavijesti u smislu stavka 1. ovog članka nadležno porezno tijelo će donijeti rješenje kojim će pristojbenom obvezniku naložiti da u roku od 8 dana od dana prijema rješenja plati dugovanu pristojbu kao i iznos od 50% visine te pristojbe na ime kaznene pristojbe. Ako pristojbeni obveznik u danom roku ne plati dugovanu i kaznenu pristojbu, pristupiti će se prinudnoj naplati.

            Nadležno porezno tijelo će obavijestiti sud o rezultatima naplate sudske pristojbe izvršene prinudnim putem dostavom dokaza o naplati pristojbe.

 

 

            V. POVRAT PRISTOJBE

 

Članak 32.

Pravo na povrat plaćene pristojbe

            Osoba koja je platila pristojbu koju nije bila dužna platiti ili je platila pristojbu u iznosu većem od propisanog, kao i osoba koja je platila pristojbu za sudsku radnju, a ta radnja iz bilo kojeg razloga nije izvršena, ima pravo na povrat pristojbe.

            Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev osobe iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 33.

Rok za podnošenje zahtjeva za povrat plaćene pristojbe

            Zahtjev za povrat pristojbe se podnosi na odlučivanje sudu u roku od 30 dana od dana kada je pristojba plaćena, odnosno od dana saznanja da sudska radnja nije izvršena, a najkasnije u roku od godinu dana od dana kada je pristojba plaćena.

 

Članak 34.

Zahtjev za povrat plaćene pristojbe u slučaju medijacije

            Ako se stranke, u tijeku postupka, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave, sporazume da će pristupiti rješavanju spora u postupku medijacije i u postupku medijacije postignu sporazum, imaju pravo na povrat naplaćene pristojbe u punom iznosu.

 

Članak 35.

Rješenje o usvajanju zahtjeva za povrat plaćene pristojbe

            Ukoliko usvoji zahtjev za povrat pristojbe, sud će primjerak rješenja dostaviti i Ministarstvu financija Županije radi izvršenja povrata.

 

Članak 36.

Kada se ne plaća pristojba

            U postupku povrata pristojbe ne plaća se pristojba.

 

 

            VI. PRIPADNOST PRIHODA OD PRISTOJBI

 

Članak 37.

Pripadnost prihoda

            Sve naplaćene pristojbe su prihod Proračuna Županije.

 

Članak 38.

Maloprodaja županijskih biljega

            Maloprodaju županijskih biljega mogu obavljati tijela županijske uprave, upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave i njihova tijela, sudovi, banke i pošte.

            Ovlaštenje za maloprodaju županijskih biljega tijelima i pravnim osobama iz stavka 1. ovog članka izdaje Ministarstvo financija Županije.

 

 

            VII. NADZOR NAD NAPLATOM PRISTOJBI

 

Članak 39.

Nadzor pristojbi

            Nadzor nad primjenom propisa o sudskim pristojbama i nadzor nad naplatom sudskih pristojbi obavlja neposredno Županijski sud, Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije i Ministarstvo financija Županije.

 

Članak 40.

            Ministar financija Županije donijeti će propis iz članka 7. stavka 2. ovog Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

 

 

VIII: PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 41.

Plaćanje pristojbe u prijelaznom razdoblju

            Za podneske, radnje i isprave po kojima je pristojbena obveza nastala do dana stupanja na snagu ovog Zakona, a pristojba nije plaćena, pristojba će se platiti sukladno propisima i tarifom koji su važili do njegovog stupanja na snagu.

            Ako je do stupanja na snagu ovog Zakona plaćena pristojba za radnju, koja će se izvršiti poslije njegovog stupanja na snagu, neće se plaćati nova pristojba po ovom Zakonu, niti će se vraćati više naplaćena pristojba.

            Ako je pristojbeni obveznik oslobođen plaćanja pristojbe u postupku, koji do stupanja na snagu ovog Zakona nije okončan, dano oslobađanje važi i poslije stupanja na snagu ovog Zakona.

 

Članak 42.

Prestanak primjene ranijih propisa

            Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 2/97, 3/98 i 16/99).

 

Članak 43.

Završne odredbe

            Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke".

