Izvod iz zapisnika s 9. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica10.8.2023. 11:28:38

9. sjednica Skupštine održana je 27.6.2023. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Klaudija Skoko - Kandidat za verifikaciju zastupničkog mandata, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Antonija Banožić, Ivan Pušić.

Sjednici Skupštine su nazočni uz kašnjenje sljedeći zastupnici: Bernardica Ilić (Luburić).

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 20 izočno: 0 opravdano izočno: 2 prisutni uz kašnjenje: 1.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Vjekoslav Lasić - ministar pravosuđa i uprave, Mladen Bebek - ministar unutarnjih poslova, Zvonimir Širić - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Daniela Perić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Blagica Leko - ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke, Predrag Čović - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 9 izočno: 0 opravdano izočno: 0 prisutni uz kašnjenje: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pročitao je Dnevni red, nakon čega je otvorio raspravu o istome. Za riječ se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić s prijedlogom da se na Dnevni red 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke uvrsti nova točka: Rasprava o dostavljanju izvješća Javne ustanove za ceste Županije Zapadnohercegovačke, smatrajući kako bi naprijed navedena Ustanova trebala dostavljati Izvješće o vlastitom radu, kako bi se zastupnicima i svekolikoj javnosti omogućio uvid u sve ono što je u nadležnosti ove Javne ustanove. Zastupnik navodi primjer ceste R 419 i puta na Krenici (Općina Grude), navodeći kako su spomenuti putevi predmet mnogobrojnih upita, te da radovi na istima, unatoč brojnim obećanjima još nisu započeli. Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić objasnio je kako ovakav prijedlog zastupnika Tomislava Bandića ne mogu uvrstiti kao novu točku na Dnevni red 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, budući da trenutno nisu u posjedu Izvješća o radu Javne ustanove za ceste Županije Zapadnohercegovačke, te da o tome mogu raspravljati ako istoimeno Izvješće bude na Dnevnom redu neke od budućih sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Tajnica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović zamolila je zastupnika Tomislava Bandića da sve ono što želi reći na sjednici Skupštine iznese za govornicom, kako bi isto i ušlo u stenogram. Tajnica je upoznala zastupnika Tomislava Bandića s Zakonom o proračunima i njegovim izmjenama i dopunama, koji obvezuje sve Javne ustanove Županije Zapadnohercegovačke da dostave Skupštini Županije Zapadnohercegovačke svoja Izvješća o radu, kako bi ista mogla biti dana na uvid i skupštinskim zastupnicima. Tajnica je napomenula kako o uvrštavanju Izvješća o radu Javnih ustanova ŽZH na Dnevni red sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke odlučuje Kolegij Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te da će u Stručnoj službi provjeriti da li je Izvješće javne ustanove za ceste Županije Zapadnohercegovačke dostavljeno skupštinskim zastupnicima u vidu dodatnog materijala. Zastupnik Tomislav Bandić navodi kako je program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu već trebao biti usvojen, a obzirom da se to još nije dogodilo, bilo bi dobro da se prije usvajanja u program uvrsti i navedeno Izvješće. Zastupnik navodi kako problematika stoji u tome da dostavljeno Izvješće o radu koje je dostavljeno kao dodatni materijal ne znači prisustvo osobe-ravnatelja kako bi mu se mogla postaviti određena pitanja o radu Javne ustanove za ceste Županije Zapadnohercegovačke, te smatra da bi konstruktivna rasprava o njegovom prijedlogu bila korisna za sve. Zastupnik ponavlja kako trenutno ne traži Izvješće o radu Javne ustanove za ceste Županije Zapadnohercegovačke, nego raspravu o uvrštavanju takvih budućih Izvješća o radu u Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić se referirao na navode zastupnika Tomislava Bandića uz napomenu kako se isti javio za raspravu o Dnevnom redu, a sve ono što je iznio bi se moglo ubrojiti pod točkom zastupnička pitanja. Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je dao na glasovanje prijedlog zastupnika Tomislava Bandića da se na Dnevni red 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke uvrsti rasprava o Izvješću o radu Javne ustanove za ceste Županije Zapadnohercegovačke, koji je uz 2 glasa za (Tomislav Bandić, Željko Dragićević), te 3 suzdržana glasa (Ante Pavlović, Marija Lovrić, Zvonko Jurišić) i ostali protiv odbijen. Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić potom je dao na glasovanje pročitani Dnevni red po prijedlogu Kolegija Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koji je uz 1 glas protiv (Tomislav Bandić) i 1 glas suzdržan (Željko Dragićević), usvojen.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 7. i 8. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Klaudiji Skoko,
4.Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke,
5.Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti,
6.Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke,
7.Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški,
8.Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg,
9.Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje,
10.Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude,
11.Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
12.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2023. godine,
13.Izbor i imenovanje,
a).Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova,
b).Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje,
c).Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata,
14.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine,
15.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2022. godinu.

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. i 8. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 1. točci Dnevnog reda, a prvi se za riječ javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić navodi kako na Izvode iz zapisnika sa 7. i 8. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke ima određenih primjedbi, ali kako će unatoč njima, uputiti pohvalu za uvođenje novina u izradi istih.

Zastupnik Zvonko Jurišić se osvrće na Izvode iz Zapisnika sa 7. i 8. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako je imao dosta zamjerki na neke od Zapisnika sa ranijih sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, ističući primjer sa 7. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, na kojoj je tražio skidanje točke sa Dnevnog reda koja se odnosila na usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, radi izmjene i dorade istoga. Zastupnik upućuje pohvalu predsjedniku Skupštine, tajništvu i Stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, uz nadu kako će se održati kontinuitet u ovakvoj izradi Izvoda iz Zapisnika sa sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić istaknuo je kako je Skupština Županije Zapadnohercegovačke jedan od predvodnika razvoja softverskog programa vezanih za praćenje sjednica, te kako svaka nova sjednica donosi priliku za učenje i usavršavanje.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 1. točci Dnevnog reda, te daje na glasovanje Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koji je jednoglasno usvojen. Predsjednik Skupština Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić potom daje na glasovanje Zapisnik sa 8. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koji je jednoglasno usvojen.

