ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI OBITELJI SA DJECOM
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2010


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI OBITELJI SA DJECOM

 

Članak 1.

            U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/01, 11/02, 4/04 i 9/05) u članku 12. dodaje se točka 10. koja glasi:

„10. osobe izložene nasilju u obitelji.“

 

Članak 2.

            Iza članka 18. dodaje se članak 18a. koji glasi:

                                                                 „Članak 18a.

            (1) Osoba izložena nasilju u obitelji, glede članka 12. točka 10. ovog Zakona, je osoba kojoj je nanesena tjelesna, duševna, seksualna ili ekonomska štetu ili patnja, kao i prijetnja takvim djelima, a koja se zbog tih okolnosti nađe u stanju socijalne potrebe.

            (2) Osobe iz stavka (1) ovog članka smještene u sigurne kuće imaju pravo na snošenje dijela troškova smještaja u iznosu određenom Odlukom Vlade Županije.“

 

Članak 3.

            U članku 23. u stavku (1) točka 2) mijenja se i glasi:

„ 2) osoba starija od 65 godina života,“

 

Članak 4.

            U članku 24. stavak (4) mijenja se i glasi:

„(4) Stručne komisije iz stavka (3) ovog članka u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku osniva Ministarstvo.“

            Stavak (5) briše se.

            Dosadašnji stavak (6) postaje stavak (5)

 

Članak 5.

Članak 33.  mijenja se i glasi:

                                                     „ Članak 33.

Novčana naknada za pomoć i njegu druge osobe može se odobriti osobi:

-        kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe za zadovoljavanje temeljnih životnih potreba,

-        koja ovo pravo ne može ostvariti po nekom drugom temelju,

-        ako prihod po članu obitelji/kućanstva ne prelazi iznos određen Odlukom Vlade Županije Zapadnohercegovačke.“

 

Članak 6.

 

Članak 34. mijenja se i glasi:

 

                                                     „ Članak 34.

Pod prihodom u smislu članka 33. alineja 3. smatra se prihod kućanstva određen člankom 28. ovog Zakona.“

 

Članak 7.

            Članak 35. mijenja se i glasi:

                                                                  „Članak 35.

Novčana naknada za pomoć i njegu druge osobe odobrava se u punom (I. skupina) ili smanjenom (II. skupina) iznosu, sukladno nalazu, ocjeni i mišljenju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, a ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

 

Članak 8.

            U članku 36. stavak (3) briše se.

 

Članak 9.

Članak 37. mijenja se i glasi:

                                                     „Članak 37.

Prijeku potrebu za pomoći i njegom druge osobe utvrđuje Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja svojim nalazom i mišljenjem.“

 

Članak 10.

            Iza članka 40. dodaje se novi članak 40a. koji glasi:

                                                                 „Članak 40a.

(1) Sve osobe koje ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu druge osobe po ovom Zakonu, a ne mogu ga ostvariti ni po kojem drugom temelju, za ostvarenje prava trebaju podnijeti zahtjev kod Centra za socijalni rad nadležnog po prebivalištu osobe.

            (2) Uz zahtjev podnositelj je dužan priložiti Nalaz, ocjenu i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje, kućnu listu i uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a za svakog člana obitelji/kućanstva, dokaze o visini prihoda za svakog člana obitelji/kućanstva, te dokaze da ne koristi ovo pravo ni po kojem drugom temelju.

            (3) Svim podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na naknadu za pomoć i njegu druge osobe pravo će se priznati od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja potpunog zahtjeva.“

 

Članak 11.

            Članak 182. mijenja se i glasi:

                                                                „Članak 182.

(1) Porodiljski dopust, za koji ženi-majci pripada naknada umjesto plaće, traje dvanaest mjeseci.

(2) Naknadu umjesto plaće ostvaruje žena-majka u radnom odnosu dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta (u daljnjem tekstu: naknada plaće) ako je prije otvaranja porodiljskog dopusta ostvarila radni staž u trajanju od najmanje devet mjeseci.