 

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

- SKUPŠTINA -

 

 

Broj:01- XV- 371/08

Široki Brijeg, 03. lipanj 2008. godine

Predsjednik

Vitomir  Filipović

 

TARIFA  SUDSKIH  PRISTOJBI

 

                I. PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK

 

Tarifni broj 1

Pristojba za podneske

                (1) Za tužbu, protutužbu, prijedlog za ponavljanje postupka, prijedlog da se prizna odluka stranog suda i odluka stranog arbitražnog suda, plaća se, prema vrijednosti predmeta spora, slijedeća pristojba:

 

a) do 1.500,00 KM

 50,00 KM;

 

b) preko 1.500,00 do 3.000,00 KM

 100,00 KM;

 

c) preko 3.000,00 do 10.000,00 KM

 200,00 KM;

 

d) preko 10.000,00 do 50.000,00 KM

 500,00 KM;

 

e) preko 50.000,00 do 100.000,00 KM

1.000,00 KM;

 

f) preko 100.000,00 KM

1% na označenu vrijednost spora ali ne više od 10.000,00 KM.

 

                (2) Za tužbu za utvrđivanje i osporavanje očinstva, plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM.

                (3) Za tužbu kojom se traži razvod braka, poništenje braka, utvrđivanje postojanja i nepostojanja braka i utvrđivanje da je brak zaključen plaća se pristojba u iznosu od 200,00 KM.

                (4) Za tužbu zbog smetanja posjeda plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM.

                (5) Za tužbu zbog iseljenja plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM.

                (6) Za tužbu zbog otkaza ugovora o zajmu ili zakupu stvari, za tužbu o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostorija plaća se pristojba u iznosu od 200,00 KM.

                (7) Za prijedlog da se dozvoli izvršenje ili osiguranje ili izda privremena mjera, za prijedlog ili povrat u prijašnje stanje, za prijedlog za osiguranje dokaza prije pokretanja parnice, za prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja, za odgovor na tužbu ili reviziju, plaća se polovina pristojbe propisana ovim Tarifnim brojem.

                (8) Za prijedlog kojim se daje otkaz ugovora o zakupu poslovnih prostorija, plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM.

                (9) Za prijedlog da se prizna odluka inozemnog suda u statusnim stvarima plaća se pristojba u iznosu od 200,00 KM, a za žalbu protiv donesenog rješenja 300,00 KM.

                (10) Za žalbu ili reviziju protiv presude i za žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda, plaća se dvostruka pristojba propisana stavkom 1. ovog Tarifnog broja.

                (11) Za žalbu protiv rješenja kojim je odbijen prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se polovina pristojbe prema vrijednosti predmeta spora iz stavka 1. ovog Tarifnog broja, ali ne više od 200,00 KM.

                (12) Za žalbu ili reviziju protiv ostalih rješenja plaća se pristojba propisana u stavku 1. ovog Tarifnog broja.

                (13) Za podnesak primljen na zapisnik kod suda, kao i za podnesak primljen na zapisnik u tijeku rasprave, plaća se pristojba za odnosni podnesak, propisana Tarifnim brojem 1.

                (14) Ne plaća se posebna pristojba za prepisivanje iz tarifnog broja 27. ove Tarife, ako je zapisnik trebalo sastaviti u više primjeraka.

                (15) Kad je u tužbi sastavljen prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja ili kada se u žalbi stavi prijedlog za povrat u prijašnje stanje, plaća se, pored pristojbe na tužbu, odnosno žalbu i pristojba na prijedlog, propisana stavkom 1. Tarifnog broja 1.

                (16) Za prijedlog da se dozvoli izvršenje ili osiguranje ili da se odredi sudska mjera osiguranja, plaća se jedna pristojba i kad se predloži istovremeno ili naknadno više sredstava izvršenja, odnosno osiguranja.

 

Tarifni broj 2

Pristojba za odluke

                (1) Za presudu prvostupanjskog suda i rješenje o priznavanju odluke stranog suda ili odluke stranog arbitražnog suda, plaća se pristojba prema pristojbenoj osnovici, propisanoj Tarifnim brojem 1. ove Tarife.

                (2) Za presudu zbog propuštanja, presudu zbog odricanja i za presudu na temelju priznanja donesenu najkasnije na pripremnom ročištu, odnosno na ročištu za glavnu raspravu, ako pripremno ročište nije održano, plaća se polovina pristojbe propisane Tarifnim brojem 1. ove Tarife.