Glasovanje po točci: Usvajanje Zapisnika sa 7. i 8. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 2. točci Dnevnog reda, a za riječ se prva javila zastupnica Marija Lovrić.

Zastupnica Marija Lovrić podnosi prijedlog Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnica navodi kako se 15. lipnja 2023. godine u Mostaru održala konferencija - Edukacija za održavanje radne snage u turizmu i ugostiteljstvu, koju je organizirao Turistički klaster regije Hercegovina, kojoj su također prisustvovali i predstavnici Županije Zapadnohercegovačke na čelu s predsjednikom Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnica navodi kako su od privatnog sektora pristigle informacije o nedostatku domaće radne snage, a jedan od prijedloga poduzetnika je bio smanjivanje plaćanja doprinosa, gdje bi se iznosi za koji bi se doprinosi umanjili, preraspodijelili u korist radnika, čime bi se povećale plaće radnika, te spriječio njihov odlazak u inozemstvo. Zastupnica je mišljenja kako je provođenje ove mjere prijeko potrebno, jer dosadašnja praksa uvođenja radne snage iz inozemstva za neka od deficitarnih zanimanja, dovodi do toga da novac ne ostaje u državi, nego on odlazi u zemlje iz kojih je uvezena strana radna snaga. Zastupnica također navodi kako uvezena radna snaga ima potpuno različitu kulturu, običaje i navike, te da ćemo se u budućnosti suočiti s velikim problemima, navodeći primjer Njemačke. Zastupnica podnosi prijedlog Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke, da isto uputi prijedlog Federalnom ministarstvu financija, kako bi se što prije krenulo u proces rekonstrukcije izmjene sustava doprinosa sve u cilju rješavanja problema s kojima se susreće privatni sektor.

Zastupnica Marija Lovrić upućuje prijedlog Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako se u isto može uključiti i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnica navodi kako bi bilo dobro da se pokrenu procedure uvođenja dualnog sustava obrazovanja, objašnjavajući kako taj sustav podrazumijeva srednjoškolsko obrazovanje koje se provodi na način da srednjoškolci koji se školuju za određeni zanat, dio vremena provedu u školama, a dio vremena rade u firmama primajući naknadu, sukladno zanatu za koji se školuju. Zastupnica navodi kako se ovakav sustav obrazovanja već godinama provodi u zapadnim europskim zemljama, te kako isti dovodi do toga da su srednjoškolci nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja konkurentniji i spremniji za tržište rada. Zastupnica je mišljenja kako je neminovno da ćemo se s ovim problemima susresti u budućnosti, te da je stvari bolje rješavati unaprijed.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatira da je na sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke pristigla i zastupnica Bernardica Ilić.

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja upit Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke o tome da li je istina da je dug Rudnika boksita Široki Brijeg veći od 3.500,000,00 KM, ako jeste, tko će za isti odgovarati, te da li je istina da se radnicima istoimene firme već dvije godine ne uplaćuje radni staž?

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja upit Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, o fazi u kojoj se nalazi isplata šteta prouzrokovanih prirodnim i drugim nesrećama za ona područja na kojima je takvo stanje bilo proglašeno? Zastupnik ujedno upućuje ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, za efikasno postupanje prilikom izlaska na područja koja su bila pogođena prirodnim i drugim nesrećama.

Zastupnik Tomislav Bandić upućuje primjedbu Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako je istome uputio dva pitanja, od kojih je prvo pitanje bilo postavljeno na sjednici Skupštine ŽZH koja je održana 28. travnja 2023. godine, čiji je odgovor dobio netom prije održavanja 9. sjednice Skupštine ŽZH, a da odgovor na drugo postavljeno pitanje nikada nije dobio.

Zastupnik Tomislav Bandić smatra kako odgovori na njegova postavljena pitanja nisu pristigli na vrijeme, a zahtijevali su hitnost u odgovaranju. Zastupnik navodi kako je nekorektno da odgovor na pitanje postavljeno u vezi Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića nikada nije dobio, a da su za odgovor na postavljeno pitanje o kurikularnoj reformi Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, bila potrebna dva mjeseca.

Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović konstatirala je kako je Stručna služba Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, u dogovoru s ministricom obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, Danielom Perić, odgovor na postavljeno pitanje o kurikularnoj reformi dostavila netom prije održavanja 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, iz razloga pristizanja spomenutog odgovora u Stručnu službu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke na dan 26. lipnja 2023. godine.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Daniela Perić se referira na navode zastupnika Tomislava Bandića, vezane za pitanja postavljena na sjednici Skupštine ŽZH održanoj 28. travnja 2023. godine, na kojoj je zastupnik postavio upit vezan za Osnovnu školu Antuna Branka i Stanislava Šimića, zastupnik u svom pitanju koje je postavio pismeno je tražio da odgovor bude usmeni na samoj sjednici, navodeći kako je sa spomenute sjednice bila opravdano odsutna, te da sukladno tome nije ni mogla usmeno odgovoriti na isto. Ministrica navodi kako je 8. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke imala karakter hitne sjednice, te na istoj nije odgovarala na pitanja. Ministrica se ispričala što odgovor na postavljeno pitanje o kurikularnoj reformi nije uputila ranije.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Daniela Perić odgovara na pitanje zastupnika Tomislava Bandića vezan za Osnovnu školu Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci - Tihaljina, navodeći kako je nakon tragičnog događaja koji je završio smrtnim ishodom jedne od učenica, Ministarstvo u periodu od kada je ona na čelu istoga, nekoliko puta interveniralo u navedenoj školi, te kako je u istu upućena prosvjetna inspektorica koja je izvršila prosvjetni nadzor. Ministrica također navodi kako je u suradnji sa Crvenim križem izvršena krizna intervencija, te je učenicima koji su bili u istom razredu s tragično stradalom učenicom, pružena psihološka pomoć. Ministrica ističe kako obzirom na specifičnu prirodu događaja u istoimenoj školi, ne bi spominjala imena, te da se zastupnik Tomislav Bandić sa svim dodatnim pitanjima može pismeno ili osobno obratiti Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Tomislav Bandić navodi kako je usmeni odgovor tražio na pitanje postavljeno o kurikularnoj reformi, a ne na pitanje postavljeno za Osnovnu školu Antuna, Branka i Stanislava Šimića.