 (3) Osnovicu za naknadu plaće čini prosječna plaća koju je žena-majka u radnom odnosu ostvarila u razdoblju od devet mjeseci prije otvaranja porodiljskog dopusta.

(4) Visina naknade plaće iz stavka (2) ovog članka iznosi 70 % od osnovice za naknadu plaće.

(5) Utvrđena naknada plaće iz stavka (2) ovog članka ne može biti veća od prosječne plaće u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenim podacima od Zavoda za statistiku F BiH u mjesecu koji prethodi otvaranju porodiljskog dopusta.

(6) Naknadu plaće iz stavka (2) ovog članka može ostvariti otac djeteta, odnosno usvojitelj ili skrbnik, u slučaju smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako je iz opravdanih razloga spriječena koristiti to pravo.

(7) Doprinose za obvezno osiguranje dužan je snositi poslodavac kod kojeg je žena-majka, odnosno korisnik iz stavka (6) ovog članka, u radnom odnosu“.

 

Članak 12.

            Iza članka 182. dodaje se novi članak 182a. koji glasi:

                                                                 „Članak 182.

(1) Pravo na isplatu naknade plaće za žene-majke koje su u radnom odnosu teče od dana otvaranja porodiljskog dopusta, odnosno od poroda, do isteka ili prekida porodiljskog dopusta.

(2) Ukoliko se tijekom isplate naknade plaće promijene okolnosti o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava na naknadu plaće (npr. povratak na radno mjesto prije isteka porodiljskog dopusta) nadležni organ donosi rješenje o prestanku prava na naknadu plaće s danom nastupanja novih okolnosti.

(3) Poslodavac je dužan obavijestiti nadležni organ o okolnostima iz stavka (2) ovog članka u roku od 15 dana od nastupanja tih okolnosti, pod prijetnjom novčane kazne ukoliko isto ne učini, ili ne učini u roku“.

 

Članak 13.

            Iza članka 184. dodaje se novi članak 184a. koji glasi:

                                                                „Članak 184a.

            (1) Sredstva za isplatu naknade plaće iz članka 182. ovog Zakona isplaćuju se korisnicima putem Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke do 10-tog u tekućem mjesecu za prošli mjesec.

(2) Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke isplaćena sredstva refundira iz proračuna Županije na temelju zahtjeva za doznaku novčanih sredstava koji dostavlja Ministarstvu do 10-tog u tekućem mjesecu za prošli mjesec.

            (3) Sredstva za isplate potpora iz članka 183. i 184. ovog Zakona osiguravaju se u proračunu Županije i isplaćuju korisnicima putem nadležnih Centara za socijalni rad“.

           

Članak 14.

            Članak 189. mijenja se i glasi:

                                                                 „Članak 189.

            (1) O pravu iz članka 182. ovog Zakona rješava u prvom stupnju Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke na zahtjev žene-majke, a u drugom stupnju Ministarstvo.

            (2) O pravima iz članaka 173., 183. i 184. ovog Zakona rješava u prvom stupnju nadležni centar za socijalni rad, a u drugom stupnju Ministarstvo.

 

Članak 15.

            Iza članka 189. dodaje se novi članak 189a. koji glasi:

                                                                „Članak 189a.

            Naputak o postupku ostvarivanja prava na naknade i potpore ženama-majkama  iz članaka 182., 183. i 184. ovog Zakona donijeti će Ministarstvo u roku od osam dana od stupanja na snagu ovog Zakona“.

 

Članak 16.

            U članku 195. iza stavka (2) dodaju se novi stavci (3), (4) i (5) koji glase:

            (3) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba – poslodavac ako ne postupi po odredbi iz članka 182a. stavak (3) ovog Zakona.

            (4) Za prekršaj iz stavka (3) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 100,00 KM do 500,00 KM.

            (5) Novčanom kaznom od 100,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba – poslodavac ako ne postupi po odredbi iz članka 182a. stavak (3) ovog Zakona.

 

 

Članak 17.

            Ovaj Zakon stupa na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“.

 

Broj:

Široki Brijeg, ________ 2012. godine

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ante MišetićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.