                (3) Za rješenje o odbacivanju tužbe koje se sukladno Zakonu o parničnom postupku donosi prije ili u tijeku prvostupanjskog postupka, plaća se polovina pristojbe propisane Tarifnim brojem 1. ove Tarife, ali ne više od 200,00 KM.

                (4) Za rješenje o prijedlogu za dozvolu izvršenja ili osiguranja, kao i za rješenje o određivanju sudske mjere osiguranja, odnosno naredbe, plaća se polovina pristojbe propisane Tarifnim brojem 1. ove Tarife.

                (5) Pristojba za konačnu odluku plaća se prema vrijednosti ostatka spornog predmeta koji nije obuhvaćen dopunskom presudom.

                (6) Za presudu prvostupanjskog suda koja je donesena u vezi sa protutužbom plaća se pristojba kao da je o protutužbi posebno raspravljano.

                (7) Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja, pristojba za presudu plaća se posebno za svaku parnicu, kao da ne postoji spajanje više parnica.

                (8) Za dopunsku presudu ili rješenje neće se plaćati pristojba ako je za odluku koja je dopunjena plaćena pristojba prema punoj vrijednosti spora. Također se neće plaćati pristojba za donošenje odluke kojom se vrši naknada ispravka ranije donijete odluke.

                (9) Za rješenje o izvršenju ili osiguranju, plaća se jedna pristojba, bez obzira da li je odlučeno o više sredstava izvršenja, odnosno osiguranja i bez obzira da li je odlučeno istovremeno ili naknadno.

 

Tarifni broj 3

Pristojba za sudsku nagodbu

                Za sudsku nagodbu u tijeku prvostupanjskog postupka plaća se prema vrijednosti na koju su se stranke poravnale, polovina pristojbe propisane Tarifnim brojem 1. ove Tarife.

 

                II. IZVANPARNIČNI POSTUPAK

 

Tarifni broj 4.

Temeljne odredbe

                (1) Za prijedlog kojim se pokreće postupak u izvanparničnoj stvari, izuzev kada se radi o postupcima koji su predviđeni u tarifnim brojevima 9-13 ove Tarife, plaća se pristojba u iznosu od 60,00 KM.

                (2) Za prijedlog i odluku za proglašenje nestale osobe u ratu umrlom i dokazivanje smrti osobe u ratu, ne plaća se pristojba.

                (3) Pristojba na nalog za iseljenje iz poslovnih prostorija uračunava se u pristojbu na odluku suda koja bude donijeta povodom prigovora protiv naloga. Ako je pristojba na nalog veća od pristojbe koja je plaćena na odluku povodom prijedloga za izdavanje naloga za iseljenje iz poslovnih prostorija, u tom slučaju će se naplatiti razlika.

 

Tarifni broj 5.

Pristojba za odluku u izvanparničnom postupku

                (1) Za odluku suda u izvanparničnom postupku plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM.

                (2) U svim izvanparničnim postupcima primjenjivati će se sukladno odredbama stavka 8. iz Tarifnog broja 2. ove Tarife.

 

Tarifni broj 6.

Pristojba za sudsku nagodbu u izvanparničnom postupku

                Za sudsku nagodbu u svim izvanparničnim postupcima plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM.

 

Tarifni broj 7.

Pristojba za žalbu u izvanparničnom postupku

                Za žalbu protiv odluke prvostupanjskog suda u izvanparničnom postupku, plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM.

 

Tarifni broj 8.

Pristojba za raspravljanje ostavine

                (1) Za raspravljanje ostavine plaća se pristojba prema vrijednosti čiste ostavine i to:

a) do 5.000,00 KM

 50,00 KM;

 

b) preko 5.000,00 do 20.000,00 KM

 100,00 KM;

 

c) preko 20.000,00 do 50.000,00 KM

 150,00 KM;

 

d) preko 50.000,00 do 100.000,00 KM

 200,00 KM;

 

e) preko 100.000,00 do 200.000,00 KM

300,00 KM;

 

f) preko 200.000,00 do 500.000,00 KM

500,00 KM;

 

g) preko 500.000,00 KM

500,00 KM + 1% na razliku iznad 500.000,00 KM ali ne više od 5.000,00 KM.

 

                (2) Pristojba se plaća samo ako je postupak za raspravljanje ostavine završen donošenjem rješenja o nasljeđivanju. Pristojba na rješenje o naknadno pronađenoj imovini plaća se prema vrijednosti naknadno pronađene imovine, sukladno stavku 1. ovog Tarifnog broja.