Zastupnik Tomislav Bandić Zastupnik je mišljenja kako prosvjetni nadzor proveden od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke u gore navedenoj školi, nije dao rezultate, budući da su problemi i dalje nastavili rasti, te da su ga u više navrata od postavljanja pitanja kontaktirali roditelji učenika koji pohađaju naprijed navedenu školu. Zastupnik navodi kako nikada nije kritizirao ničiji rad na nekom prijašnjem radnom mjestu, nego isključivo kao ministrice na čelu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Daniela Perić čita pismeni upit zastupnika Tomislava Bandića sa 7. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, uz naglasak kako je isti zatražio usmeni odgovor na postavljeno pitanje.

Zastupnik Tomislav Bandić replicira ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Danieli Perić, navodeći kako je postavljeni pismeni upit pripremio prije održavanja 7. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te ga dostavio u skladu s Poslovnikom Skupštine ŽZH, a budući da ministrica na spomenutoj sjednici nije bila prisutna, isti je na samoj sjednici zatražio da ministrica na postavljeno pitanje odgovori pismenim putem.

Ministar gospodarstva Dario Sesar odgovara na upit zastupnika Tomislava Bandića vezano za Rudnike Boksita Široki Brijeg, navodeći kako je Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke poduzelo određene korake vezano za dugovanja koja naprijed navedena firma ima, te kako je promijenjen kompletan menadžment firme koji je pokrenuo proces financijske revizije, a da će po završetku iste, biti dostupni podaci o stanju firme i odgovornosti određenih osoba u istoj.

Ministar gospodarstva Dario Sesar odgovara na upit zastupnika Tomislava Bandića na pitanja vezano za isplatu naknada šteta prouzrokovanih prirodnim i drugim nesrećama za ona područja na kojima je takvo stanje bilo proglašeno, navodeći kako su službenici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke izišli na teren, te kako na navedenim područjima nije bilo proglašeno stanje elementarne nepogode, jer to polazi od lokalnih razina. Ministar navodi kako postoje financijske zalihe na poziciji za sektor za poljoprivredu, koje će biti iskorištene u vidu novčanih potpora onim poljoprivrednicima koji uredno podnesu zahtjeve, a sve sukladno zapisnicima koje su sačinili djelatnici Ministarstva gospodarstva prilikom izlaska na teren.

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja dodatno pitanje ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, Dariu Sesaru, o tome jesu li u skladu s poduzetim koracima počele isplate doprinosa za radnike Rudnika Boksita Široki Brijeg?

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja upit Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, vezano za organiziranje sastanka, radi upoznavanja s procedurama podnošenja zahtjeva za financijsku pomoć onim poljoprivrednicima koji su na svojoj imovini pretrpjeli određenu štetu uzrokovanu poplavama.

Ministar gospodarstva Dario Sesar odgovara na pitanje zastupnika Tomislava Bandića na pitanje vezano za organizaciju sastanka u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako je Ministarstvo otvoreno za svaki vid razgovora, suradnje i organizacije sastanaka.

Ministar gospodarstva Dario Sesar odgovara na dodatno pitanje zastupnika Tomislava Bandića vezano za isplatu doprinosa radnicima Rudnika Boksita Široki Brijeg. Ministar navodi kako novi menadžment firme redovito uplaćuje doprinose i izmiruje sve obaveze, te kako će se ranija dugovanja prema radnicima sanirati uz pomoć novog menadžmenta i Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Vedran Kožul postavlja upit Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, uz napomenu kako na isto traži pismeni odgovor. Zastupnik postavlja pitanje o broju upisanih učenika u srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj za školsku godinu 2023/2024, te usporedbu s brojkama upisanih učenika u srednje škole za školsku godine 2022/2023. Nastavno na prethodno, zastupnik također traži informaciju o broju upisanih učenika u svakoj od srednjih škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj po smjerovima koje su izabrali, kako bi se mogla izvršiti analiza u kojoj mjeri broj upisanih učenika u srednje škole po određenim smjerovima prati potrebe tržišta rada, te kako bi u skladu s istim, nadležne institucije mogle poduzeti određene korake.

Zastupnik Ante Pavlović upućuje inicijativu Vladi Županije Zapadnohercegovačke, u svrhu organiziranja sastanka s gospodarstvenicima s područja Županije Zapadnohercegovačke, kako bi utvrdile mjere koje se mogu poduzeti vezano za status njihovih radnika, plaća, odmora, itd.. Zastupnik je mišljenja kako su brojne firme doživjele određenu ekspanziju, ali kako unatoč tome, mladi zaposleni u tim firmama ne mogu pristojno živjeti, te kako bi upravo gospodarstvenici, koji su na čelu tih firmi, mogli poduzeti određene korake ka poboljšanju situacije.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovara na inicijativu upućenu od strane zastupnika Ante Pavlovića, uz napomenu kako je ista pomalo neobična, jer je obzirom na brojčano stanje, teško organizirati sastanak sa svim gospodarstvenicima s područja Županije Zapadnohercegovačke. Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke navodi kako postoje zakonske regulative po pitanju isplate minimalne plaće radnicima, ali kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke nema dodatnih zakonskih mehanizama, koji bi gospodarstvenike prisilio na dodatno povećanje radničkih plaća, jer je porezna politika u domeni Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vlade ŽZH navodi kako se slaže s potrebom povećanja radničkih plaća, te da u svim susretima i komunikaciji s gospodarstvenicima s područja Županije Zapadnohercegovačke iste i upozorava, da u skladu sa svojim mogućnostima, poduzmu određene korake po pitanju povećanja plaća.

Zastupnik Zvonko Jurišić upućuje pohvalu predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke vezano za službenu web stranicu Vlade Županije Zapadnohercegovačke, smatrajući kako je ista dobro napravljena, inovativna i transparentna.

Zastupnik Zvonko Jurišić upućuje primjedbu Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, uz napomenu kako isto Ministarstvo na svojoj službenoj web stranici ima zastarjele podatke, navodeći neke od netočnosti, te kako bi iste trebali i ispraviti.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke o tome, da li je i kome na uvid dostupno Izvješće Odsjeka za unutarnju kontrolu, o provedenom nadzoru i istrazi vezanim za tragični događaj u Gorici (Općina Grude).

Zastupnik Zvonko Jurišić citira dio govora ministra unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke prilikom primanja u službu novih policijskih službenika, smatrajući kako isti kadar nema adekvatnu i dovoljnu opremu za rad.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentira govor komesara Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke prilikom svečanog prijema novih policajaca. Zastupnik navodi primjer policijskog službenika Branka Bandića, koji je 17.01.2023. godine potpisao sporazum o odlasku u mirovinu, a isti još uvijek nije umirovljen zbog neuplaćenog radnog staža za 2011. godinu, te za veljaču 2017. godine. Zastupnik navodi kako je dotični policijski službenik bio u računovodstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, Zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, da nitko nije uspio riješiti njegovu situaciju, a smatra kako ovakva situacija zahtjeva hitnost u postupanju.

Zastupnik Zvonko Jurišić navodi kako će na nekoj od sljedećih sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke pismeno postaviti pitanje može li se na mjesto načelnika sektora kriminalističke policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, imenovati osoba koja ima 2 čina niže od onih propisanih za ovo radno mjesto. Zastupnik postavlja pitanje zašto se na naprijed navedeno radno mjesto ne imenuju oni policijskih službenici, koji po pitanju činova zadovoljavaju uvjete za imenovanje na isto, a mišljenja je da takvih ima dovoljno u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, te napominje kako se ovakva imenovanja događaju uz suglasnost ministra unutarnjih poslova.

Zastupnik Zvonko Jurišić se referira na situaciju koja se nedavno desila na našim prostorima kada su otkrivene velike količine opojnih teških droga - kokaina na području naše Županije, zastupnik smatra da je trebala biti tiskovna konferencija od strane mup-a obzirom da se radi o zapljeni većih razmjera. Zastupnik, također kao pozitivan primjer ističe policijsku upravu Široki Brijeg koja je u svom izvješću navela da je zaplijenila određene količine opojnih sredstava, te u svom radu provela desetak radnih akcija te napravila sigurno pozitivan pomak u tom području. Zastupnik upućuje pitanje ministru što je sa ostale tri policijske uprave.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek odgovara na pitanje zastupnika Zvonke Jurišića postavljeno u vezi s otkrivanjem zloupotrebe opojnih sredstava, ističući kako Policijske uprave na području Županije Zapadnohercegovčke uredno obavljaju svoj posao. Ministar u svom izlaganju navodi pozitivan primjer otkrivanja opojnih droga na području Ljubuškog, ne može točno reći o kojima se radi obzirom da su poslane na analizu. Ministar u svom izlaganju upućuje zastupnika Jurišića kako mu je na jednoj od prošlih sjednica zamjerao ne promjenu kadrova u policijskoj upravi Široki Brijeg, nismo radili promjenu kadrova jer dobro rade svoj posao.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek odgovara na pitanje zastupnika Zvonke Jurišića na pitanje postavljeno u vezi neadekvatne opreme policijskih službenika, navodeći kako svi imaju adekvatnu opremu, te kako je u tijeku postupak nabave novih pištolja i uniformi.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek odgovara na pitanje zastupnika Zvonke Jurišića na pitanje postavljeno u vezi s dostupnosti Izvješća Odsjeka za unutarnju kontrolu, o provedenom nadzoru i istrazi vezanim za tragični događaj u Gorici (Općina Grude), upućujući zastupnika da se službenim putem obrati upravi Policije, te da će, osim ako se ne radi o tajnim podacima, Izvješće biti dostupno na uvid.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek se referira na najavu zastupnika Zvonke Jurišića za postavljanjem pitanja na budućoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, ističući kako će Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke odgovoriti na sva postavljena pitanja. Ministar upućuje zamolbu zastupniku Zvonki Jurišiću da se prilikom izlaganja ne iznose paušalni podaci.

Zastupnik Zvonko Jurišić replicira ministru unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, Mladenu Bebeku, navodeći kako policijski službenicima koji su već primljeni u službu nemaju adekvatnu opremu za svoj rad, te da dodatni službenici koji će biti zaposleni kroz 8-10 mjeseci, također neće na vrijeme dobiti adekvatnu opremu, jer nadležne službe unutar Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, nisu na vrijeme poduzele korake ka nabavci iste.

Zastupnik Zvonko Jurišić smatra kako Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke ne bi trebalo otpremati svoje službenike u mirovinu, prije nego im bude reguliran mirovinski staž.

Zastupnik Zvonko Jurišić navodi kako su sve informacije koje je ranije naveo u svojem izlaganju, lako provjerljive i dostupne, te kako će njegova pitanja na sljedećoj Sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke biti vezane za načelnike sektora, činove, godište, te stečene diplome.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko se referira na navode zastupnika Zvonke Jurišića o uplati doprinosa policijskim službenicima, navodeći kako je Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke 06.12.2021. godine isplatilo sva dugovanja po pitanju doprinosa, a da su eventualne poteškoće postojale u vezi uparivanja MIP-ova, koja su riješena u suradnji s ministrom unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, Mladenom Bebekom. Ministrica navodi kako je Porezna uprava Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke dostavilo potvrdu o izmirenju svih poreznih dugova na ime svih doprinosa. Ministrica ističe da ukoliko postoje neke nesuglasice ili dodatna pitanja vezana za isto, postoji mogućnost obraćanja računovodstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke ili izravno u Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović se referira na navode zastupnika Zvonke Jurišića o uplati doprinosa policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, smatrajući kako su navedeni problemi pitanje Porezne uprave, te kako se vjerojatno radi o programskoj grešci, gdje su doprinosi uredno uplaćeni, a isti kroz program nisu pravilno rasknjiženi na određene račune.