                (3) Pristojbu plaćaju nasljednici u razmjeri nasljednih dijelova.

                (4) Prilikom utvrđivanja čiste vrijednosti ostavine odbit će se ostaviteljevi dugovi, troškovi sahrane ostavitelja, legati i drugi tereti, troškovi popisa i procjene ostavine i drugi troškovi.

                (5) Ne plaća se posebna pristojba za diobu nasljedstva ako nasljednici sporazumno predlože diobu i sporazum o diobi bude unesen u rješenje o nasljeđivanju.

                (6) Za zabilježbu prvenstvenog reda i uknjižbu ustupanja prvenstva kao i za ostale zabilježbe vezane za ostavinu plaća se pristojba propisana Tarifnim brojem 14. ove Tarife.

 

Tarifni broj 9.

Pristojba za sastavljanje i čuvanje oporuke

                Pristojba u iznosu od 50,00 KM plaća se za:

a)       za prijedlog za sastavljanje sudske oporuke,

b)       za sastavljanje sudske oporuke,

c)       za prijedlog kojim se traži čuvanje oporuke u sudu,

d)       za opoziv oporuke sastavljene pred sudom,

e)       za prijedlog za vraćanje oporuke koja se nalazi na čuvanju u sudu,

f)        za vraćanje oporuke koja se zamjenjuje.

 

Tarifni broj 10.

Pristojba za prijedlog i odluku u postupku diobe zajedničke imovine

                Za prijedlog i odluku da se provede dioba zajedničke imovine pristojba se plaća prema vrijednosti imovine i to:

 

a) do 5.000,00 KM

 50,00 KM;

 

b) preko 5.000,00 do 20.000,00 KM

 100,00 KM;

 

c) preko 20.000,00 do 50.000,00 KM

 150,00 KM;

 

d) preko 50.000,00 do 100.000,00 KM

 200,00 KM;

 

e) preko 100.000,00 do 200.000,00 KM

300,00 KM;

 

f) preko 200.000,00 do 500.000,00 KM

500,00 KM;

 

g) preko 500.000,00 KM

500,00 KM + 1% na razliku iznad 500.000,00 KM ali ne više od 5.000,00 KM.

 

Tarifni broj 11.

Pristojba za prijedlog za uređenje međe

                Za prijedlog za uređenje međe plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM.

 

Tarifni broj 12.

Pristojba za ovjeru potpisa, rukopisa, prijepisa i prijevoda

                (1) Za podnesak kojim se traži ovjera potpisa, rukopisa, prijepisa i prijevoda plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM.

                (2) Za ovjeru prijepisa plaća se pristojba – za prvi poluark 10,00 KM, a za svaki slijedeći poluark iznos od 5,00 KM.

                (3) Za ovjeru rukopisa plaća se pristojba za prvi poluark 10,00 KM, a za svaki slijedeći novi poluark iznos od 5,00 KM.

                (4) Za ovjeru potpisa sudskog tumača na prijevodima plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM.

                (5) Za ovjeru potpisa na punomoći plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM.

                (6) Za ovjeru potpisa na ugovorima o prometu nekretnina plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM, a ostalih ugovora u iznosu od 50,00 KM.

                (7) Za podnesak, odnosno ovjeru produženja roka važenja ugovora plaća se 50% od iznosa pristojbe iz stavka 6. ovog Tarifnog broja.

                (8) Potpis na ispravi koju izdaju državna tijela, potpisi ovlaštenih osoba za potpisivanje gospodarskih društava ili pravnih osoba smatraju se kao jedan potpis, ako su propisima ili pravilima za potpisivanje ovlaštene dvije ili više osoba.

                (9) Za podnesak kojim se traži ovjera potpisa (rukoznaka) na ispravi plaća se jedna pristojba, bez obzira koliko se potpisa (rukoznaka) na ispravi ovjerava.

                (10) Za ovjeru potpisa (rukoznaka) i pečata, plaća se jedna pristojba.

                (11) Ako se jednim podneskom traži ovjera potpisa (rukoznaka) na više isprava plaća se pristojba na podnesak.