Zastupnik Zvonko Jurišić navodi primjer kako je policijski službenik Ministarstva unutarnjih poslova Branko Bandić, svoj problem pokušao riješiti u računovodstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, Zavodu za Mirovinsko i invalidsko osiguranje u Ljubuškom, ali kako u istome nije i uspio. Zastupnik navodi kako vjeruje da se dogodila programska greška prilikom rasknjižavanja, ali da dotični gospodin već šest mjeseci živi bez ikakvih financijskih primanja i da je u ovom slučaju potrebno hitno postupanje, kako bi se dotičnom osigurao dostojan život.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek se referira na navode zastupnika Zvonke Jurišića, navodeći kako je dan prije održavanja 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, održao sastanak sa gospodinom Brankom Bandićem i šeficom računovodstva Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Ministar navodi kako su od strane Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke i Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke, prema dotičnom gospodinu izmirene sve obveze, te kako je dotičnog uputio kome se obratiti za rješavanje njegove situacije.

Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović konstatira da su putem e-maila upućenog 25.01.2023. godine, sukladno odluci Kolegija Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, svim skupštinskim zastupnicima dostavljani dodatni materijali (Rebalans Proračuna za 2022. godinu, Financijski plan za izvršavanje Proračuna za 2022. godinu, itd.), te da bi po pitanju zastupnikovog zahtjeva trebalo doći do izmjena i dopuna Zakona o proračunima, koji određuje da se navedeni materijali dostavljaju zastupnicima na znanje u vidu informacije.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 2. točci Dnevnog reda.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Klaudiji Skoko

Izjašnjavanje odbora:

Mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno je prihvatilo Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Klaudiji Skoko.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 3. točci Dnevnog reda, a budući da se nije javio nitko od zastupnika, istu i zatvara, te je Prijedlog Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Klaudiji Skoko, daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Klaudiji Skoko

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Bernardica Ilić (Luburić).

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pročitao je prisegu za zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, nakon čega je kandidatkinja za zastupnicu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, Klaudija Skoko, prisegnula.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

5. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 5. točci Dnevnog reda, a budući da se nije javio nitko od zastupnika, istu i zatvara, te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti, daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Bernardica Ilić (Luburić), Klaudija Skoko.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke,

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke,

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke,

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva pomoćnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnophercegovačke, Blagu Senjaka, da obrazloži Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak navodi kako je Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, pušten u skupštinsku proceduru iz razloga usklađivanja s postojećim Zakonom o javnim ustanovama i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Pomoćnik navodi kako Nacrt naprijed navedenog Zakona određuje naziv i sjedište Zavoda za javno zdravstvo, djelatnost, način financiranja, rukovođenje, raspolaganje s dobiti, odgovornosti, odnos između osnivača i ustanove, te da se sve naprijed navedeno odnosi i na 4 Doma zdravlja na području ŽZH, jer su svi Nacrti Zakona isti.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 6. točci Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Zvonko Jurišić.

Zastupnik Zvonko Jurišić smatra kako je Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke dosta dobro pripremljen. Zastupnik komentira mogućnost podnošenja amandmana na Prijedloge Nacrta Zakona, ali ne i na same Nacrte Zakona. Zastupnik čita članak 7. stavak 2., alineja k), Nacrta Zakona, te aludira na Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, smatrajući da bi osim laboratorijske i radiološke dijagnostike primarne razine, Domovi zdravlja u Županiji Zapadnohercegovačkoj, mogli obavljati dijagnostiku viših razina, a sve u svrhu skraćivanja listi čekanja na pojedine specijalističke preglede, o kojima je bilo riječi na prijašnjim sjednicama Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik čita članak 12. stavak 4., alineja a) Nacrta Zakona, smatrajući da bi za ravnatelje Domova zdravlja kao jedan od uvjeta zaposlenja trebao biti propisan završen fakultet zdravstvenog usmjerenja, te određeni minimalni broj ECTS bodova. Zastupnik čita čl. 17. stavak 6., Nacrta Zakona, smatrajući kako mandat zamjenika ravnatelja ne bi trebao biti vezan za mandat ravnatelja Doma zdravlja, u slučaju da ravnatelj bude razriješen dužnosti prije isteka mandata.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit pomoćniku Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, Blagi Senjaku, povodom članka 25. Nacrta Zakona, navodeći kako mu nije jasno kome točno Domovi zdravlja podnose Izvješća o svojem radu?

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak odgovara na upit zastupnika Zvonke Jurišića na postavljeno pitanje u vezi podnošenja Izvješća o radu Domova zdravlja, navodeći kako u Nacrtu Zakona postoji članak koji taksativno navodi kome Domovi zdravlja podnose Izvješća o svojem radu.