                (12) Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije strane formata A-4. Započeti poluark računa se kao cijeli. Kada je vrijednost ugovora procjenjiva, ali nije u ugovoru označena, za ovjeru potpisa na ugovoru plaća se dvostruka pristojba iz stavka 6. ovog Tarifnog broja.

                (13) Za ovjeru potpisa na punomoći, odnosno ugovoru plaća se jedna pristojba, bez obzira da li se ovjerava jedan ili više potpisa.

               

                III. ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI POSTUPAK

 

Tarifni broj 13.

Pristojba za podneske

                Za podnesak kojim se traži upis prava vlasništva, upis ili brisanje uknjižbe, zabilježbe ili predbilježbe kao i upis prava upravljanja ili prava korištenja na nekretninama, plaća se pristojba u iznosu od 30,00 KM.

 

Tarifni broj 14.

Pristojba za upise podataka

                (1) Sudsku pristojbu snosi osoba u čiju korist se vrši uknjižba, osim ako ugovorene strane ne utvrde drugačije.

                (2) Visina pristojbe određuje se prema vrsti i vrijednosti predmet pravnog posla, kako slijedi

a) Uknjižba vlasništva

 

0,2 %;

b) Uknjižba hipoteke, zemljišnog duga ili doživotnog prava uživanja, trajnog prava korištenja, stvarnih služnosti i tereta, pravo dugoročnog najma i zakupa, prava preče

kupovine i realnih tereta

 

0,2 %;

c) Uknjižba hipoteke za odobravanje kredita za privrednu djelatnost

 

0,2 %;

d) Minimalni iznos sudske pristojbe za uknjižbu

 

50,00 KM;

e) Maksimalni iznos sudske pristojbe za uknjižbu

 

100.000,00 KM;

f) Uknjižba predbilježbe ili zabilježbe naplaćuje se paušalno

 

50,00 KM.

 

Tarifni broj 15.

Pristojba za prijepise i izvatke

                (1) Za prijepise i izvatke plaća se sljedeća pristojba:

a) za izdavanje neovjerenog prijepisa ili izvatka

 5,00 KM;

b) za izdavanje ovjerenog prijepisa ili službenog izvatka

 10,00 KM;

c) za izdavanje uvjerenja i potvrda

 5,00 KM;

                (2) Za dopune i potvrde prijepisa i izvadaka naplaćuje se ista pristojba kao i za njihovo izdavanje.

 

Tarifni broj 16.

Pristojba za žalbu ili prigovor

                Za žalbu ili prigovor protiv rješenja u zemljišno-knjižnim postupcima plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM.

 

                IV. PRISTOJBE U POSTUPKU STEČAJA I LIKVIDACIJE

 

Tarifni broj 17.

Pristojba za podneske

                (1) Za prijedlog da se otvori postupak stečaja ili likvidacije, plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM.

                (2) Za prijavu povjerioca u postupku stečaja ili likvidacije, plaća se pristojba u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM.

                (3) Za žalbu protiv odluke o stečajnom ili likvidacijskom postupku plaća se pristojba u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 100,00 KM niti veća od 10.000,00 KM.

                (4) Kao temelj za plaćanje pristojbe na prijave povjerioca uzima se iznos potraživanja koji povjerilac prijavljuje. Pri tome će se uzimati da uvjetovana tražbina nije uvjetovana. Ako jedan povjerilac prijavi više potraživanja pristojba se plaća na ukupan iznos tih potraživanja.

 

Tarifni broj 18.

Pristojba u stečajnom postupku

                (1) U stečajnom postupku, od zbira iznosa koji su upotrijebljeni ili stoje na raspolaganju za podmirenje dugova stečajne mase, plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM, ovisno od složenosti postupka.

                (2) Pristojbu u stečajnom postupku određuje sud po okončanju postupka, a dužan je platiti stečajni upravnik iz stečajne mase nakon pravomoćnosti rješenja o glavnoj ili naknadnoj diobi.

 

                V. UPIS U SUDSKI REGISTAR

 

Tarifni broj 19.

Pristojba za podneske

                (1) Za prijavu upisa u sudski registar plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM.

                (2) Ako se jednom prijavom traži više upisa za istu pravnu osobu, plaća se jedna pristojba iz ovog Tarifnog broja.

 

Tarifni broj 20.

Pristojba za upise u sudski registar

                (1) Za rješenje o upisu osnivanja gospodarskog društva plaća se pristojba u iznosu od 400,00 KM.