Zastupnik Zvonko Jurišić smatra kako je podnošenje Izvješća o radu Domova zdravlja Skupštini ŽZH, novina koju pozdravlja, te smatra da bi takva Izvješća trebali podnositi i Uprava za ceste ŽZH, Zavod za zdravstveno osiguranje u ŽZH, Služba za zapošljavanje u ŽZH, itd.. Zastupnik čita članak 27. Nacrta Zakona, aludirajući na pravopisnu grešku u istome, uz napomenu da Zakon bude pušten u daljnju proceduru nakon ispravljanja iste.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak odgovara na pitanje zastupnika Zvonke Jurišića, navodeći kako je u svojem obrazloženju već napomenuo kako se ovim Nacrtom Zakona vrši usklađivanje s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o javnim ustanovama, a sva pitanja vezana za upravu i rukovodstvo Domova zdravlja sadržana su u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, te se ne može mijenjati Zakonom o kojem se trenutno raspravlja.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak odgovara na upit zastupnika Zvonke Jurišića o uvjetima propisanim za ravnatelje Domova zdravlja, navodeći kako je članak koji o tome govori dovoljno jasan te da propisuje da ravnatelj može biti osoba sa završenim fakultetom zdravstvenog usmjerenja - stomatolog, farmaceut ili doktor medicine, navodeći kako se članak. 13. u Nacrtu Zakona odnosi na ove 3 struke.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak odgovara na komentar zastupnika Zvonke Jurišića o pravopisnoj grešci u članku 27. Nacrta Zakona, navodeći kako je greška uočena i ranije, te da će se prije puštanja Zakona u daljnju proceduru, ista i ispraviti.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak odgovara na komentar zastupnika Zvonke Jurišića, navodeći kako se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, kao predlagač Zakona nije suprotstavilo visini naknade za ravnatelje Domova zdravlja. Pomoćnik navodi kako Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke ima poprilično velik proračun kojima financira Domove zdravlja, a da su Domovi zdravlja zdravstvene ustanove koji imaju bitno drukčiju i dinamičniju djelatnost od samog Zavoda, pa bi u skladu s tim i ravnatelji Domova zdravlja trebali imati veće naknade.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić navodi kako je pravopisna greška u članku 27. Nacrta Zakona primijećena i na sjednici Odbora za ustav, Poslovnik i zakonodavstvo.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić navodi kako se radi o Nacrtu Zakona, te da sve upućene primjedbe, zabilježene na tonskom zapisu sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, mogu biti uvažene prilikom izrade Prijedloga Zakona.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 6. točci Dnevnog reda, te Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke,

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Bernardica Ilić (Luburić), Klaudija Skoko.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški,

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški,

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški,

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatirao je kako je pomoćnik Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, Blago Senjak, prilikom obrazlaganja Nacrta Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, već dao svoj osvrt i na Nacrte Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Domova zdravlja Ljubuški, Široki Brijeg, Posušje i Grude.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 7. točci Dnevnog reda, a budući da se nije javio nitko od zastupnika, istu i zatvara, te Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški,

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Bernardica Ilić (Luburić), Klaudija Skoko.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg,

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg,

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg,

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 8. točci Dnevnog reda, a budući da se nije javio nitko od zastupnika, istu i zatvara, te Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg, daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg,

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Bernardica Ilić (Luburić), Klaudija Skoko.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 9. točci Dnevnog reda, a budući da se nije javio nitko od zastupnika, istu i zatvara, te Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Bernardica Ilić (Luburić), Klaudija Skoko.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

10. Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 10. točci Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, istu i zatvara, te Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Bernardica Ilić (Luburić), Klaudija Skoko.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

11. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva pomoćnicu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Jelenu Šimić, da se obrati prisutnima po pitanju Prijedloga Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Jelena Šimić u svojem obrazloženju navodi kako se radi o Nacrtu Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je u federalnom parlamentu prošao proceduru prvog čitanja, gdje je jednoglasno usvojen, nakon čega je provedena javna rasprava, te je isti upućen na drugo čitanje. Pomoćnica navodi kako je područje civilnih žrtava rata do sada bilo normirano u sklopu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom, dok se ovime izdvaja u zaseban Zakon. Pomoćnica navodi kako se po pitanju prava civilnih žrtava rata nisu dogodile značajne promjene, te su naknade civilnim žrtvama rata za osobnu i obiteljsku invalidninu ostale nepromijenjene, te one iznose 70 % naknade za RVI, a financira se na način da Federacija Bosne i Hercegovine u svojem proračunu osigurava 70 % sredstava potrebnih za isplatu ovih naknada, dok Županije financiraju iste u iznosu od 30 %. Pomoćnica ističe kako su se jedine promjene dogodile u smislu priznavanja statusa onih osoba koje su doživjele oštećenje organizma minimalno 20 %, koje je ranije iznosilo minimalno 60 %, dok se naknada i dalje isplaćuje samo za one osobe koje imaju oštećenje organizma minimalno 60 % pa na dalje. Pomoćnica ističe kako se na području Županije Zapadnohercegovačke, broj civilnih žrtava rata smanjuje, te trenutno imamo 16 korisnika obiteljske invalidnine, te 33 korisnika osobne invalidnine, od kojih su 3 korisnika sa 100 % oštećenja organizma, 1 korisnik sa 90 % oštećenja organizma, 8 korisnika sa 80 % oštećenja organizma, 10 korisnika sa 70 % oštećenja organizma, te 11 korisnika sa 60 % oštećenja organizma. Pomoćnica navodi kako Županija Zapadnohercegovačka na mjesečnom nivou za naknade civilnim žrtvama rata izdvaja iznos od 4.900,00 KM, dok Federacija Bosne i Hercegovine izdvaja iznos od 16.800,00 KM. Pomoćnica navodi kako se promjena dogodila u vidu ukidanja cenzusa kod ostvarivanja prava na obiteljsku invalidninu, koji je ranije postojao, ali također ističe kako Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke nije imalo nijednog korisnika, kojemu je bilo umanjeno primanje na osnovu imovinskog cenzusa.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 11. točci Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, istu i zatvara, te Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Bernardica Ilić (Luburić), Klaudija Skoko.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2023. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2023. godine

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatirao je kako su početkom 2023. godine utvrđeni kriteriji za kvartalno raspoređivanje sredstava za političke stranke, te se pred zastupnicima nalazi jedna takva odluka za razdoblje travanj-lipanj 2023. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 12. točci Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, istu i zatvara, te Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2023. godine daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2023. godine

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Bernardica Ilić (Luburić), Klaudija Skoko.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

13. Izbor i imenovanje

a). Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 13. a) točci Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, istu i zatvara, te Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova,

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Bernardica Ilić (Luburić), Klaudija Skoko.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

b). Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 13. b) točci Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, istu i zatvara, te Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje,

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Bernardica Ilić (Luburić), Klaudija Skoko.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

c). Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 13. c) točci Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, istu i zatvara, te Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Bernardica Ilić (Luburić), Klaudija Skoko.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine.