                (2) Za rješenje o upisu osnivanja dijelova gospodarskog društva, plaća se pristojba u iznosu od 200,00 KM.

                (3) Za rješenje o upisu osnivanja drugih pravnih osoba koji nisu navedeni u stavkama 1. i 2. ovog Tarifnog broja plaća se pristojba u iznosu od 300,00 KM.

                (4) Za rješenje o upisu osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe plaća se pristojba u iznosu od 150,00 KM.

                (5) Za rješenje o upisu prava vršenja vanjskotrgovinskog prometa plaća se pristojba u iznosu od 300,00 KM, pored iznosa iz stavka 1. ovog Tarifnog broja.

                (6) Za rješenje o upisima koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavkama ovog Tarifnog broja plaća se pristojba u iznosu od 150,00 KM po jednom upisu.

                (7) Za zahtjev za brisanje upisa iz sudskog registra plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM.

                (8) Za rješenje po zahtjevu za brisanje upisa, plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM.

                (9) Kada se više gospodarskih društava spajaju u jedno, pored pristojbe za podnesak plaća se i pristojba iz stavka 1. ovog Tarifnog broja, kao i pristojba za upis novoosnovanog gospodarskog društva.

                (10) Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se pristojba za svaki upis posebno.

                (11) Za žalbu na rješenje donijeto u postupku upisa u sudski registar plaća se pristojba u iznosu od 200,00 KM.

 

Tarifni broj 21.

Pristojba za objavljivanje upisanih podataka

                (1) Za dostavljanje upisanih podataka radi objavljivanja u službenom glasilu plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM.

                (2) Za objavljivanje podataka čije je upisivanje traženo jednim podneskom, plaća se samo jedna pristojba iz ovog Tarifnog broja.

 

 

                VI. UPRAVNI SPOR I POSTUPAK ZA SUDSKU ZAŠTITU

 

Tarifni broj 22.

Pristojba za tužbu u upravnim sporovima

                (1) Za tužbu protiv upravnog akta plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM.

                (2) Za tužbu u sporovima iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja, dječjeg dodatka, skrbništva, posvojenja i socijalne pomoći plaća se pristojba u iznosu od 20,00 KM.

                (3) Za tužbu za ponavljanje postupka plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM.

                (4) Za zahtjev za izvanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu plaća se pristojba u dvostrukom iznosu od pristojbe iz stavka 1. i 2. ovog Tarifnog broja.

                (5) Ako je uz tužbu protiv upravnog akta stavljen i zahtjev za odlaganje od izvršenja upravnog akta, plaća se pristojba u iznosu od 150,00 KM.

 

Tarifni broj 23.

Pristojba za odluke

                Za presudu u postupku u upravnom sporu plaća se:

                a) kada je predmet spora procjenjiv – 1% od vrijednosti spornog predmeta, s tim da ne može biti manja od 100,00 KM ni veća od 5.000,00 KM;

                b) kada je predmet spora neprocjenjiv – 100,00 KM;

                c) kada se radi o sporovima iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja, skrbništva, dječjeg dohotka, usvajanja i socijalne pomoći pristojba za presudu plaća se u iznosu od 20,00 KM;

                d) ako je predmet spora djelomično procjenjiv, pristojba se plaća kao da je predmet procjenjiv.

 

                VII. POSEBNI SLUČAJEVI

 

Tarifni broj 24.

Pristojba za sudska uvjerenja i potvrde

                (1) Za podnesak kojim se traži izdvajanje uvjerenja plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM.     

(2)     Za izdano uvjerenje se plaća pristojba u iznosu od 10,00 KM.

                (3) Za potvrdu o pravomoćnosti ili izvršnosti koja se stavlja na sudski otpravak plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM.

                (4) Ako se jednim uvjerenjem potvrđuje više činjenica, plaća se jedna pristojba.

                (5) Plaćanju pristojbe iz stavka 1. ovog Tarifnog broja podliježu i elektronski podnesci kao i svaki naknadni podnesak kojim se dopunjava ili mijenja prvobitni podnesak.

 

Tarifni broj 25.

Pristojba za punomoć

                (1) Za izdavanje usmene punomoći pred sudom, za usmeno opozivanje ili otkaz punomoći pred sudom plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM.

                (2) Za sudsku obavijest o opozivu ili otkazu punomoći plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM.