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva ministricu financija Županije Zapadnohercegovačke, Blagicu Leko, da obrazloži Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko obrazlaže Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine, navodeći kako je Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke temeljem Zakona o proračunima i Pravilnika o financijskom izvještavanju dužno izraditi kvartalno, polugodišnje i godišnje Izvješće o izvršenju proračuna za prethodno razdoblje, navodeći kako je Izvješće koje obrazlaže Vlada Županije Zapadnohercegovačke usvojila na svojoj 9. sjednici održanoj 09. lipnja 2023. godine, te ga uputila u daljnju Skupštinsku proceduru. Ministrica navodi kako se Izvješće sastoji od prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te obveza i potraživanja, kako su ukupni prihodi i primici ostvareni u 2022. godini iznosili 124.214.760,00 KM, dok ukupni rashodi i izdaci iznose 113.169.768,00 KM. Ukupan višak prihoda ostvaren na rashode iznosi 11.044.992,00 KM, oduzet za iznos otplate domaćeg zaduživanja koji iznosi 854.151,00 KM, dobije se ukupan financijski rezultat - suficit za 2022. godinu u iznosu od 10.198.841,00 KM. Ukupan ostvarenje prihoda i primitaka u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu bio je za 18 % više, a 3 % više u odnosu na planirani proračuna za 2021. godinu. Ukupan ostvaren PDV iznosi 65.858.410,00 KM, što predstavlja 15 % više u odnosu na 2021. godinu. Porez na dobit iznosi 31.708.515,00 KM, što predstavlja povećanje od 41,5 % u odnosu na 2021. godinu. Porez na dohodak iznosi 20.498.323,00 KM, što predstavlja povećanje u iznosu od 23,5 % više u odnosu na 2021. godinu. Neporezni prihodi ostvareni su za 1,5 % manje nego u 2021. godini. Ministrica navodi kako je Županija Zapadnohercegovačke primila od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpore u ukupnom iznosu od 8.300.000,00 KM. Ukupni rashodi za 2022. godinu iznosili su 114.023.919,00 KM, napominjući kako je najviše sredstava utrošeno na bruto plaće i doprinose, koji su za 15,5 % veći u odnosu na 2021. godinu. Naknade troškova uposlenih za 2022. godinu iznose 12.806.599,00 KM, a rezultat toga je povećanje naknade za prijevoz. Ministrica također navodi, kako sukladno prosječnoj mjesečnoj plaći u Federaciji Bosne i Hercegovine raste i mjesečni iznos za topli obrok, te kako je sukladno Odluci Vlade Županije Zapadnohercegovačke za mjesec prosinac 2022. godine, svim proračunskim korisnicima isplaćen iznos od 1.000,00 KM, sve u skladu s Uredbom o pomoći stanovništvu usred rasta indeksa potrošačkih cijena. Za sudske presude i rješenja o izvršenju za 2022. godinu ukupno je plaćen iznos od 2.476.000,00 KM, te je na tu stavku dodatno uknjižen iznos od 3.022.275,17 KM. Ministrica ističe kako je ukupno ostvareni suficit prenesen u 2023. godinu, te je iskorišten za plaćanje dospjelih kredita u iznosu od 5.027.728,94 KM. Obveze Županije Zapadnohercegovačke s danom 31.12.2022. godine iznose 32.641.132,66 KM, te u ovaj iznos ulaze i svi troškovi koji pripadaju zaposlenicima za mjesec prosinac 2022. godine, iako su plaćeni u siječnju 2023. godine. Ministrica navodi kako su početkom 2023. godine potpisani kolektivni ugovori s zaposlenicima osnovnih i srednjih škola, te zaposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, pri čemu su povećane plaće za dodatnih 10 %, dok su zaposlenici srednjih škola zadržali osnovicu u iznosu 580,50 KM, što predstavlja postotak povećanja u iznosu od 12,88 %. Ministrica navodi kako se trenutno radi na izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, te je pripremljen dokument Okvirnog Proračuna koji je upućen Vladi Županije Zapadnohercegovačke. Ministrica navodi kako je naredni korak Ministarstva financije Županije Zapadnohercegovačke Instrukcija broj 2, koja ujedno predstavlja pripremu Proračuna za 2024. godinu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 14. točci Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Zrinko Čuvalo.

Zastupnik Zrinko Čuvalo smatra da je Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine rezultata dobrog rada Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke, referirajući se na rad nekih od bivših ministara financija Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Ivan Damjanović se referira na navode zastupnika Zrinka Čuvala, napominjući da je ekonomska situacija, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini, sve do 2016. godine bila dosta teška, nakon čega se Proračun Županije Zapadnohercegovačke počeo bolje puniti, te se kao rezultat dobrog rada i racionalnijeg trošenje sredstava, došlo do naprijed navedenog Izvješća.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit ministrici financija Županije Zapadnohercegovačke, Blagici Leko, čime obrazlaže razlike u iznosima poreza na dobit, koji je u 2022. godinu iznosio 31.000.000,00 KM, u odnosu na 2021. godinu, kada je isti iznosi 22.000.000,00 KM, referirajući se na ostvareni dobit firmi s područja Županije Zapadnohercegovačke u 2022. godini, pozivajući da isto može komentirati i predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit vezan za isplaćene iznose u vezi sudskih presuda u 2022. godini.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit ministrici financija Županije Zapadnohercegovačke, Blagici Leko, je li u potpunosti reguliran minuli radni staž za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovara na upit zastupnika Zvonke Jurišića, navodeći kako je ostvarena dobit pojedinih firmi rezultat njihovog angažmana i dobrog rada. Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke navodi kako u Županiji postoji na desetke tržišno orijentiranih, tehnološko naprednih i dobrih firmi, koje su konkurentne na europskom tržištu, koje su unatoč promjenama ekonomske politike u Europskoj uniji i ratu u Ukrajini, poslovale izuzetno dobro. Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke navodi kako je imao sastanak sa nekolicinom gospodarstvenika na čelu firmi sa sjedištem u Širokom Brijegu, koji su svjesni potrebe povećanja plaća, te kako će se Vlada Županije Zapadnohercegovačke i Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke restriktivno odnositi prema svim troškovima, pazeći da se potroši onoliko sredstava koliko je na raspolaganju, te koliko je realno za uprihodovanje.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 14. točci Dnevnog reda, te Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Bernardica Ilić (Luburić), Klaudija Skoko.