                (3) Ako više osoba ovlaštenih za potpisivanje pravne osobe izdaje punomoć jednom zastupniku, plaća se pristojba za jednu punomoć

                (4) Za izdavanje usmene punomoći po stavku 1. ovog Tarifnog broja, plaća se jedna pristojba i kad više osoba istovremeno izdaje punomoć jednom ili većem broju osoba.

 

Tarifni broj 26.

Pristojba za razmatranje spisa

                Za pismeni podnesak za razmatranje završenih sudskih spisa plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM.

 

Tarifni broj 27.

Pristojba za prijepise

                (1) Za pismeni ili usmeni zahtjev da se izvrši prepisivanje sudskog akta, plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM.

                (2) Za prepisivanje sudskih akata kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava koje je sud izvršio na zahtjev stranke, plaća se od svake započete stranice originala pristojba u iznosu od po 5,00 KM.

                (3) Za izdavanje prijepisa raspravnog zapisnika plaća se polovina pristojbe iz stavka 1. ovog Tarifnog broja.

                (4) Za izdavanje transkripta audio zapisa plaća se pristojba od 2,00 KM po stranci. Kao cijela stranica smatra se svaka započeta stranica teksta u standardnom formatu.

                (5) Za izdavanje audio zapisa na CD-u plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM.

                (6) Ako se istovremeno sudski prijepis ovjerava plaća se posebna pristojba za ovjeravanje u iznosu od 5,00 KM.

                (7) Za prijepis raspravnog zapisnika koji je izrađen istovremeno sa sastavljanjem originala plaća se polovina pristojba iz stavka (1) ovog Tarifnog broja.

                (8) Pod prijepisom se ne podrazumijevaju: fotokopija ili kopija, koja je preslikani original ili matrica, uključujući uvećanje i umanjenje, mehaničkim ili elektronskim presnimavanjem, kemijskom reprodukcijom ili nekom drugom ekvivalentnom tehnikom kojom se precizno reproducira original.

 

Tarifni broj 28.

Pristojba za izvode iz sudskog registra i drugih javnih knjiga

 

                (1) Za izvode iz sudskog registra ili drugih javnih knjiga koje vodi sud, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM po stranci.

                (2) Kada je izvod sastavila sama stranka i podnijela ga sudu na potvrdu plaća se polovina pristojbe iz ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 29.

Pristojba za sudski depozit

                (1) Za čuvanje (depozit) novca, stvari i papira od vrijednosti na zahtjev stranke, plaća se godišnje 1% vrijednosti, s tim da iznos pristojbe ne može biti manji od 100,00 KM.

                (2) Pristojba se plaća za svaku godinu unaprijed, a započeta godina računa se kao cijela.

                (3) Ako se vrijednost stvari ne može procijeniti po njihovoj prirodi, izvršiti će se procjena od strane vještaka o trošku deponenta.

 

Tarifni broj 30.

Pristojba za protest isprava

                (1) Za molbu za protest mjenice, čeka i drugih isprava ili ugovora zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjenja, plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM.

                (2) Za protest isprave se plaća pristojba prema vrijednosti, i to:

               

a) do 50,00 KM

 5,00 KM;

b) preko 50,00 KM do 500,00 KM

 25,00 KM;

c) preko 500,00 KM

 50,00 KM;

 

                (3) Ako se jednom molbom traži više protesta odnosno zamjena protesta, plaća se jedna pristojba za molbu, ali se u tom slučaju plaća posebna pristojba za svaki protest, odnosno zamjenu protesta.

 

Tarifni broj 31.

Pristojba za ostale upise

                Za podnesak koji stranka usmeno daje na zapisnik pred sudom plaća se pristojba predviđena u tarifi za odnosni podnesak.

 

Tarifni broj 32.

Pristojba za postupke pred arbitražom

                (1) Za prijedlog stranke da sud postavi arbitra ili predsjednika arbitraže plaća se pristojba u iznosu od 25,00 KM.

                (2) Za prijedlog o izuzeću arbitra plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM.

                (3) Za sastavljanje potvrde o pravomoćnosti i izvršnosti presude arbitraže plaća se pristojba u iznosu od 25,00 KM.

 

Tarifni broj 33.

Pristojba za zahtjev za izuzeće

                Za zahtjev za izuzeće plaća se pristojba u iznosu od 30,00 KM.

 ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.