Suzdržani: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2022. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2022. godinu

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva predsjednika Nezavisnog odbora za izbor i revizije Dragu Martinovića, da se obrati prisutnima po pitanju Prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2022. godinu.

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i revizije Drago Martinović navodi kako je Nezavisni odbor za izbor i revizije u postojećem sastavu imenovan krajem 2022. godine, broji 7 članova, te da djeluje sukladno Zakonu o policijskim službenicima, Zakonu o unutarnjih poslovima i Poslovniku o radu. Predsjednik navodi kako se u ožujku 2022. godine dogodio izbor novog policijskog komesara, te 2 natječaja za prijem novih policijskih službenika, od koji je jedan već proveden, dok je drugi u tijeku.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 15. točci Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Zvonko Jurišić.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit predsjedniku Nezavisnog odbora za izbor i revizije Dragi Martinoviću, o tome gdje se može pronaći puni naziv Odbora kojim dotični predsjeda, referirajući se na odredbe Zakona o policijskim službenicima i Zakona o unutarnjih poslovima.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit predsjedniku Nezavisnog odbora za izbor i revizije Dragi Martinoviću, vezan za akademske titule, navedene u Izvješću o radu istoimenog odbora.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit predsjedniku Nezavisnog odbora za izbor i revizije, Dragi Martinoviću, da li je istoimenom odboru prezentirano Izvješće unutarnje kontrole, po pitanju počinjenog ubojstva u Gorici (Općina Grude)?

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit predsjedniku Nezavisnog odbora za izbor i revizije, Dragi Martinoviću, o broju poginulih osoba u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2022. godini?

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit predsjedniku Nezavisnog odbora za izbor i revizije Dragi Martinoviću, gdje se može pronaći Izjava o imovinskom stanju novoimenovanog komesara policije, a koja bi prema odredbama članka 27. Zakona o ministarstvu unutarnjih poslova, trebala biti otvorena za javnost?

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i revizije Drago Martinović odgovara na upit zastupnika Zvonke Jurišića na pitanje postavljeno u vezi akademskih titula navedenih u Izvješću o radu Nezavisnog odbora, navodeći kako se titula dr.sc. (doktor znanosti) obavezno navodi uz ime u svim dokumentima, a kako se titula mr.sc. (magistar znanosti) bitno razlikuje od titule mr. (magistar struke).

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i revizije Drago Martinović odgovara na upit zastupnika Zvonke Jurišića na pitanje postavljeno u vezi naziva Odbora kojim predsjeda, navodeći kako je skraćeni naziv Odbora ustaljen i kao takav se i koristi u službenoj dokumentaciji.

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i revizije Drago Martinović odgovara na upit zastupnika Zvonke Jurišića na pitanje postavljeno u vezi Izvješća unutarnje kontrole po pitanju počinjenog ubojstva u Gorici (Općina Grude), navodeći kako Nezavisni odbor nije dužan podnositi prethodno Izvješće, nego je to u domeni Ministarstva unutarnjih poslova i Izvješća koje ono podnosi na kraju godine.

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i revizije Drago Martinović odgovara na upit zastupnika Zvonke Jurišića na pitanje postavljeno u vezi podataka o broju poginulih osoba u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2022. godini, navodeći kako Nezavisni odbor takve informacije ne objavljuje.

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i revizije Drago Martinović odgovara na upit zastupnika Zvonke Jurišića na pitanje postavljeno u vezi imovinske kartice novoimenovanog policijskog komesara, navodeći kako je komesar istu i dostavio, ali kako Nezavisni odbor za izbor i revizije do sada nije objavljivao takve podatke, te da u konzultacijama s Ministarstvom unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, isto mogu i objaviti.

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja upit predsjedniku Nezavisnog odbora za izbor i revizije, Dragi Martinoviću, o tome da li su natječaji navedeni u obrazloženju Izvješća regularno provedeni, te da li su primljeni najbolji kadeti?

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i revizije Drago Martinović odgovara na upit zastupnika Tomislava Bandića na pitanje postavljeno u vezi primanja u službu novih policijskih službenika, navodeći kako postoji Povjerenstvo za odabir kandidata, ističući kako nema dvojbe da je isto radilo u skladu s postojećim pravilima.

Zastupnik Tomislav Bandić smatra kako naprijed navedeni natječaji nisu regularno provedeni, te kako na određene pozicije nisu primljeni najbolji kandidati, jer je u vrijeme raspisivanja natječaja, kao općinski vijećnik Općine Grude, sudjelovao na jednoj od sjednica, na kojoj je saznao informacije o imena ljudi koji će biti primljeni na mjesto inspektora u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i revizije Drago Martinović odgovara na komentar zastupnika Tomislava Bandića na pitanje postavljeno u vezi provođenja natječaja, navodeći kako on nije birao povjerenstvo ili sudjelovao u istom, te ukoliko zastupnik smatra da postoje nepravilnosti ili elementi kaznenih djela u vezi provođenja natječaja, isto može prijaviti nadležnim institucijama.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 15. točci Dnevnog reda, te Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2022. godinu, daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2022. godinu

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Željko Dragićević, Tomislav Bandić.

Suzdržani: Ante Pavlović, Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 2 suzdržani: 2 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Zapisnik vodila:

Gabriela Vištica

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^